Kosztowna wiedza na temat wycinania drzew

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/04/2008 – 14:12 -

im więcej drzew tym lepiej

Posiadanie wiedzy prawnej na poniższy temat może przyczynić się do zaoszczędzenia całkiem sporych sum pieniędzy, wyzwolić nas od sporych kłopotów.

Otóż w związku z pojawiającymi się informacjami w środkach masowego przekazu o przypadkach usuwania drzew bez wymaganego prawem zezwolenia, informujemy o obowiązujących w tym zakresie przepisach. Stosownie do art.83, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta lub burmistrza, na wniosek posiadacza nieruchomości.

Za usunięcie drzew mogą być naliczone opłaty, które trafią na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, a za zniszczenie lub usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia wymierza się obligatoryjnie administracyjną karę pieniężną. Stawki kar, uzależnione od gatunku drzew i obwodu pnia na wysokości 130 cm. Kary dotkliwe mogą wynieść nawet do kilkudziesięciu tysięcy.

Dlatego lepiej dmuchać na zimne i w przypadku planowanego usunięcia drzew z terenu posesji, działki należy wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Ozorkowa o wydanie zezwolenia.

pobierz wniosek

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 3 – 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póz. zm. ) w stosunku do gatunków dziko występujących ptaków objętych ochroną gatunkową zabrania się umyślnego niszczenia ich gniazd, jaj, postaci młodocianych oraz siedlisk. Jako siedlisko ptaków traktuje się miejsce ich występowania i lęgu. Za naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych , sprawca zgodnie z art. 126 ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny.

Pamiętaj!!!

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 prace związane z usuwaniem gniazd z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne dopuszczalne są poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego.


  

Plan pracy RM na rok 2008

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/06/2006 – 10:31 -

Lp.

Sesja RM Tematyka obrad sesji RM

1.


Styczeń

 1. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Ozorkowa w oparciu o przygotowane sprawozdania: Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Burmistrza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz O.C.

 2. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w II półroczu 2007r.

 3. Ocena realizacji współpracy z partnerskimi gminami w 2007r. oraz zamierzenia w tym zakresie w roku 2008.

2.

Luty

 1. Ocena stanu zapewnienia mieszkańcom miasta opieki zdrowotnej, opieki ambulatoryjnej i pomocy doraźnej oraz opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum.

 2. Ocena stanu pomocy społecznej dla najuboższych mieszkańców miasta, z uwzględnieniem pomocy dla uczniów z rodzin ubogich oraz uczniów najzdolniejszych realizowanej przez MOPS, PCK, PKPS, Ośrodek „Wzajemnie Potrzebni” i fundacje.

 3. Informacja o działalności Ośrodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych (Kościuszki 1).

3.

Marzec

 1. Ocena działalności Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w roku 2007 w tym ocena realizacji „Planu rozwoju sieci wodno – kanalizacyjnej na lata 2007-2010″.

 2. Ocena działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego przez miasto i Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

 3. Ocena stanu czystości, porządku i zieleni w mieście w 2007r. i ewentualne zamierzenia na 2008 rok.

4.

Kwiecień

Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za rok 2007. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ozorkowa za wykonanie budżetu miasta Ozorkowa roku 2007.

 2. Ocena stanu bazy dydaktycznej szkół, stanu technicznego budynków szkół i przedszkoli, bezpieczeństwa osób w nich przebywających oraz analiza danych demograficznych w aspekcie przygotowania projektów organizacyjnych szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2008/2009.

 3. Przygotowanie do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu.

5.

Maj

Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

 1. Analiza programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 2. Ocena możliwości rozwojowych przemysłu i innych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta, w tym firm funkcjonujących w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Ozorków.

 3. Ocena zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu Zgierskiego sprawowanie zarządu drogami powiatowymi i ewentualne propozycje do porozumienia na 2009 r.

6.

Czerwiec

Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

 1. Ocena działalności szkół, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozorkowie oraz klubów i towarzystw sportowych, prowadzonej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 2. Informacje o działalności placówek kultury na terenie miasta Ozorkowa tj. Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz ocena stanu kultury w mieście.

7.

Wrzesień

Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

 1. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008r.

 2. Sprawozdanie z realizacji zadania – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa.

 3. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską w I półroczu 2008 r.

8.

Październik

Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

 1. Informacja o inwestycjach zrealizowanych w roku 2008 i planach w tym zakresie na rok 2009.

 2. Analiza realizacji Zintegrowanego Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 oraz informacja Burmistrza w sprawie występowania o środki zewnętrzne.

 3. Ocena wniosków złożonych do projektu budżetu miasta Ozorkowa na rok 2009.

9.

Listopad

Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

 1. Informacja o wstępnych założeniach do budżetu miasta Ozorkowa na rok 2009.

 2. Informacja o stanie bezrobocia na terenie miasta w odniesieniu do roku 2007.

 3. Ustalenie kwoty dotacji planowanej na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu.

10.

Grudzień

Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

 1. Uchwalenie budżetu miasta Ozorkowa na rok 2009.

 2. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Ozorkowie na rok 2009.

 3. Dyskusja nad modelem promocji miasta.


Plan pracy PDF