Ozorków - miasto bez przemocy
                   Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
ANKIETA   Szukaj:
AKTY PRAWNE
Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasta Ozorków na lata 2010-2014

W dniu 24 czerwca 2010r. Rada Miejska w Ozorkowie przyjęła uchwalą Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został uchwalony w celu efektywnego przeciwdziałania przemocy domowej oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym.

Głównym założeniem Systemu jest stworzenie zintegrowanych działań we współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na terenie miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. System łączy zasoby kadrowe, rzeczowe, wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie tychże podmiotów.

Uchwala Nr LXVI/632/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Ozorków na lata 2010-2014"

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Miasta Ozorków na lata 2010-2014

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Miasta Ozorków na lata 2010-2014 podjęty przez Radę Miejską w Ozorkowie stanowi część Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasta Ozorków na lata 2010-2014 oraz uszczegółowienie przedmiotu współpracy Gminy Miasto Ozorków z jednostkami podległymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w celu realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwala Nr LXXIII/669/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Miasto Ozorków na lata 2010-2014"

Zespól Interdyscyplinarny w Ozorkowie

Zgodnie z Systemem, Programem i na podstawie obowiązującego prawa Gmina Miasta Ozorkowa zawarła porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z instytucjami i organizacjami z terenu miasta na podstawie, których w dniu 16 lutego 2010r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ozorkowa został powołany Zespól Interdyscyplinarny w Ozorkowie.

Zespól ma na celu prowadzenie zintegrowanych i skoordynowanych działań podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu zapobieganie zjawisku.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Ozorkowie.

Zarządzenie Nr 130/10 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Ozorkowie

Uchwala Nr LXXIII/668/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ozorkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.