ZgAi??aszanie zmian do ewidencji gruntA?w i budynkA?w

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:39 -

canada prescriptions legal.
KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Beata WiAi??niewska
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 212
Telefon: (042) 710-31-41
Podstawa prawna: - Art. 22 ust. 2 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z pA?A?n. zm.),
- Ai?? 45, 46, 47, 48 ust. 1 oraz 49 ust. 1 pkt. 4 rozporzAi??dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntA?w i budynkA?w (Dz.U. Nr 38, poz.454),
- Art. 89 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 paA?dziernika 1998 roku Przepisy wprowadzajAi??ce ustawy reformujAi??ce administracjAi?? publicznAi?? (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z pA?A?niejszymi zmianami ),
- Porozumienie z dnia 28 grudnia 1990 roku zawarte pomiAi??dzy Kierownikiem UrzAi??du Rejonowego w Zgierzu a ZarzAi??dem Miasta Ozorkowa reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ozorkowa.
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postAi??powania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z roku 2000 Nr 98, poz. 1071, z pA?A?n. zmianami)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub za poAi??rednictwem peAi??nomocnika lub osoby upowaA?nionej przez wAi??aAi??ciciela (po uprzednim przedAi??oA?eniu stosownego peAi??nomocnictwa lub upowaA?nienia)
Wymagane dokumenty:
  • Dokument stwierdzajAi??cy toA?samoAi??Ai??
  • PeAi??nomocnictwo lub upowaA?nienie w przypadku wystAi??powania w imieniu wAi??aAi??ciciela
  • Vigora no rx, buy dapoxetine online.

  • Dokumenty potwierdzajAi??ce koniecznoAi??Ai?? wprowadzenia zmiany (odpisy z ksiAi??g wieczystych, akty notarialne, orzeczenia sAi??dowe itp.)
Formularze do pobrania: ZgAi??oszenie zmian do ewidencji gruntA?w i budynkA?w – pobierz wniosek
OpAi??aty: NieodpAi??atnie, natomiast w przypadku koniecznoAi??ci wydania decyzji wysokoAi??Ai?? opAi??aty skarbowej od czynnoAi??ci urzAi??dowej wynosi 10 zAi?? zgodnie z zaAi??Ai??cznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opAi??acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) czAi??Ai??Ai?? I pkt 53, kol. 3.
W przypadku udzielenia peAi??nomocnictwa zgodnie z czAi??Ai??ciAi?? IV ww. zaAi??Ai??cznika do ustawy pobierana jest dodatkowo opAi??ata skarbowa w wysokoAi??ci 17 zAi??, chyba A?e przepisy zwalniajAi?? z tych opAi??at.
ObowiAi??zek zapAi??aty opAi??aty skarbowej powstaje z chwilAi?? dokonania zgAi??oszenia lub zAi??oA?enia wniosku o dokonanie czynnoAi??ci urzAi??dowej. SkAi??adajAi??cy wniosek zobowiAi??zany jest zaAi??Ai??czyAi?? dowA?d zapAi??aty naleA?nej opAi??aty skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy: Zawiadomienie o dokonanej zmianie.
W przypadku postAi??powania administracyjnego – decyzja o wprowadzeniu lub odmowie wprowadzenia zmiany.
Termin zaAi??atwienia sprawy: NiezwAi??ocznie, natomiast w przypadku koniecznoAi??ci przeprowadzenia postAi??powania administracyjnego w terminach przewidzianych w K.p.a.
Tryb odwoAi??awczy: W przypadku wydania decyzji odwoAi??anie skAi??ada siAi?? do WojewA?dzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty jej dorAi??czenia.
Informacje dodatkowe: Dane zawarte w ewidencji podlegajAi?? aktualizacji z urzAi??du lub na wniosek osA?b, organA?w i jednostek administracyjnych t.j. wAi??aAi??cicieli a w przypadku braku wAi??aAi??cicieli – wAi??adajAi??cych.
Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje siAi?? niezwAi??ocznie po uzyskaniu przez burmistrza odpowiednich dokumentA?w okreAi??lajAi??cych zmiany danych ewidencyjnych.
W przypadku, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaAi??nieAi?? zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodA?w, burmistrz przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postAi??powanie administracyjne lub zobowiAi??zuje osoby zgAi??aszajAi??ce zmiany do dostarczenia dokumentA?w geodezyjnych , kartograficznych i innych niezbAi??dnych do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntA?w i budynkA?w.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe