Zgłaszanie zmian do ewidencji gruntów i budynków

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:39 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Beata Wiśniewska
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1 II piętro, pokój 212
Telefon: (042) 710-31-41
Podstawa prawna: - Art. 22 ust. 2 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.),
- § 45, 46, 47, 48 ust. 1 oraz 49 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454),
- Art. 89 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późniejszymi zmianami ),
- Porozumienie z dnia 28 grudnia 1990 roku zawarte pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Zgierzu a Zarządem Miasta Ozorkowa reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ozorkowa.
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z roku 2000 Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami)
Forma wnoszenia podania: Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub osoby upoważnionej przez właściciela (po uprzednim przedłożeniu stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia)
Wymagane dokumenty:
  • Dokument stwierdzający tożsamość
  • Pełnomocnictwo lub upoważnienie w przypadku występowania w imieniu właściciela
  • Dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmiany (odpisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne, orzeczenia sądowe itp.)
Formularze do pobrania: Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków – pobierz wniosek
Opłaty: Nieodpłatnie, natomiast w przypadku konieczności wydania decyzji wysokość opłaty skarbowej od czynności urzędowej wynosi 10 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) część I pkt 53, kol. 3.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa zgodnie z częścią IV ww. załącznika do ustawy pobierana jest dodatkowo opłata skarbowa w wysokości 17 zł, chyba że przepisy zwalniają z tych opłat.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Forma załatwienia sprawy: Zawiadomienie o dokonanej zmianie.
W przypadku postępowania administracyjnego – decyzja o wprowadzeniu lub odmowie wprowadzenia zmiany.
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, natomiast w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego w terminach przewidzianych w K.p.a.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odwołanie składa się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Informacje dodatkowe: Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek administracyjnych t.j. właścicieli a w przypadku braku właścicieli – władających.
Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez burmistrza odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.
W przypadku, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, burmistrz przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postępowanie administracyjne lub zobowiązuje osoby zgłaszające zmiany do dostarczenia dokumentów geodezyjnych , kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe