WydziaAi?? WspA?Ai??pracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:50 -

Naczelnik WydziaAi??u
Agnieszka ChmieliAi??ska-Wankiewicz tel. 42 710 31 11 e-mail: Chmielinska-Wankiewicz.A@umozorkow.pl

Stanowisko ds. dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej
Inspektor Sylwia StoliAi??ska tel. 42 710 31 42

Stanowisko ds. zamA?wieAi?? publicznych
Inspektor Anna Ochota tel. 42 710 31 11

Stanowisko ds. funduszy pozabudA?etowych
Inspektor Justyna Malec tel. 42 710 31 11

Stanowisko ds. Ai??rodkA?w trwaAi??ych i funduszy pozabudA?etowych
Inspektor Aleksandra Pawlak tel. 42 710 31 11

 

Do zadaAi?? WydziaAi??u WspA?Ai??pracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego naleA?y:

 • gromadzenie danych na temat istniejAi??cych moA?liwoAi??ci pozyskiwania Ai??rodkA?w, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie, w porozumieniu z innymi wydziaAi??ami UrzAi??du, projektA?w zagospodarowania potencjalnych funduszy,
 • sporzAi??dzanie, w porozumieniu z innymi wydziaAi??ami UrzAi??du, dokumentacji aplikacyjnych o Ai??rodki zewnAi??trzne w zakresie niepodlegajAi??cym zleceniu podmiotom zewnAi??trznym,
 • przygotowywanie, w porozumieniu z innymi wydziaAi??ami UrzAi??du, dokumentacji dotyczAi??cej zawierania umA?w o dofinansowanie projektA?w ze A?rA?deAi?? zewnAi??trznych,
 • nadzA?r nad formalnAi?? stronAi?? realizacji umA?w o dofinansowanie projektA?w,
 • poszukiwanie potencjalnych moA?liwoAi??ci aktywizacji jednostek samorzAi??dowych pod kAi??tem istniejAi??cych moA?liwoAi??ci ich zewnAi??trznego finansowania,
 • doradztwo na rzecz organizacji spoAi??ecznych, przedsiAi??biorstw i osA?b fizycznych, aspirujAi??cych do uzyskania finansowej pomocy zewnAi??trznej dla dobra miasta,
 • informacja i promocja zewnAi??trznych A?rA?deAi?? finansowania projektA?w miasta,
 • prowadzenie postAi??powaAi?? w zakresie zamA?wieAi?? publicznych zgodnie z ustawAi?? Prawo zamA?wieAi?? publicznych,
 • realizacja zadaAi?? z zakresu zamA?wieAi?? publicznych, w szczegA?lnoAi??ci:
 1. prowadzenie rejestru zamA?wieAi?? publicznych,
 2. opracowywanie i przygotowywanie projektA?w dokumentA?w dotyczAi??cych regulacji i funkcjonowania systemu zamA?wieAi?? publicznych w UrzAi??dzie Miasta i jednostkach podporzAi??dkowanych,
 3. what is closest to nexium, what is closest to nexium, what is closest to nexium, what is closest to nexium, what is closest to nexium, what is closest to nexium, what is closest to nexium, what is closest to nexium.
  opracowywanie projektA?w zarzAi??dzeAi?? Burmistrza w sprawie otwarcia postAi??powania o zamA?wienie publiczne i powoAi??anie komisji przetargowej,
 4. udostAi??pnianie obowiAi??zujAi??cych wzorA?w dokumentacji postAi??powania o zamA?wienie publiczne,
 5. Ai??informowanie zainteresowanych komA?rek urzAi??du o zmianach zachodzAi??cych w ustawie Prawo zamA?wieAi?? publicznych,
 6. wspA?Ai??dziaAi??anie w organizowaniu szkoleAi?? pracownikA?w urzAi??du i jednostek podporzAi??dkowanych z zakresu ustawy o zamA?wieniach publicznych,
 7. sporzAi??dzanie i przekazywanie odpowiednim organom sprawozdaAi?? z zakresu funkcjonowania systemu zamA?wieAi?? publicznych w jednostce,
 • rejestracja i prowadzenie ewidencji przedsiAi??biorcA?w i prowadzonej przez nich dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej,
 • przekazywanie danych dotyczAi??cych nowych wpisA?w, zmian, likwidacji, zawieszeAi?? oraz wznowieAi?? prowadzonej dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej do odpowiednich organA?w,
 • wydawanie zaAi??wiadczeAi?? o wpisie do ewidencji dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej,
 • wydawanie zezwoleAi?? na sprzedaA? napojA?w alkoholowych,
 • wydawanie licencji na przewA?z osA?b (taxi),
 • rejestracja miejsc noclegowych na terenie miasta,
 • Kamagra Chewable without prescription maxalt online no prescription. , generic zithromax.

 • wydawanie zaAi??wiadczeAi?? dotyczAi??cych lokalizacji punktA?w z grami losowymi o niskich wygranych,
 • udzielanie informacji, na wniosek zainteresowanych osA?b i instytucji, na temat aktualnych wpisA?w w ewidencji dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej,
 • sporzAi??dzanie i przekazywanie odpowiednim organom sprawozdaAi?? dotyczAi??cych ewidencji dziaAi??alnoAi??ci, udzielonych licencji i pozwoleAi??,
 • wspA?Ai??praca z przedsiAi??biorcami w zakresie moA?liwoAi??ci realizacji inwestycji na terenie miasta,
 • koordynacji kierunkA?w rozwoju spoAi??ecznego i gospodarczego miasta z aktualnymi preferencjami wojewA?dztwa i kraju.


Bez kategorii | Brak komentarzy »