Wzajemna zamiana mieszkań

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 14:57 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Zofia Kałuża
Adres 95-035 Ozorków ul. Wigury 1, I piętro, okienko 106
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 – ze zm) i uchwała Nr XXXVI/359/2001 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – ze zmianami.
Forma wnoszenia podania Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty
  • Podanie każdej ze stron zainteresowanych zamianą.
  • W przypadku gdy jedno z mieszkań jest lokalem z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej – zgoda spółdzielni na dokonanie zamiany.
  • W przypadku gdy jedno z mieszkań jest mieszkaniem będącym w dyspozycji innego podmiotu – zgoda na zamianę dysponenta tego lokalu.
Opłaty Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
Forma załatwienia sprawy Skierowanie do najmu lokalu
Termin załatwienia sprawy 30 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Odwołanie nie przysługuje. W sytuacji, gdy osoba zainteresowana wzajemną zamianą mieszkań nie zgadza się z odmową wynajmującego, może wystąpić w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie prawa do dokonania wzajemnej zamiany mieszkań przez właściwy sąd rejonowy.
Informacje dodatkowe W przypadku, gdy strona zamiany zalega z zapłatą czynszu lub innych opłat zamiana może być dokonana dopiero po spłacie zadłużenia lub zawarciu umowy spłaty.

Bez kategorii | Brak komentarzy »