Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napAi??dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:11 -

Sublingual Viagra for sale, order clomid tegretol is made of. .

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213
Telefon 42 710-32-33
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postAi??powania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 z pA?A?n. zm.),
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napAi??dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52 poz. 379z pA?A?n. zm.),
 • RozporzAi??dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napAi??dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz.789),
 • RozporzAi??dzenie Rady MinistrA?w z dnia 22 listopada 2013r w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napAi??dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014r. (Dz.U. z 2013r., poz.1408).
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Dokumenty skAi??adane sAi?? w dwA?ch okresach: I okres od 1 do 28 lutego (dowody zakupu od 1 sierpnia do 31 stycznia), II okres od 1 do 31 sierpnia(dowody zakupu od 1 lutego do 31 lipca) wraz z poniA?szymi dokumentami:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napAi??dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Faktury VAT stanowiAi??ce dowA?d zakupu oleju napAi??dowego w okresie 6 miesiAi??cy poprzedzajAi??cych miesiAi??c zAi??oA?enia wniosku (faktury naleA?y zAi??oA?yAi?? wraz z wnioskiem bAi??dA? przedAi??oA?yAi?? w celu potwierdzenia zgodnoAi??ci ich kopii z oryginaAi??em).
 • Odpis z Krajowego Rejestru SAi??dowego, gdy producent rolny podlega wpisowi do rejestru.
Formularze do pobrania Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – pobierz formularz (pdf)
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy
 • Decyzja wydawana jest w terminie 30 dni od dnia zAi??oA?enia wniosku o zwrot podatku. Decyzja zawiera limit zwrotu, kwotAi?? zwrotu oraz kwotAi?? limitu pozostaAi??Ai?? do wykorzystania. KwotAi?? zwrotu podatku ustala siAi?? jako iloczyn iloAi??ci oleju napAi??dowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikajAi??cej z faktury VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napAi??dowego, obowiAi??zujAi??cej w dniu zAi??oA?enia wniosek o zwrot podatku w ramach rocznego limitu.
 • buy lantus from canada, buy lantus from canada, buy lantus from canada, buy lantus from canada, buy lantus from canada, buy lantus from canada, buy lantus from canada, buy lantus from canada.

 • WypAi??aty zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastAi??puje w terminach:
  • w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeA?eli wniosek zostaAi?? zAi??oA?ony w terminie od 1 do 28 lutego;
  • w dniach od 1 paA?dziernika do 31 paA?dziernika – jeA?eli wniosek zostaAi?? zAi??oA?ony w terminie od 1 do 31 sierpnia.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jego dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe:

 • Zwrot podatku przysAi??uguje z tyt. posiadania gruntA?w rolnych poAi??oA?onych na obszarze Miasta Ozorkowa wg stanu okreAi??lonego w ewidencji gruntA?w i budynkA?w na dzieAi?? 1 kwietnia.
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowiAi?? przedmiot wspA?Ai??posiadania np. wspA?Ai??wAi??asnoAi??ci, zwrot podatku przysAi??uguje temu wspA?Ai??posiadaczowi, w stosunku do ktA?rego pozostali wspA?Ai??posiadacze (wspA?Ai??wAi??aAi??ciciele) wyraA?Ai?? pisemnAi?? zgodAi?? (nie dotyczy wspA?Ai??maAi??A?onkA?w).
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowiAi?? przedmiot posiadania zaleA?nego (np. dzierA?awy) i posiadania samoistnego (np. wAi??asnoAi??Ai??), zwrot podatku przysAi??uguje posiadaczowi zaleA?nemu.

W 2014, 2015 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napAi??dowego wynosi 0,95zAi??.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe