Wykaz dokumentów, które należy złożyć celem uzyskania wpisu do ewidencji szkół, placówek niepublicznych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 17/07/2007 – 10:00 -

Wnioski Wniosek o wpis do ewidencji szkół, placówek niepublicznych zawierający dokładne dane dotyczące:

 • osoby prowadzącej
 • osoba fizyczna- imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, telefon kontaktowy,
 • osoba prawna – nazwa, wyciąg z rejestru handlowego lub sadowego, adres siedziby, telefon,
 • statut, typu szkoły, placówki, w przypadku szkoły zawodowej także zawodów lub profili zawodowych w jakich szkoła będzie kształciła, formy kształcenia: dla młodzieży, dla dorosłych- forma stacjonarna zaoczna,
 • daty rozpoczęcia funkcjonowania,
 • dokumenty dotyczące miejsca prowadzenia szkoły, placówki (umowa najmu, użyczenia itp.), warunki lokalowe zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na ich terenie (opinie Państwowej Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).

Statut szkoły, placówki określający:

 • nazwę, typ szkoły, placówki,
 • osobę prowadzącą szkołę, placówkę,
 • organy szkoły, placówki oraz zakres ich zadań,
 • organizację szkoły, placówki
 • prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły, placówki w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, placówki,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły, placówki,
 • zasady przyjmowania uczniów szkoły, placówki.

Wykaz kadry pedagogicznej oraz kserokopie dokumentów potwierdzających jej kwalifikacje, dane dotyczące dyrektora szkoły lub placówki oraz jego kwalifikacje. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
Pozytywna opinia kuratora oświaty.

Podstawa prawna Rozdział 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 1996 r Nr 67, póz. 329 z późniejszymi zmianami).
Dwa komplety dokumentów należy składać w sekretariacie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ozorkowie, ul. Stypułkowskiego 1.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe