Zwolnienie z podatku rolnego z tytuAi??u utworzenia nowego / powiAi??kszenia istniejAi??cego gospodarstwa rolnego

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:10 -

buy Viagra Plus, Zoloft withoutprescription.

retin a no prescription in usa.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213
Telefon 042 710-32-33
Podstawa prawna
  • Art. 12 ust. 1 pkt 4 art. 13d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z pA?A?n. zm.).
  • Art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z pA?A?n. zm.)
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
  • Pisemny wniosek o zastosowanie ulgi.
  • Do wniosku naleA?y doAi??Ai??czyAi?? dokumenty potwierdzajAi??ce prawo wAi??asnoAi??ci, prawo uA?ytkowania wieczystego gruntA?w lub objAi??cia gruntA?w Zasobu WAi??asnoAi??ci Rolnej Skarbu PaAi??stwa w trwaAi??e zagospodarowanie (np. akt notarialny, umowa).
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy Decyzja wydawana jest w terminie do miesiAi??ca, a sprawy szczegA?lnie skomplikowane i wymagajAi??ce dodatkowego postAi??powania wyjaAi??niajAi??cego termin ten wynosi 2 miesiAi??ce.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jego dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe
  • UlgAi?? podatkowAi?? stosuje siAi?? od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym zAi??oA?ono wniosek.
  • Podatnik traci prawo do ulgi w przypadku sprzedaA?y lub przekazania nastAi??pcy zakupionych gruntA?w.
  • Nie stosuje siAi?? zwolnienia, jeA?eli nabywca jest maAi??A?onkiem, krewnym w linii prostej lub jego maAi??A?onkiem, pasierbem, ziAi??ciem lub synowAi?? sprzedawcy gruntA?w.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe