Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 12:17 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Zofia Kałuża
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, I piętro, okienko 106
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr71 poz. 733 – ze zm.) i uchwała Nr XXXVI/359/2001 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – ze zmianami.
Forma wnoszenia podania Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty
  • Podanie.
  • Wypełniony formularz wniosku, który musi być potwierdzony przez właściciela lub zarządcę nieruchomości, w której mieszka wnioskodawca. Wniosek musi zostać potwierdzony pod względem poprawności i kompletności przez osobę na stanowisku ds. gospodarki lokalami Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie ul. Wigury nr 1, I piętro, okienko 106
Formularze do pobrania Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego. Data złożenia wniosku (pieczątka wpływu z dziennika korespond.) – pobierz wniosek
Opłaty Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
Forma załatwienia sprawy Skierowanie do najmu lokalu
Termin załatwienia sprawy
  • Spośród złożonych wniosków spełniających warunki do otrzymania lokalu sporządza się półroczne listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu. Listy te sporządza się odrębnie dla lokali mieszkalnych, przeznaczonych na czas nieoznaczony oraz dla lokali socjalnych.
  • Ustalenie półrocznych list poddane jest kontroli społecznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, jak również przez zaopiniowanie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
  • W terminie 14 dni do projektów półrocznych list mogą być zgłaszane uwagi i zastrzeżenia na nie umieszczenie lub umieszczenie na liście. Uwagi i zastrzeżenia zgłaszane w okresie, o którym mowa, rozpatrywane są po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej i do dnia 28 lutego i 31 sierpnia każdego roku sporządzane są listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.
  • Listy sporządzane są alfabetycznie, natomiast realizowane są według kolejności wynikającej z daty umieszczenia na liście w ramach poszczególnych kategorii lokali.
  • Z chwilą dysponowania przez Urząd Miejski odpowiednim lokalem, zainteresowany umieszczony na liście uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego zostaje skierowany do Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Ozorkowie ul. Żwirki 30 w celu podpisania umowy najmu wskazanego lokalu.
  • Najemca lokalu mieszkalnego przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony przed objęciem w posiadanie lokalu wpłaca kaucję w wysokości 12- krotnego miesięcznego czynszu, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.
  • Realizacja skierowań zależna od pozyskiwania lokali do zasiedleń
Tryb odwoławczy Wybór osoby do zawarcia umowy najmu mieszkaniowego zasobu gminy nie jest aktem lub czynnością administracyjną w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W konsekwencji oznacza to, iż nie ma możliwości odwołania się od takiej decyzji i że osoba, której odmówiono prawa do takiego mieszkania nie może wnieść skargi do NSA (uchwała SN – III ZP 37/97).
Informacje dodatkowe Zainteresowani do momentu otrzymania skierowania do najmu lokalu winni w terminach do dnia 30 czerwca i 31 grudnia corocznie ponawiać wnioski z aktualizacją danych.

Bez kategorii | Brak komentarzy »