Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napAi??dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:11 -

Sublingual Viagra for sale, order clomid tegretol is made of. .

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213
Telefon 42 710-32-33
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postAi??powania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 z pA?A?n. zm.),
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napAi??dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52 poz. 379z pA?A?n. zm.),
 • RozporzAi??dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napAi??dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz.789),
 • RozporzAi??dzenie Rady MinistrA?w z dnia 22 listopada 2013r w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napAi??dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014r. (Dz.U. z 2013r., poz.1408).
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Dokumenty skAi??adane sAi?? w dwA?ch okresach: I okres od 1 do 28 lutego (dowody zakupu od 1 sierpnia do 31 stycznia), II okres od 1 do 31 sierpnia(dowody zakupu od 1 lutego do 31 lipca) wraz z poniA?szymi dokumentami:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napAi??dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Faktury VAT stanowiAi??ce dowA?d zakupu oleju napAi??dowego w okresie 6 miesiAi??cy poprzedzajAi??cych miesiAi??c zAi??oA?enia wniosku (faktury naleA?y zAi??oA?yAi?? wraz z wnioskiem bAi??dA? przedAi??oA?yAi?? w celu potwierdzenia zgodnoAi??ci ich kopii z oryginaAi??em).
 • Odpis z Krajowego Rejestru SAi??dowego, gdy producent rolny podlega wpisowi do rejestru.
Formularze do pobrania Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – pobierz formularz (pdf)
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy
 • Decyzja wydawana jest w terminie 30 dni od dnia zAi??oA?enia wniosku o zwrot podatku. Decyzja zawiera limit zwrotu, kwotAi?? zwrotu oraz kwotAi?? limitu pozostaAi??Ai?? do wykorzystania. KwotAi?? zwrotu podatku ustala siAi?? jako iloczyn iloAi??ci oleju napAi??dowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikajAi??cej z faktury VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napAi??dowego, obowiAi??zujAi??cej w dniu zAi??oA?enia wniosek o zwrot podatku w ramach rocznego limitu.
 • WypAi??aty zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastAi??puje w terminach:
  • w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeA?eli wniosek zostaAi?? zAi??oA?ony w terminie od 1 do 28 lutego;
  • w dniach od 1 paA?dziernika do 31 paA?dziernika – jeA?eli wniosek zostaAi?? zAi??oA?ony w terminie od 1 do 31 sierpnia.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jego dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe:

 • Zwrot podatku przysAi??uguje z tyt. posiadania gruntA?w rolnych poAi??oA?onych na obszarze Miasta Ozorkowa wg stanu okreAi??lonego w ewidencji gruntA?w i budynkA?w na dzieAi?? 1 kwietnia.
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowiAi?? przedmiot wspA?Ai??posiadania np. wspA?Ai??wAi??asnoAi??ci, zwrot podatku przysAi??uguje temu wspA?Ai??posiadaczowi, w stosunku do ktA?rego pozostali wspA?Ai??posiadacze (wspA?Ai??wAi??aAi??ciciele) wyraA?Ai?? pisemnAi?? zgodAi?? (nie dotyczy wspA?Ai??maAi??A?onkA?w).
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowiAi?? przedmiot posiadania zaleA?nego (np. dzierA?awy) i posiadania samoistnego (np. wAi??asnoAi??Ai??), zwrot podatku przysAi??uguje posiadaczowi zaleA?nemu.

W 2014, 2015 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napAi??dowego wynosi 0,95zAi??.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe