Wykaz dokumentA?w, ktA?re naleA?y zAi??oA?yAi?? celem uzyskania wpisu do ewidencji szkA?Ai??, placA?wek niepublicznych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 17/07/2007 – 10:00 -

Wnioski Wniosek o wpis do ewidencji szkA?Ai??, placA?wek niepublicznych zawierajAi??cy dokAi??adne dane dotyczAi??ce:

 • osoby prowadzAi??cej
 • osoba fizyczna- imiAi??, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, telefon kontaktowy,
 • osoba prawna – nazwa, wyciAi??g z rejestru handlowego lub sadowego, adres siedziby, telefon,
 • statut, typu szkoAi??y, placA?wki, w przypadku szkoAi??y zawodowej takA?e zawodA?w lub profili zawodowych w jakich szkoAi??a bAi??dzie ksztaAi??ciAi??a, formy ksztaAi??cenia: dla mAi??odzieA?y, dla dorosAi??ych- forma stacjonarna zaoczna,
 • daty rozpoczAi??cia funkcjonowania,
 • dokumenty dotyczAi??ce miejsca prowadzenia szkoAi??y, placA?wki (umowa najmu, uA?yczenia itp.), warunki lokalowe zapewniajAi??ce bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywajAi??cym na ich terenie (opinie PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).

Statut szkoAi??y, placA?wki okreAi??lajAi??cy:

  how much is nexium without insurance.
 • nazwAi??, typ szkoAi??y, placA?wki,
 • osobAi?? prowadzAi??cAi?? szkoAi??Ai??, placA?wkAi??,
 • organy szkoAi??y, placA?wki oraz zakres ich zadaAi??,
 • organizacjAi?? szkoAi??y, placA?wki
 • prawa i obowiAi??zki pracownikA?w oraz uczniA?w szkoAi??y, placA?wki w tym przypadki, w ktA?rych uczeAi?? moA?e zostaAi?? skreAi??lony z listy uczniA?w szkoAi??y, placA?wki,
 • sposA?b uzyskiwania Ai??rodkA?w finansowych na dziaAi??alnoAi??Ai?? szkoAi??y, placA?wki,
 • zasady przyjmowania uczniA?w szkoAi??y, placA?wki.

Wykaz kadry pedagogicznej oraz kserokopie dokumentA?w potwierdzajAi??cych jej kwalifikacje, dane dotyczAi??ce dyrektora szkoAi??y lub placA?wki oraz jego kwalifikacje. ZobowiAi??zanie do przestrzegania wymagaAi?? okreAi??lonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oAi??wiaty w przypadku szkoAi??y podstawowej oraz gimnazjum, a takA?e w przypadku szkoAi??y ponadgimnazjalnej ubiegajAi??cej siAi?? o nadanie uprawnieAi?? szkoAi??y publicznej z dniem rozpoczAi??cia dziaAi??alnoAi??ci.
Pozytywna opinia kuratora oAi??wiaty.

Podstawa prawna RozdziaAi?? 8 ustawy z dnia 7 wrzeAi??nia 1991 roku o systemie oAi??wiaty (Dz. U z 1996 r Nr 67, pA?z. 329 z pA?A?niejszymi zmianami).
Dwa komplety dokumentA?w naleA?y skAi??adaAi?? w sekretariacie Miejskiego ZespoAi??u Ekonomiczno-Administracyjnego SzkA?Ai?? i Przedszkoli w Ozorkowie, ul. StypuAi??kowskiego 1.

order Silagra online cheap, order clomid. best diet pills to lose weight fast, best diet pills to lose weight fast, best diet pills to lose weight fast, best diet pills to lose weight fast, best diet pills to lose weight fast, best diet pills to lose weight fast, best diet pills to lose weight fast, best diet pills to lose weight fast.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe