Ozorków - miasto bez przemocy
                   Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
Szukaj:
PRZEMOC W RODZINIE
Rodzina, dom rodzinny w powszechnym mniemaniu to bezpieczny azyl, gwarantujący pewność, że nic złego nikogo tu nie spotka. Wielu z nas ma gwarancję, że na członków swojej rodziny zawsze można liczyć, że w trudnych sytuacjach uzyska od bliskich pomoc i wsparcie.
Jednak dla niektórych osób dom rodzinny może być źródłem negatywnych, traumatycznych doświadczeń i przeżyć, źródłem przemocy.

Przemoc w rodzinie jest obecna we wszystkich społeczeństwach, bez względu na stopień ich rozwoju gospodarczego czy kulturowego. Jest to problem powszechny, który dotyczyć może ludzi bez względu na ich wiek, status społeczny i materialny, poziom wykształcenia, wykonywany zawód.

Aby rozpoznać przemoc wobec najbliższych, należy zwrócić uwagę na cztery charakterystyczne jej kryteria, którymi są: intencjonalność, asymetria sił, naruszenie praw i dóbr osobistych oraz cierpienie i powstałe szkody.

  1. Intencjonalność - sprawcy przemocy zwykle zachowują się wobec swoich ofiar w sposób nieprzypadkowy i zamierzony. Zamiarem osób stosujących przemoc jest sprawowanie pełnej kontroli nad tym, co robią ich bliscy i wyznaczenie im granic, w jakich mogą oni funkcjonować w rodzinie poprzez określenie, co mogą robić, a czego im nie wolno.

  2. Asymetria sił - oznacza sytuację, w której jedna z osób jest silniejsza, a druga słabsza. W potocznym rozumieniu dysproporcja sił wiąże się z różnicą sił fizycznych. Jednakże w przypadku przemocy w rodzinie chodzi również o przewagę emocjonalną, intelektualną, ekonomiczną lub społeczną. Im dłużej trwa przemoc w danej rodzinie, tym bardziej powiększa się nierównowaga pomiędzy sprawcą a ofiarą.

  3. Naruszenie praw i dóbr osobistych - sprawca przemocy odbiera swoim ofiarom przysługujące im prawa i dobra.

  4. Szkody i cierpienie ofiar - zachowanie sprawcy wywołuje u ofiar szkody fizyczne i psychiczne, które mogą być konsekwencją przemocy emocjonalnej - poniżania, załamania wiary w sens wspólnego życia.

FORMY PRZEMOCY
Przemoc w rodzinie może przyjmować następujące formy:

Przemoc fizyczna - najbardziej widoczna, pozostawiająca ślady w postaci zadrapań, sińców, złamań. Obejmuje szeroki wachlarz zachowań - od popchnięć, uszczypnięć, wykręcania rąk, klapsów, policzków, do duszenia, ciosów nożem, przypalania lub podpalania, topienia, polewania substancjami żrącymi i wrzątkami.

Przemoc psychiczna - to psychiczny terror, emocjonalny gwałt i szantaż, zadawanie dotkliwych, niewidocznych gołym okiem ran psychicznych poprzez poniżanie, zastraszanie, prześladowanie, bezwzględność, nie liczenie się z potrzebami i pragnieniami innych, narzucanie własnych racji i norm, cyniczne szydzenie, wyśmiewanie i kpienie, wymuszanie czegokolwiek by osiągnąć wyłącznie własne korzyści, a przede wszystkim by utrzymać stan strachu i poczucie bezsilności w ofierze.

Przemoc seksualna - definiowana jako zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych, gwałty, zmuszanie do oglądania filmów i zdjęć pornograficznych.

Zaniedbanie - niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych członków rodziny, narażanie ich na głód, niedożywienie, brak opieki, obojętność, pozostawienie w niewłaściwych warunkach lokalowych i bytowych, chłód emocjonalny.

Przemoc materialna/ekonomiczna - odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych finansów, odbieranie zarobionych pieniędzy, ograniczenie i uniemożliwienie podjęcia pracy lub jej wykonywania, okradanie, niszczenie wartościowych przedmiotów.

CYKL PRZEMOCY