Wydzierżawianie nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 14:58 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Anna Owczarek
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, I piętro, okienko 107
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zmianami), Uchwała Nr LIV/ 429/ 06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntów Gminy Miasta Ozorkowa, Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16 poz.93 z póź. zmianami)
Forma wnoszenia podania Osobiście
Wymagane dokumenty Dowód wpłaty wadium wniesionego w wyznaczonym terminie i określonej wysokości
Opłaty Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
Forma załatwienia sprawy Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o przetargu. Warunki, tryb i zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu sporządzany jest protokół ustalający osobę dzierżawcy, stawkę za 1 m kw. nieruchomości oraz termin i miejsce podpisania umowy dzierżawy.
Termin załatwienia sprawy Nie dłużej niż 30 dni od daty zakończenia przetargu.
Tryb odwoławczy Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie. Po ustaleniu wykazu Burmistrz Miasta Ozorkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie.

Bez kategorii | Brak komentarzy »