Plan gospodarki niskoemisyjnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

Plan gospodarki niskoemisyjnej
W roku 2015 Miasto Ozorków realizuje projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ozorków” dofinansowanego w ramach IX osi priorytetu POIiŚ, Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, którego celem nadrzędnym jest zainicjowanie działań związanych z ochrona powietrza. W Planie opisane zostaną zdania mające na celu m.in. ochronę klimatu i redukcję emisji gazów cieplarnianych, jak również stworzenie programu promocji, edukacji i informacji dla mieszkańców Ozorkowa w celu zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Zlecone zostanie opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz, co pozwoli w przyszłości na zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz technologii grzewczych przyjaznych dla środowiska, energooszczędnych, a także ograniczających zużycie energii w transporcie szynowym na terenie Ozorkowa.
Opracowanie planu nastąpi na postawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i spółek miasta oraz organizacji pozarządowych. Planowane do objęcia programem obszary w swym zakresie obejmowały będą zadania na szczeblu gminy dotyczące m.in.:
- budynków,
- transportu,
- miejskiego systemu ciepłowniczego,
- zamówień publicznych – tzw. „zielone zamówienia”,
- planowania przestrzennego,
- działań edukacyjnych prowadzonych wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz  pozostałych zainteresowanych stron.
Powstały plan ma stanowić źródło wiedzy dla wszystkich mieszkańców Ozorkowa, a w konsekwencji prowadzić do zmiany wzorca konsumpcji na bardziej oszczędny i przyjazny środowisku. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ozorków stanowić będzie podstawę do Pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska.