Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:08 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Dorota Żal . Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213 lub 217
Telefon 042 710-32-33, 710-32-17
Podstawa prawna Art. 5 ust. 2 ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r Nr 59 poz. 404 )
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej.
Forma załatwienia sprawy Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz 60 z późn. zm.)zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Tryb odwoławczy W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 7 dni od daty doręczenia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00zł.
Informacje dodatkowe Zaświadczenie dotyczy podmiotów ubiegających się o ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, które jako przeznaczenie pomocy wskażą na pomoc de minimis.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe