Wydział Spraw Obywatelskich

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:50 -

Stanowisko ds. ewidencji ludności
Inspektor Małgorzata Rypińska, Inspektor Elżbieta Kowalska, Inspektor Joanna Górna-Staniszewska tel. 42 710 31 29

Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej
Inspektor Piotr Banasiak tel. 42 710 31 31

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
Inspektor Krzysztof Kawecki tel. 42 710 31 31

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

 • w zakresie ewidencji ludności:
 1. sprawy dotyczące zameldowania i wymeldowania (pobyt stały i czasowy),
 2. prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym PB_ EWID w formie zbiorów meldunkowych poprzez wprowadzanie i modyfikację danych,
 3. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem numeru PESEL,
 4. aktualizacja bazy ewidencji ludności Wojewódzkiego Banku Danych,
 5. udzielanie informacji o danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,
 6. realizacja zadań związanych z wyborami i referendami: prowadzenia rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców i ich aktualizacja,
 7. sporządzanie wykazów i wydruków ze zbiorów meldunkowych,
 8. przygotowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu ruchu ludności i druków meldunkowych.
 • w zakresie dowodów osobistych:
 1. realizacja czynności związanych z wydaniem lub unieważnieniem dowodu osobistego,
 2. wprowadzanie danych do elektronicznego Systemu Wydawania Dowodów Osobistych,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodów osobistych,
 4. pośredniczenie w wydawaniu dowodów osobistych osobom zameldowanym  w innej gminie,
 5. prowadzenie gminnej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 6. prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów w formie zbioru teczek dowodowych,
 7. współpraca z innymi gminami przy wymianie dowodów osobistych ,
 8. udzielanie informacji o danych osobowych oraz wydanych dowodach osobistych na podstawie prowadzonej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz zbioru teczek dowodowych.
 • w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP i obrony cywilnej:
 1. rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Ozorków,
 2. udział w kwalifikacji wojskowej poprzez czynności sprawdzające wobec osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 3. współdziałanie z organami wojskowymi w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
 4. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe;
 5. nakładanie  świadczeń rzeczowych i osobistych,
 6. wykonywanie zadań z zakresu natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych,
 7. opracowywanie i aktualizowanie bazy danych o siłach i środkach możliwych do wykorzystania w akcjach ratunkowych i podczas likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń,
 8. prowadzenie spraw związanych z gospodarką, sprzętem obrony cywilnej  i ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenie i utrzymanie magazynu obrony cywilnej i ochrony p. poż.,
 9. opracowywanie projektów zarządzeń, wytycznych i decyzji Burmistrza w zakresie logistycznego zabezpieczania przedsięwzięć związanych z ochroną ludności i prowadzeniem akcji ratunkowych oraz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 10. organizowanie systemu wykrywania,  ostrzegania i alarmowania  o zagrożeniach,
 11. planowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń oraz popularyzacja tematyki w zakresie ochrony ludności,
 12. współpraca z podmiotami z terenu miasta i innymi wydziałami w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego,
 13. realizacja zadań logistycznych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 14. współpraca z instytucjami organizującymi ochronę oraz ewakuację dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 15. realizacja zadań związanych ze zgromadzeniami, zbiórkami publicznymi i imprezami masowymi,
 16. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.
 • w zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. koordynowanie prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
 2. opracowywanie i przedkładanie Staroście Zgierskiemu do zatwierdzenia gminnego planu  zarządzania kryzysowego ,
 3. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 4. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 5. opracowywanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń,
 6. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 7. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego,
 8. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 9. przeciwdziałanie skutkom o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 10. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 11. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 12. koordynowanie udziału oddziałów Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań  z zakresu zarządzania kryzysowego,
 13. prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 14. przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń o potencjalnym zagrożeniu z terenu miasta Ozorków oraz odpowiednie reagowanie na zaistniałą sytuację,
 15. realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta Ozorków w tym współpraca z OSP,
 16. realizacja zadań wynikających z ustawy o klęsce żywiołowej,
 17. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.
 • w zakresie obsługi wydziału:
 1. prowadzenie kancelarii wydziału.

Bez kategorii | Brak komentarzy »