Zwolnienie z podatku rolnego z tytuAi??u utworzenia nowego / powiAi??kszenia istniejAi??cego gospodarstwa rolnego

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:10 -

buy Viagra Plus, Zoloft withoutprescription.

retin a no prescription in usa.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213
Telefon 042 710-32-33
Podstawa prawna
  • Art. 12 ust. 1 pkt 4 art. 13d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z pA?A?n. zm.).
  • Art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z pA?A?n. zm.)
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
  • Pisemny wniosek o zastosowanie ulgi.
  • Do wniosku naleA?y doAi??Ai??czyAi?? dokumenty potwierdzajAi??ce prawo wAi??asnoAi??ci, prawo uA?ytkowania wieczystego gruntA?w lub objAi??cia gruntA?w Zasobu WAi??asnoAi??ci Rolnej Skarbu PaAi??stwa w trwaAi??e zagospodarowanie (np. akt notarialny, umowa).
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy Decyzja wydawana jest w terminie do miesiAi??ca, a sprawy szczegA?lnie skomplikowane i wymagajAi??ce dodatkowego postAi??powania wyjaAi??niajAi??cego termin ten wynosi 2 miesiAi??ce.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jego dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe
  • UlgAi?? podatkowAi?? stosuje siAi?? od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym zAi??oA?ono wniosek.
  • Podatnik traci prawo do ulgi w przypadku sprzedaA?y lub przekazania nastAi??pcy zakupionych gruntA?w.
  • Nie stosuje siAi?? zwolnienia, jeA?eli nabywca jest maAi??A?onkiem, krewnym w linii prostej lub jego maAi??A?onkiem, pasierbem, ziAi??ciem lub synowAi?? sprzedawcy gruntA?w.

buy in manchester uk viagra generic, buy in manchester uk viagra generic, buy in manchester uk viagra generic, buy in manchester uk viagra generic, buy in manchester uk viagra generic, buy in manchester uk viagra generic, buy in manchester uk viagra generic, buy in manchester uk viagra generic.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe