Plan gospodarki niskoemisyjnej

atarax no prescription.

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Funduszu SpA?jnoAi??ci

Plan gospodarki niskoemisyjnej buy sildenafil, lioresal without prescription.
W roku 2015 Miasto OzorkA?w realizuje projekt pn. ai??zPlan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta OzorkA?wai??? dofinansowanego w ramach IX osi priorytetu POIiAs, DziaAi??ania 9.3 Termomodernizacja obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, ktA?rego celem nadrzAi??dnym jest zainicjowanie dziaAi??aAi?? zwiAi??zanych z ochrona powietrza. W Planie opisane zostanAi?? zdania majAi??ce na celu m.in. ochronAi?? klimatu i redukcjAi?? emisji gazA?w cieplarnianych, jak rA?wnieA? stworzenie programu promocji, edukacji i informacji dla mieszkaAi??cA?w Ozorkowa w celu zmiany postaw konsumpcyjnych uA?ytkownikA?w energii.
Zlecone zostanie opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z zaAi??oA?eniami do planu zaopatrzenia w ciepAi??o, energiAi?? i gaz, co pozwoli w przyszAi??oAi??ci na zastosowanie odnawialnych A?rA?deAi?? energii oraz technologii grzewczych przyjaznych dla Ai??rodowiska, energooszczAi??dnych, a takA?e ograniczajAi??cych zuA?ycie energii w transporcie szynowym na terenie Ozorkowa.
Opracowanie planu nastAi??pi na postawie badaAi?? przeprowadzonych wAi??rA?d mieszkaAi??cA?w miasta, przedsiAi??biorcA?w, jednostek organizacyjnych i spA?Ai??ek miasta oraz organizacji pozarzAi??dowych. Planowane do objAi??cia programem obszary w swym zakresie obejmowaAi??y bAi??dAi?? zadania na szczeblu gminy dotyczAi??ce m.in.:
- budynkA?w,
- transportu,
- miejskiego systemu ciepAi??owniczego,
- zamA?wieAi?? publicznych ai??i?? tzw. ai??zzielone zamA?wieniaai???,
- planowania przestrzennego,
- dziaAi??aAi?? edukacyjnych prowadzonych wAi??rA?d mieszkaAi??cA?w, przedsiAi??biorcA?w orazAi?? pozostaAi??ych zainteresowanych stron.
PowstaAi??y plan ma stanowiAi?? A?rA?dAi??o wiedzy dla wszystkich mieszkaAi??cA?w Ozorkowa, a w konsekwencji prowadziAi?? do zmiany wzorca konsumpcji na bardziej oszczAi??dny i przyjazny Ai??rodowisku. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta OzorkA?w stanowiAi?? bAi??dzie podstawAi?? do Pozyskiwania Ai??rodkA?w zewnAi??trznych na finansowanie inwestycji zwiAi??zanych z ochronAi?? Ai??rodowiska.