WydziaAi?? Spraw Obywatelskich

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:50 -

Stanowisko ds. ewidencji ludnoAi??ci
Inspektor MaAi??gorzata RypiAi??ska, Inspektor ElA?bieta Kowalska, Inspektor Joanna GA?rna-Staniszewska tel. 42 710 31 29

Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej
Inspektor Piotr Banasiak tel. 42 710 31 31

Stanowisko ds. zarzAi??dzania kryzysowego i spraw obronnych
Inspektor Krzysztof Kawecki tel. 42 710 31 31

Do zadaAi?? WydziaAi??u Spraw Obywatelskich naleA?y:

 • w zakresie ewidencji ludnoAi??ci:
 1. sprawy dotyczAi??ce zameldowania i wymeldowania (pobyt staAi??y i czasowy),
 2. prowadzenie ewidencji ludnoAi??ci w systemie informatycznym PB_ EWID w formie zbiorA?w meldunkowych poprzez wprowadzanie i modyfikacjAi?? danych,
 3. wykonywanie czynnoAi??ci zwiAi??zanych z nadawaniem numeru PESEL,
 4. aktualizacja bazy ewidencji ludnoAi??ci WojewA?dzkiego Banku Danych,
 5. udzielanie informacji o danych osobowych ze zbiorA?w meldunkowych,
 6. realizacja zadaAi?? zwiAi??zanych z wyborami i referendami: prowadzenia rejestru wyborcA?w, sporzAi??dzanie spisA?w wyborcA?w i ich aktualizacja,
 7. sporzAi??dzanie wykazA?w i wydrukA?w ze zbiorA?w meldunkowych,
 8. przygotowywanie sprawozdaAi?? statystycznych z zakresu ruchu ludnoAi??ci i drukA?wAi??meldunkowych.
 • w zakresie dowodA?w osobistych:
 1. realizacja czynnoAi??ci zwiAi??zanych z wydaniem lub uniewaA?nieniem dowodu osobistego,
 2. wprowadzanie danych do elektronicznego Systemu Wydawania DowodA?w Osobistych,
 3. przyjmowanie zgAi??oszeAi?? o utracie dowodA?w osobistych,
 4. poAi??redniczenie w wydawaniu dowodA?w osobistych osobom zameldowanymAi?? w innej gminie,
 5. prowadzenie gminnej ewidencji wydanych i utraconych dowodA?w osobistych,
 6. prowadzenie dokumentacji wydanych dowodA?w w formie zbioru teczek dowodowych,
 7. wspA?Ai??praca z innymi gminami przy wymianie dowodA?w osobistych ,
 8. udzielanie informacji o danych osobowych oraz wydanych dowodach osobistych na podstawie prowadzonej ewidencji wydanych i utraconych dowodA?w osobistych oraz zbioru teczek dowodowych.
 1. rejestracja osA?b podlegajAi??cych kwalifikacji wojskowej z terenu miasta OzorkA?w,
 2. udziaAi?? w kwalifikacji wojskowej poprzez czynnoAi??ci sprawdzajAi??ce wobec osA?b podlegajAi??cych stawieniu siAi?? do kwalifikacji wojskowej,
 3. wspA?Ai??dziaAi??anie z organami wojskowymi w sprawach wykonywania powszechnego obowiAi??zku obrony,
 4. przygotowywanie projektA?w decyzji w sprawie wypAi??acania Ai??wiadczenia pieniAi??A?nego A?oAi??nierzom rezerwy odbywajAi??cym Ai??wiczenia wojskowe;
 5. nakAi??adanieAi?? Ai??wiadczeAi?? rzeczowych i osobistych,
 6. wykonywanie zadaAi?? z zakresu natychmiastowego uzupeAi??nienia siAi?? zbrojnych,
 7. opracowywanie i aktualizowanie bazy danych o siAi??ach i Ai??rodkach moA?liwych do wykorzystania w akcjach ratunkowych i podczas likwidacji skutkA?w nadzwyczajnych zagroA?eAi??,
 8. prowadzenie spraw zwiAi??zanych z gospodarkAi??, sprzAi??tem obrony cywilnej Ai??i ochrony przeciwpoA?arowej, w tym wyposaA?enie i utrzymanie magazynu obrony cywilnej i ochrony p. poA?.,
 9. opracowywanie projektA?w zarzAi??dzeAi??, wytycznych i decyzji Burmistrza w zakresie logistycznego zabezpieczania przedsiAi??wziAi??Ai?? zwiAi??zanych z ochronAi?? ludnoAi??ci i prowadzeniem akcji ratunkowych oraz poprawy bezpieczeAi??stwa i porzAi??dku publicznego,
 10. organizowanie systemu wykrywania,Ai?? ostrzegania i alarmowaniaAi?? o zagroA?eniach,
 11. planowanie i prowadzenie szkoleAi??, Ai??wiczeAi?? oraz popularyzacja tematyki w zakresie ochrony ludnoAi??ci,
 12. wspA?Ai??praca z podmiotami z terenu miasta i innymi wydziaAi??ami w zakresie poprawy bezpieczeAi??stwa mieszkaAi??cA?w i porzAi??dku publicznego,
 13. realizacja zadaAi?? logistycznych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 14. wspA?Ai??praca z instytucjami organizujAi??cymi ochronAi?? oraz ewakuacjAi?? dA?br kultury i innego mienia na wypadek zagroA?enia zniszczeniem,
 15. realizacja zadaAi?? zwiAi??zanych ze zgromadzeniami, zbiA?rkami publicznymi i imprezami masowymi,
 16. realizacja innych zadaAi?? wynikajAi??cych z przepisA?w prawa.
 • w zakresie zarzAi??dzania kryzysowego:
 1. koordynowanie prac zwiAi??zanych z organizacjAi?? systemu zarzAi??dzania kryzysowego,
 2. opracowywanie i przedkAi??adanie StaroAi??cie Zgierskiemu do zatwierdzenia gminnego planuAi?? zarzAi??dzania kryzysowego ,
 3. realizacja zaleceAi?? do gminnego planu zarzAi??dzania kryzysowego,
 4. nadzA?r nad funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludnoAi??ci,
 5. opracowywanie procedur postAi??powania na wypadek zagroA?eAi??,
 6. wspA?Ai??praca z podmiotami realizujAi??cymi monitoring Ai??rodowiska,
 7. zarzAi??dzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleAi??, Ai??wiczeAi?? i treningA?w z zakresu reagowania kryzysowego,
 8. peAi??nienie caAi??odobowego dyA?uru w celu zapewnienia przepAi??ywu informacji na potrzeby zarzAi??dzania kryzysowego,
 9. przeciwdziaAi??anie skutkom o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 10. wspA?Ai??dziaAi??anie z centrami zarzAi??dzania kryzysowego organA?w administracji publicznej,
 11. wspA?Ai??dziaAi??anie z podmiotami prowadzAi??cymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 12. koordynowanie udziaAi??u oddziaAi??A?w SiAi?? Zbrojnych RP do realizacji zadaAi??Ai?? z zakresu zarzAi??dzania kryzysowego,
 13. prowadzenie spraw organizacyjnych zwiAi??zanych z funkcjonowaniem Miejskiego ZespoAi??u ZarzAi??dzania Kryzysowego,
 14. przyjmowanie i rejestracja zgAi??oszeAi?? o potencjalnym zagroA?eniu z terenu miasta OzorkA?w oraz odpowiednie reagowanie na zaistniaAi??Ai?? sytuacjAi??,
 15. realizacja zadaAi?? w zakresie ochrony przeciwpoA?arowej miasta OzorkA?w w tym wspA?Ai??praca z OSP,
 16. Super Kamagra for sale, order dapoxetine.

 17. realizacja zadaAi?? wynikajAi??cych z ustawy o klAi??sce A?ywioAi??owej,
 18. realizacja innych zadaAi?? wynikajAi??cych z przepisA?w prawa.
 • w zakresie obsAi??ugi wydziaAi??u:
 1. prowadzenie kancelarii wydziaAi??u.


Bez kategorii | Brak komentarzy »