Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:11 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Dorota Żal
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213
Telefon 42 710-32-33
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52 poz. 379z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz.789),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013r w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014r. (Dz.U. z 2013r., poz.1408).
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty Dokumenty składane są w dwóch okresach: I okres od 1 do 28 lutego (dowody zakupu od 1 sierpnia do 31 stycznia), II okres od 1 do 31 sierpnia(dowody zakupu od 1 lutego do 31 lipca) wraz z poniższymi dokumentami:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (faktury należy złożyć wraz z wnioskiem bądź przedłożyć w celu potwierdzenia zgodności ich kopii z oryginałem).
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, gdy producent rolny podlega wpisowi do rejestru.
Formularze do pobrania Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – pobierz formularz (pdf)
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Forma załatwienia sprawy
 • Decyzja wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Decyzja zawiera limit zwrotu, kwotę zwrotu oraz kwotę limitu pozostałą do wykorzystania. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosek o zwrot podatku w ramach rocznego limitu.
 • Wypłaty zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
  • w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do 28 lutego;
  • w dniach od 1 października do 31 października – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do 31 sierpnia.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe:

 • Zwrot podatku przysługuje z tyt. posiadania gruntów rolnych położonych na obszarze Miasta Ozorkowa wg stanu określonego w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia.
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania np. współwłasności, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze (współwłaściciele) wyrażą pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków).
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania zależnego (np. dzierżawy) i posiadania samoistnego (np. własność), zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

W 2014, 2015 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi 0,95zł.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe