Wykaz dokumentA?w, ktA?re naleA?y zAi??oA?yAi?? celem uzyskania wpisu do ewidencji szkA?Ai??, placA?wek niepublicznych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 17/07/2007 – 10:00 -

Wnioski Wniosek o wpis do ewidencji szkA?Ai??, placA?wek niepublicznych zawierajAi??cy dokAi??adne dane dotyczAi??ce:

 • osoby prowadzAi??cej
 • osoba fizyczna- imiAi??, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, telefon kontaktowy,
 • osoba prawna – nazwa, wyciAi??g z rejestru handlowego lub sadowego, adres siedziby, telefon,
 • statut, typu szkoAi??y, placA?wki, w przypadku szkoAi??y zawodowej takA?e zawodA?w lub profili zawodowych w jakich szkoAi??a bAi??dzie ksztaAi??ciAi??a, formy ksztaAi??cenia: dla mAi??odzieA?y, dla dorosAi??ych- forma stacjonarna zaoczna,
 • daty rozpoczAi??cia funkcjonowania,
 • dokumenty dotyczAi??ce miejsca prowadzenia szkoAi??y, placA?wki (umowa najmu, uA?yczenia itp.), warunki lokalowe zapewniajAi??ce bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywajAi??cym na ich terenie (opinie PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).

Statut szkoAi??y, placA?wki okreAi??lajAi??cy:

  how much is nexium without insurance.
 • nazwAi??, typ szkoAi??y, placA?wki,
 • osobAi?? prowadzAi??cAi?? szkoAi??Ai??, placA?wkAi??,
 • organy szkoAi??y, placA?wki oraz zakres ich zadaAi??,
 • organizacjAi?? szkoAi??y, placA?wki
 • prawa i obowiAi??zki pracownikA?w oraz uczniA?w szkoAi??y, placA?wki w tym przypadki, w ktA?rych uczeAi?? moA?e zostaAi?? skreAi??lony z listy uczniA?w szkoAi??y, placA?wki,
 • sposA?b uzyskiwania Ai??rodkA?w finansowych na dziaAi??alnoAi??Ai?? szkoAi??y, placA?wki,
 • zasady przyjmowania uczniA?w szkoAi??y, placA?wki.

Wykaz kadry pedagogicznej oraz kserokopie dokumentA?w potwierdzajAi??cych jej kwalifikacje, dane dotyczAi??ce dyrektora szkoAi??y lub placA?wki oraz jego kwalifikacje. ZobowiAi??zanie do przestrzegania wymagaAi?? okreAi??lonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oAi??wiaty w przypadku szkoAi??y podstawowej oraz gimnazjum, a takA?e w przypadku szkoAi??y ponadgimnazjalnej ubiegajAi??cej siAi?? o nadanie uprawnieAi?? szkoAi??y publicznej z dniem rozpoczAi??cia dziaAi??alnoAi??ci.
Pozytywna opinia kuratora oAi??wiaty.

Podstawa prawna RozdziaAi?? 8 ustawy z dnia 7 wrzeAi??nia 1991 roku o systemie oAi??wiaty (Dz. U z 1996 r Nr 67, pA?z. 329 z pA?A?niejszymi zmianami).
Dwa komplety dokumentA?w naleA?y skAi??adaAi?? w sekretariacie Miejskiego ZespoAi??u Ekonomiczno-Administracyjnego SzkA?Ai?? i Przedszkoli w Ozorkowie, ul. StypuAi??kowskiego 1.

order Silagra online cheap, order clomid.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe