Ozorkowska Karta DuA?ej Rodziny

Gmina Miasto OzorkA?w – dostrzegajAi??c trud wychowania dzieci, w szczegA?lnoAi??ci w rodzinach wielodzietnych realizuje politykAi?? prorodzinnAi?? m.in. poprzez wprowadzenie Ozorkowskiej Karty DuA?ej Rodziny.

UchwaAi??Ai?? Nr LVIII/478/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 wrzeAi??nia 2014 r. zostaAi?? przyjAi??ty Program ai??zOzorkowska Karta DuA?ej Rodzinyai???

Burmistrz Miasta OzorkA?w ZarzAi??dzeniem Nr 137/14 z dnia 29 wrzeAi??nia 2014 r. wprowadziAi?? regulamin wydawania i korzystania z ai??zOzorkowskiej Karty DuA?ej Rodzinyai??? oraz okreAi??liAi?? jej wzA?r.

KOMU PRZYSA?UGUJE OZORKOWSKA KARTA DUAi??EJ RODZINY

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom majAi??cym na utrzymaniu trA?jkAi?? Ai??lub wiAi??cej dzieci w wieku do 18 roku A?ycia lub do 26 roku A?ycia w przypadku, gdy dziecko uczy siAi?? lub studiuje.

Ozorkowska Karta DuA?ej Rodziny przyznawana jest wyAi??Ai??cznie rodzinom zamieszkujAi??cym GminAi?? Miasto OzorkA?w. KartAi?? otrzyma kaA?dy czAi??onek w rodzinie, ktA?rej na podstawie zAi??oA?onego wniosku zostanie ona przyznana.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE OZORKOWSKA KARTA DUAi??EJ RODZINY

KaA?dy posiadacz karty bAi??dzie mA?gAi?? na jej podstawie skorzystaAi?? z szeregu ulg, zniA?ek. BAi??dzie moA?liwoAi??Ai?? korzystania z ulg, ktA?re zechcAi?? przyAi??Ai??czyAi?? siAi?? do akcji.

Aktualny katalog zawierajAi??cy informacjAi?? o wszystkich zniA?kach wydawany bAi??dzie wrazAi??z kartAi??.

CO ZROBIAi??, ABY OTRZYMAAi?? OZORKOWSKAi?? KARTA? DUAi??EJ RODZINY

NaleA?y zAi??oA?yAi?? wypeAi??niony i podpisany wniosek w Miejskim OAi??rodku Pomocy SpoAi??ecznej w Ozorkowie przyAi?? ul. StypuAi??kowskiego 1.

Druki wniosku dostAi??pne sAi?? w Miejskim OAi??rodku Pomocy SpoAi??ecznej w Ozorkowie oraz w Wydziale OAi??wiaty Sportu i Spraw SpoAi??ecznych UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie, moA?na je pobraAi?? drogAi?? elektronicznAi?? ze strony www.umozorkow.plAi?? jak i rA?wnieA? ze strony www.mopsozorkow.pl

Karta wydawana zostanie wydana na wniosek rodzica lub opiekuna rodziny wielodzietnej dla kaA?dego czAi??onka rodziny wielodzietnej objAi??tego wnioskiem.

Karta wydawana bAi??dzie bezpAi??atnie na okres 1 roku.

Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji zAi??oA?onego wniosku. KartAi?? bAi??dzie mA?gAi?? odebraAi?? peAi??noletni czAi??onek rodziny wskazany we wniosku. KartAi?? bAi??dzie moA?na przedAi??uA?yAi?? na kolejny rok, skAi??adajAi??c kolejny wniosek, nie wczeAi??niej niA? miesiAi??c przed upAi??ywem waA?noAi??ci okresu waA?noAi??ci Karty.

DOKUMENTY NIEZBA?DNE PRZY SKA?ADANIU WNIOSKU

Do wniosku naleA?y doAi??Ai??czyAi?? kopie dokumentA?w (oryginaAi??y do wglAi??du):

1. dokument toA?samoAi??ci ze zdjAi??ciem rodzica lub opiekuna prawnego ai??i?? do wglAi??du;

2. w przypadku rodzin zastAi??pczych lub opiekunA?w prawnych ai??i?? dokumenty potwierdzajAi??ce sytuacjAi?? rodzinnAi?? (np. postanowienia sAi??du o ustanowieniu rodziny zastAi??pczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego, postanowienia sAi??du o ustanowieniu opieki prawnej na dzieckiem);

3. zaAi??wiadczenie ze szkoAi??y/uczelni o kontynuowaniu nauki w przypadku ukoAi??czenia przez dziecko 18 roku A?ycia;

4. w przypadku dziecka, ktA?re ukoAi??czyAi??o 18 lat i nie kontynuuje nauki, orzeczenie o znacznym stopniu niepeAi??nosprawnoAi??ci lub caAi??kowitej niepeAi??nosprawnoAi??ci i niezdolnoAi??ci do samodzielnej egzystencji.

Pracownik Miejskiego oAi??rodka Pomocy SpoAi??ecznej w Ozorkowie potwierdza przyjAi??cie wniosku.

Super Tadarise for sale, clomid online buy viagra pay with paypal. . KIEDY MOAi??NA ODEBRAAi?? OZORKOWSKAi?? KARTA? DUAi??EJ RODZINY

Wniosek o wydanie karty rozpatrywany jest w ciAi??gu miesiAi??ca od dnia jego zAi??oA?enia wrazAi??z zaAi??Ai??cznikami.

Karta waA?na bAi??dzie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjAi??ciem potwierdzajAi??cym toA?samoAi??Ai?? osoby korzystajAi??cej z Karty. Dzieci nieposiadajAi??ce jeszcze wAi??asnego dokumentu bAi??dAi?? mogAi??y korzystaAi?? z ulg na podstawie wAi??asnej karty wraz z dokumentem toA?samoAi??ci rodzica lub opiekuna, Ai??Ai??cznie z jego kartAi?? i w jego obecnoAi??ci.

Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogAi?? jej uA?yczaAi?? osobom trzecim pod rygorem cofniAi??cia przyznania uprawnieAi??. W przypadku posAi??ugiwania siAi?? KartAi?? przez osoby nieuprawnioneAi?? podmiot przyznajAi??cy ulgi i dodatkowe Ai??wiadczenia w ramach programu ma prawo zatrzymaAi?? KartAi?? i przekazaAi?? jAi?? Burmistrzowi Miasta OzorkA?w.

CO ZROBIAi?? W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

WAi??aAi??ciciel Karty lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiAi??zany do niezwAi??ocznego zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) wraz z proAi??bAi?? o wydanie bezpAi??atnego duplikatu karty Burmistrza Miasta OzorkA?w.

CzAi??onkowie rodzin wielodzietnych korzystajAi??cych z Programu ai??zOzorkowska Karta DuA?ej Rodzinyai??? sAi?? zobowiAi??zani niezwAi??ocznie poinformowaAi?? Burmistrza Miasta OzorkA?w o kaA?dej zmianie sytuacji rodzinnej, ktA?ra wiAi??A?e siAi?? z utratAi?? uprawnieAi?? do korzystania z Programu.

W przypadku utraty uprawnieAi?? do korzystania z Programu przez jednego czAi??onka rodziny (np. w wyniku zawarcia maAi??A?eAi??stwa przez dziecko bAi??dAi??ce czAi??onkiem rodziny wielodzietnej, osiAi??gniAi??cie wieku wyAi??Ai??czajAi??cego moA?liwoAi??Ai?? korzystania z Programu), uprawnienia pozostaAi??ych czAi??onkA?w rodziny wielodzietnej pozostajAi?? w mocy przez okres waA?noAi??ci wydanych Kart.

W przypadku utraty uprawnieAi?? do korzystania z Programu, osoba korzystajAi??ca z Karty zobowiAi??zana jest do jej zwrotu Burmistrzowi Miasta OzorkA?w w terminie 14 dni od daty utraty uprawnieAi??.

harga misoprostol, harga misoprostol, harga misoprostol, canadian generic cialis reviews, canadian generic cialis reviews, canadian generic cialis reviews, canadian generic cialis reviews, canadian generic cialis reviews, canadian generic cialis reviews. harga misoprostol, harga misoprostol, harga misoprostol, harga misoprostol, harga misoprostol. PRZEDA?UAi??ENIE OZORKOWSKIEJ KARTY DUAi??EJ RODZINY

Przypominamy posiadaczom Kart DuA?ych Rodzin o koniecznoAi??ci przedAi??uA?enia waA?noAi??ci ulg i zwolnieAi?? na kolejny rok.

W tym celu wnioskodawca winien przyjAi??Ai?? wraz z dowodem osobistym oraz ze wszystkimi wczeAi??niej wydanymi Kartami, a w przypadku dzieci w wieku od 18 do 26 lat oryginaAi??ami aktualnych legitymacji szkolnych i studenckich, do Miejskiego OAi??rodka Pomocy SpoAi??ecznej w Ozorkowie oraz wypeAi??niAi?? wniosek o przedAi??uA?enie terminu waA?noAi??ci Karty DuA?ej Rodziny.

W przypadku dopisania do wniosku nowego czAi??onka rodziny konieczne jest przedstawienie jego dokumentA?w takich jak przy skAi??adaniu wniosku.

Rozpatrywane bAi??dAi?? wnioski tylko z kompletem wymaganych i waA?nych na kolejny rok dokumentA?w. JeA?eli w zaAi??Ai??czonych do wniosku o przedAi??uA?enie Karty dokumentach wystAi??powaAi?? bAi??dAi?? rA?A?nice w danych osobowych lub adresowych, Miejski OAi??rodek Pomocy SpoAi??ecznej w Ozorkowie moA?e w celu weryfikacji danych przedAi??uA?yAi?? okres rozpatrzenia wniosku do jednego miesiAi??ca.

KTO MOAi??E ZOSTAAi?? PARTNEREM PROGRAMU?

Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy, ktA?rzy chcAi?? zostaAi?? jego Partnerami, mogAi?? to uczyniAi?? na kaA?dym etapie funkcjonowania Programu. Ze zgAi??oszeniem do Programu mogAi?? wiAi??c wystAi??piAi?? nie tylko jednostki budA?etowe Gminy Miasto OzorkA?w, ale rA?wnieA? instytucje i podmioty zewnAi??trzne, komercyjne. Wszyscy Partnerzy Programu otrzymujAi?? specjalne naklejki promujAi??ce KartAi??, ktA?re zamieszczajAi?? jako informacjAi?? o swoim udziale w Programie, w miejscach Ai??wiadczenia swoich usAi??ug. Logo lub nazwa Partnera zostajAi?? zamieszczona na stronie internetowej UrzAi??du MiejskiegoAi?? OzorkowieAi?? www.umozorkow.plAi?? w zakAi??adce ai??zOzorkowska Karta DuA?ej Rodzinyai???.

DLACZEGO WARTO ZOSTAAi?? PARTNEREM PROGRAMU „OZORKOWSKA KARTA DUAi??EJ RODZINY”?

Firma lub instytucja przystAi??pujAi??ca do Programu buduje zaufanie i kreuje pozytywny wizerunek wAi??rA?d mieszkaAi??cA?w poprzez wspA?Ai??pracAi?? z UrzAi??dem Miejskim w Ozorkowie a Partner akcji staje siAi?? rozpoznawalny dla rodzin korzystajAi??cych z Karty oraz zainteresowanych osA?b, poprzez umieszczenie logo i danych teleadresowych na stronie www.umozorkow.plAi?? w zakAi??adce ai??zOzorkowska Karta duA?ej Rodzinyai???. UdziaAi?? w Programie stwarza moA?liwoAi??Ai?? poszerzenia grona nowych klientA?w. Partner zostaje oznaczony specjalnAi?? naklejkAi?? promujAi??cAi?? Program ai??zOzorkowska Karta DuA?ej Rodzinyai???. Wszystkich, ktA?rzy chcAi?? zostaAi?? Partnerami Programu dla ktA?rych waA?ne jest zwiAi??kszenie szans rozwojowych i A?yciowych dzieci z rodzin wielodzietnych, prosimy o zgAi??aszanie propozycji ulg.

 

Realizatorem Programu jest Gmina Miasto OzorkA?w. Zgodnie z upowaA?nieniem Burmistrza Miasta OzorkA?w Miejski OAi??rodek Pomocy SpoAi??ecznej w Ozorkowie przyjmuje wnioski i wydaje ai??zOzorkowskAi?? KartAi?? DuA?ej Rodzinyai???, ktA?ra jest podstawAi?? do realizacji niniejszego Programu.

 

NiezbAi??dne informacje moA?na uzyskaAi??:

  • Miejski OAi??rodek Pomocy SpoAi??ecznej w Ozorkowie,

ul. StypuAi??kowskiego 1,

Pani Monika Wyrzykowska, pok. 13, tel. (42) 710-32-12;

 

  • UrzAi??d Miejski w Ozorkowie, WydziaAi?? OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych,

ul. Listopadowa 16 ,

Pani Magdalena Zagozda, pok. 203, tel. (42) 710-32-05.

 

ZaAi??Ai??czniki:

Katalog zniA?ek KDR

DEKLARACJA PARTNERSTWA W PROGRAMIE

Porozumienie Ozorkowska Karta DuA?ej Rodziny

UchwaAi??a 478

ZarzAi??dzenie 137

 

Link do podstrony WojewA?dzka Karta Rodzin Wielodzietnych