ZgAi??aszanie zmian do ewidencji gruntA?w i budynkA?w

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:39 -

buying viagra from india, buying viagra from india, buying viagra from india, buying viagra from india, buying viagra from india, buying viagra from india, buying viagra from india, buying viagra from india.

canada prescriptions legal. generic viagra echeck pharmacy, generic viagra echeck pharmacy, generic viagra echeck pharmacy, generic viagra echeck pharmacy, generic viagra echeck pharmacy, generic viagra echeck pharmacy.
KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Beata WiAi??niewska
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 212
Telefon: (042) 710-31-41
Podstawa prawna: - Art. 22 ust. 2 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z pA?A?n. zm.),
- Ai?? 45, 46, 47, 48 ust. 1 oraz 49 ust. 1 pkt. 4 rozporzAi??dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntA?w i budynkA?w (Dz.U. Nr 38, poz.454),
- Art. 89 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 paA?dziernika 1998 roku Przepisy wprowadzajAi??ce ustawy reformujAi??ce administracjAi?? publicznAi?? (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z pA?A?niejszymi zmianami ),
- Porozumienie z dnia 28 grudnia 1990 roku zawarte pomiAi??dzy Kierownikiem UrzAi??du Rejonowego w Zgierzu a ZarzAi??dem Miasta Ozorkowa reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ozorkowa.
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postAi??powania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z roku 2000 Nr 98, poz. 1071, z pA?A?n. zmianami)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub za poAi??rednictwem peAi??nomocnika lub osoby upowaA?nionej przez wAi??aAi??ciciela (po uprzednim przedAi??oA?eniu stosownego peAi??nomocnictwa lub upowaA?nienia)
Wymagane dokumenty:
  • Dokument stwierdzajAi??cy toA?samoAi??Ai??
  • PeAi??nomocnictwo lub upowaA?nienie w przypadku wystAi??powania w imieniu wAi??aAi??ciciela
  • Vigora no rx, buy dapoxetine online.

  • Dokumenty potwierdzajAi??ce koniecznoAi??Ai?? wprowadzenia zmiany (odpisy z ksiAi??g wieczystych, akty notarialne, orzeczenia sAi??dowe itp.)
Formularze do pobrania: ZgAi??oszenie zmian do ewidencji gruntA?w i budynkA?w – pobierz wniosek
OpAi??aty: NieodpAi??atnie, natomiast w przypadku koniecznoAi??ci wydania decyzji wysokoAi??Ai?? opAi??aty skarbowej od czynnoAi??ci urzAi??dowej wynosi 10 zAi?? zgodnie z zaAi??Ai??cznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opAi??acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) czAi??Ai??Ai?? I pkt 53, kol. 3.
W przypadku udzielenia peAi??nomocnictwa zgodnie z czAi??Ai??ciAi?? IV ww. zaAi??Ai??cznika do ustawy pobierana jest dodatkowo opAi??ata skarbowa w wysokoAi??ci 17 zAi??, chyba A?e przepisy zwalniajAi?? z tych opAi??at.
ObowiAi??zek zapAi??aty opAi??aty skarbowej powstaje z chwilAi?? dokonania zgAi??oszenia lub zAi??oA?enia wniosku o dokonanie czynnoAi??ci urzAi??dowej. SkAi??adajAi??cy wniosek zobowiAi??zany jest zaAi??Ai??czyAi?? dowA?d zapAi??aty naleA?nej opAi??aty skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy: Zawiadomienie o dokonanej zmianie.
W przypadku postAi??powania administracyjnego – decyzja o wprowadzeniu lub odmowie wprowadzenia zmiany.
Termin zaAi??atwienia sprawy: NiezwAi??ocznie, natomiast w przypadku koniecznoAi??ci przeprowadzenia postAi??powania administracyjnego w terminach przewidzianych w K.p.a.
Tryb odwoAi??awczy: W przypadku wydania decyzji odwoAi??anie skAi??ada siAi?? do WojewA?dzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty jej dorAi??czenia.
Informacje dodatkowe: Dane zawarte w ewidencji podlegajAi?? aktualizacji z urzAi??du lub na wniosek osA?b, organA?w i jednostek administracyjnych t.j. wAi??aAi??cicieli a w przypadku braku wAi??aAi??cicieli – wAi??adajAi??cych.
Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje siAi?? niezwAi??ocznie po uzyskaniu przez burmistrza odpowiednich dokumentA?w okreAi??lajAi??cych zmiany danych ewidencyjnych.
W przypadku, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaAi??nieAi?? zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodA?w, burmistrz przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postAi??powanie administracyjne lub zobowiAi??zuje osoby zgAi??aszajAi??ce zmiany do dostarczenia dokumentA?w geodezyjnych , kartograficznych i innych niezbAi??dnych do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntA?w i budynkA?w.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe