Zasady wynajmowania lokali wchodzAi??cych w skAi??ad mieszkaniowego zasobu gminy

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 12:17 -

motilium syrup.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Zofia KaAi??uA?a
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, I piAi??tro, okienko 106
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorA?w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr71 poz. 733 – ze zm.) i uchwaAi??a Nr XXXVI/359/2001 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzAi??cych w skAi??ad mieszkaniowego zasobu gminy – ze zmianami.
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
 • Podanie.
 • purchase sildenafil, purchase clomid.

 • WypeAi??niony formularz wniosku, ktA?ry musi byAi?? potwierdzony przez wAi??aAi??ciciela lub zarzAi??dcAi?? nieruchomoAi??ci, w ktA?rej mieszka wnioskodawca. Wniosek musi zostaAi?? potwierdzony pod wzglAi??dem poprawnoAi??ci i kompletnoAi??ci przez osobAi?? na stanowisku ds. gospodarki lokalami WydziaAi??u Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie ul. Wigury nr 1, I piAi??tro, okienko 106
Formularze do pobrania Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego. Data zAi??oA?enia wniosku (pieczAi??tka wpAi??ywu z dziennika korespond.) – pobierz wniosek
OpAi??aty CzynnoAi??Ai?? nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Skierowanie do najmu lokalu
Termin zaAi??atwienia sprawy
 • SpoAi??rA?d zAi??oA?onych wnioskA?w speAi??niajAi??cych warunki do otrzymania lokalu sporzAi??dza siAi?? pA?Ai??roczne listy osA?b uprawnionych do zawarcia umowy najmu. Listy te sporzAi??dza siAi?? odrAi??bnie dla lokali mieszkalnych, przeznaczonych na czas nieoznaczony oraz dla lokali socjalnych.
 • Ustalenie pA?Ai??rocznych list poddane jest kontroli spoAi??ecznej poprzez wywieszenie na tablicy ogAi??oszeAi?? UrzAi??du Miejskiego, jak rA?wnieA? przez zaopiniowanie przez SpoAi??ecznAi?? KomisjAi?? MieszkaniowAi??.
 • W terminie 14 dni do projektA?w pA?Ai??rocznych list mogAi?? byAi?? zgAi??aszane uwagi i zastrzeA?enia na nie umieszczenie lub umieszczenie na liAi??cie. Uwagi i zastrzeA?enia zgAi??aszane w okresie, o ktA?rym mowa, rozpatrywane sAi?? po zasiAi??gniAi??ciu opinii SpoAi??ecznej Komisji Mieszkaniowej i do dnia 28 lutego i 31 sierpnia kaA?dego roku sporzAi??dzane sAi?? listy osA?b uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.
 • Listy sporzAi??dzane sAi?? alfabetycznie, natomiast realizowane sAi?? wedAi??ug kolejnoAi??ci wynikajAi??cej z daty umieszczenia na liAi??cie w ramach poszczegA?lnych kategorii lokali.
 • Z chwilAi?? dysponowania przez UrzAi??d Miejski odpowiednim lokalem, zainteresowany umieszczony na liAi??cie uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego zostaje skierowany do Ozorkowskiego PrzedsiAi??biorstwa Komunalnego SpA?Ai??ka z o.o. w Ozorkowie ul. Ai??wirki 30 w celu podpisania umowy najmu wskazanego lokalu.
 • ipecac syrup for sale, ipecac syrup for sale, ipecac syrup for sale, ipecac syrup for sale, ipecac syrup for sale, ipecac syrup for sale.

 • Najemca lokalu mieszkalnego przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony przed objAi??ciem w posiadanie lokalu wpAi??aca kaucjAi?? w wysokoAi??ci 12- krotnego miesiAi??cznego czynszu, obliczonego wedAi??ug stawek obowiAi??zujAi??cych w dniu zawarcia umowy najmu.
 • inhouse drugstore usa, inhouse drugstore usa, inhouse drugstore usa, inhouse drugstore usa, inhouse drugstore usa, inhouse drugstore usa, inhouse drugstore usa, inhouse drugstore usa.

 • Realizacja skierowaAi?? zaleA?na od pozyskiwania lokali do zasiedleAi??
Tryb odwoAi??awczy WybA?r osoby do zawarcia umowy najmu mieszkaniowego zasobu gminy nie jest aktem lub czynnoAi??ciAi?? administracyjnAi?? w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym SAi??dzie Administracyjnym. W konsekwencji oznacza to, iA? nie ma moA?liwoAi??ci odwoAi??ania siAi?? od takiej decyzji i A?e osoba, ktA?rej odmA?wiono prawa do takiego mieszkania nie moA?e wnieAi??Ai?? skargi do NSA (uchwaAi??a SN – III ZP 37/97).
Informacje dodatkowe Zainteresowani do momentu otrzymania skierowania do najmu lokalu winni w terminach do dnia 30 czerwca i 31 grudnia corocznie ponawiaAi?? wnioski z aktualizacjAi?? danych.


Bez kategorii | Brak komentarzy »