Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:05 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Karolina Pietrasik, Dorota Żal
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 215 lub 213
Telefon 42 710-31-45, 710-32-33
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( teks jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2006r Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia:

  • o niezaleganiu w podatkach,
  • stwierdzającego stan zaległości,
  • o posiadaniu / nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • inne.
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości:

  • za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 21,00 zł,
  • pozostałe 17,00 zł

konto Bank PEKAO S.A. I o/ Zgierz.
Nr konta 85 1240 3057 1111 0010 6162 4273

Forma załatwienia sprawy Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe