Wydzierżawianie nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 14:57 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Anna Owczarek
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, I piętro, okienko 107
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zmianami ), Uchwała Nr LIV/ 429/ 06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntów Gminy Miasta Ozorkowa, Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16 poz.93 z póź. zmianami)
Forma wnoszenia podania Osobiście, pocztą
Opłaty Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Forma załatwienia sprawy Umowa dzierżawy
Termin załatwienia sprawy W ciągu 7 dni, w przypadku uruchomienia dodatkowych procedur nie dłużej niż 3 miesiące
Tryb odwoławczy Jako czynność cywilno-prawna nie podlega trybowi odwoławczemu.
Informacje dodatkowe Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie. Opłata za dzierżawę gruntów wnoszona jest zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Ozorkowie i zarządzeniem Burmistrza Miasta Ozorkowa.

Bez kategorii | Brak komentarzy »