Zezwolenie na zajAi??cie pasa drogowego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:46 -

where can i find tetracycline, where can i find tetracycline, where can i find tetracycline, where can i find tetracycline, where can i find tetracycline, where can i find tetracycline, where can i find tetracycline, where can i find tetracycline.

xenical on ebay.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Jakub Jarosik
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 206
Telefon: (42) 710 – 31 – 28
Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pA?A?n. zm.)
-RozporzAi??dzenie Rady MinistrA?w z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreAi??lenia warunkA?w udzielania zezwoleAi?? na zajAi??cie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
-UchwaAi??a Rady Powiatu Zgierskiego nr XIII/126/07 z dnia 30.11.2007r. w sprawie stawek opAi??at za zajAi??cie pasa drogowego drA?g powiatowych na cele niezwiAi??zane z potrzebami zarzAi??dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz. Urz. Woj. A?A?dzkiego z 2008r. Nr 2, poz. 30)
-Porozumienie z dnia 8 paA?dziernika 2007r. w sprawie przyjAi??cia przez GminAi?? Miasta Ozorkowa zadaAi?? Powiatu Zgierskiego z zakresu zarzAi??du drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Ozorkowa w celu realizacji przyjAi??tych zadaAi?? (Dz. Urz. Woj. A?A?dzkiego Nr 329, poz. 2983)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub pocztAi??
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajAi??cie pasa drogowego
  • SzczegA?Ai??owy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem powierzchni granic i podaniem wymiarA?w planowanej powierzchni zajAi??cia pasa drogowego
  • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeA?eli zajAi??cie pasa drogowego wpAi??ywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznoAi??Ai?? na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejAi??cej organizacji ruchu pojazdA?w lub pieszych
  • Kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarzAi??dcAi?? drogi
  • Kopia waA?nego pozwolenia na budowAi?? obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgAi??oszenia budowy lub prowadzonych robA?t wAi??aAi??ciwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
Formularze do pobrania: wniosek: wniosek zajecie pasa
OpAi??aty: OpAi??ata z tytuAi??u zajAi??cia pasa drogowego zawarta w decyzji
Forma zaAi??atwienia sprawy: Decyzja
Termin zaAi??atwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoAi??awczy: Od decyzji przysAi??uguje odwoAi??anie w terminie 14 dni od dnia dorAi??czenia decyzji, wnoszone do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa

Vigora buy online, dapoxetine online.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe