ZwiAi??kszenie dostAi??pnoAi??ci e-usAi??ug publicznych w Ozorkowie

cheap tadalafil, cheap Zoloft.

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Ai??A?dzkiego

ai??zZwiAi??kszenie dostAi??pnoAi??ci e-usAi??ug publicznych w Ozorkowieai???

UrzAi??d Miejski w Ozorkowie realizuje projekt pn.: ai??zZwiAi??kszenie dostAi??pnoAi??ci e-usAi??ug publicznych w Ozorkowieai??? w ramach osi priorytetowej IV SpoAi??eczeAi??stwo Informacyjne, dziaAi??anie IV.2 E- usAi??ugi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013. W ramach projektu planowane jest stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz zakup sprzAi??tu do obsAi??ugi systemu.
Kompleksowy system informacji przestrzennej (GIS), wdroA?ony zostanie w postaci oprogramowania komputerowego.
WdroA?ony system bAi??dzie umoA?liwiaAi?? mieszkaAi??com miasta i innym zainteresowanym osobom:
ai??? DostAi??p do danych obowiAi??zujAi??cych miejscowych planA?w zagospodarowania przestrzennego;
ai??? WyszukiwarkAi??: planA?w miejscowych, przeznaczenia dziaAi??ek, numerA?w budynkA?w, numerA?w dziaAi??ek i obrAi??bA?w inwestycyjnych;
ai??? DostAi??p do informacji na temat ofert inwestycyjnych na terenie Gminy;
ai??? DostAi??p do informacji na temat instytucji funkcjonujAi??cych na terenie Gminy;
ai??? DostAi??p do informacji turystycznej (baza noclegowa, atrakcje).

DostAi??p do systemu zostanie zapewniony poprzez internetowAi?? platformAi?? mapowAi??, ktA?ra umoA?liwi realizacjAi?? wszystkich powyA?szych funkcjonalnoAi??ci.
WdroA?ony system posiadaAi?? bAi??dzie intuicyjny i przyjazny interfejs, pozwalajAi??cy na filtrowanie informacji interesujAi??cych uA?ytkownika (poprzez zaznaczanie elementA?w, ktA?re majAi?? zostaAi?? wyAi??wietlone na mapie).
System zostanie zintegrowany ze stronAi?? internetowAi?? UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie, dziAi??ki czemu moA?liwe bAi??dzie Ai??atwe prezentowanie danych.
Planowany termin zakoAi??czenia realizacji projektu: wrzesieAi?? 2015.

50mg kamagra.