Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego / powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:10 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Dorota Żal
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213
Telefon 042 710-32-33
Podstawa prawna
  • Art. 12 ust. 1 pkt 4 art. 13d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późn. zm.).
  • Art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty
  • Pisemny wniosek o zastosowanie ulgi.
  • Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo własności, prawo użytkowania wieczystego gruntów lub objęcia gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trwałe zagospodarowanie (np. akt notarialny, umowa).
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Forma załatwienia sprawy Decyzja wydawana jest w terminie do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane i wymagające dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin ten wynosi 2 miesiące.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe
  • Ulgę podatkową stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  • Podatnik traci prawo do ulgi w przypadku sprzedaży lub przekazania następcy zakupionych gruntów.
  • Nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe