Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:46 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Jakub Jarosik
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1 II piętro, pokój 206
Telefon: (42) 710 – 31 – 28
Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
-Uchwała Rady Powiatu Zgierskiego nr XIII/126/07 z dnia 30.11.2007r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008r. Nr 2, poz. 30)
-Porozumienie z dnia 8 października 2007r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Ozorkowa zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Ozorkowa w celu realizacji przyjętych zadań (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 329, poz. 2983)
Forma wnoszenia podania: Osobiście lub pocztą
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem powierzchni granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
  • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
  • Kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi
  • Kopia ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
Formularze do pobrania: wniosek: wniosek zajecie pasa
Opłaty: Opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego zawarta w decyzji
Forma załatwienia sprawy: Decyzja
Termin załatwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe