WydziaAi?? Spraw Obywatelskich

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:50 -

Stanowisko ds. ewidencji ludnoAi??ci
Inspektor MaAi??gorzata RypiAi??ska, Inspektor ElA?bieta Kowalska, Inspektor Joanna GA?rna-Staniszewska tel. 42 710 31 29

Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej
Inspektor Piotr Banasiak tel. 42 710 31 31

Stanowisko ds. zarzAi??dzania kryzysowego i spraw obronnych
Inspektor Krzysztof Kawecki tel. 42 710 31 31

Do zadaAi?? WydziaAi??u Spraw Obywatelskich naleA?y:

 • w zakresie ewidencji ludnoAi??ci:
 1. sprawy dotyczAi??ce zameldowania i wymeldowania (pobyt staAi??y i czasowy),
 2. prowadzenie ewidencji ludnoAi??ci w systemie informatycznym PB_ EWID w formie zbiorA?w meldunkowych poprzez wprowadzanie i modyfikacjAi?? danych,
 3. wykonywanie czynnoAi??ci zwiAi??zanych z nadawaniem numeru PESEL,
 4. aktualizacja bazy ewidencji ludnoAi??ci WojewA?dzkiego Banku Danych,
 5. udzielanie informacji o danych osobowych ze zbiorA?w meldunkowych,
 6. realizacja zadaAi?? zwiAi??zanych z wyborami i referendami: prowadzenia rejestru wyborcA?w, sporzAi??dzanie spisA?w wyborcA?w i ich aktualizacja,
 7. sporzAi??dzanie wykazA?w i wydrukA?w ze zbiorA?w meldunkowych,
 8. przygotowywanie sprawozdaAi?? statystycznych z zakresu ruchu ludnoAi??ci i drukA?wAi??meldunkowych.
 • w zakresie dowodA?w osobistych:
 1. realizacja czynnoAi??ci zwiAi??zanych z wydaniem lub uniewaA?nieniem dowodu osobistego,
 2. wprowadzanie danych do elektronicznego Systemu Wydawania DowodA?w Osobistych,
 3. przyjmowanie zgAi??oszeAi?? o utracie dowodA?w osobistych,
 4. poAi??redniczenie w wydawaniu dowodA?w osobistych osobom zameldowanymAi?? w innej gminie,
 5. prowadzenie gminnej ewidencji wydanych i utraconych dowodA?w osobistych,
 6. prowadzenie dokumentacji wydanych dowodA?w w formie zbioru teczek dowodowych,
 7. canadian drugs overnight, canadian drugs overnight, canadian drugs overnight, canadian drugs overnight, canadian drugs overnight, canadian drugs overnight, canadian drugs overnight, canadian drugs overnight.

 8. wspA?Ai??praca z innymi gminami przy wymianie dowodA?w osobistych ,
 9. udzielanie informacji o danych osobowych oraz wydanych dowodach osobistych na podstawie prowadzonej ewidencji wydanych i utraconych dowodA?w osobistych oraz zbioru teczek dowodowych.
 1. rejestracja osA?b podlegajAi??cych kwalifikacji wojskowej z terenu miasta OzorkA?w,
 2. udziaAi?? w kwalifikacji wojskowej poprzez czynnoAi??ci sprawdzajAi??ce wobec osA?b podlegajAi??cych stawieniu siAi?? do kwalifikacji wojskowej,
 3. wspA?Ai??dziaAi??anie z organami wojskowymi w sprawach wykonywania powszechnego obowiAi??zku obrony,
 4. przygotowywanie projektA?w decyzji w sprawie wypAi??acania Ai??wiadczenia pieniAi??A?nego A?oAi??nierzom rezerwy odbywajAi??cym Ai??wiczenia wojskowe;
 5. nakAi??adanieAi?? Ai??wiadczeAi?? rzeczowych i osobistych,
 6. wykonywanie zadaAi?? z zakresu natychmiastowego uzupeAi??nienia siAi?? zbrojnych,
 7. opracowywanie i aktualizowanie bazy danych o siAi??ach i Ai??rodkach moA?liwych do wykorzystania w akcjach ratunkowych i podczas likwidacji skutkA?w nadzwyczajnych zagroA?eAi??,
 8. prowadzenie spraw zwiAi??zanych z gospodarkAi??, sprzAi??tem obrony cywilnej Ai??i ochrony przeciwpoA?arowej, w tym wyposaA?enie i utrzymanie magazynu obrony cywilnej i ochrony p. poA?.,
 9. opracowywanie projektA?w zarzAi??dzeAi??, wytycznych i decyzji Burmistrza w zakresie logistycznego zabezpieczania przedsiAi??wziAi??Ai?? zwiAi??zanych z ochronAi?? ludnoAi??ci i prowadzeniem akcji ratunkowych oraz poprawy bezpieczeAi??stwa i porzAi??dku publicznego,
 10. organizowanie systemu wykrywania,Ai?? ostrzegania i alarmowaniaAi?? o zagroA?eniach,
 11. planowanie i prowadzenie szkoleAi??, Ai??wiczeAi?? oraz popularyzacja tematyki w zakresie ochrony ludnoAi??ci,
 12. wspA?Ai??praca z podmiotami z terenu miasta i innymi wydziaAi??ami w zakresie poprawy bezpieczeAi??stwa mieszkaAi??cA?w i porzAi??dku publicznego,
 13. realizacja zadaAi?? logistycznych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 14. wspA?Ai??praca z instytucjami organizujAi??cymi ochronAi?? oraz ewakuacjAi?? dA?br kultury i innego mienia na wypadek zagroA?enia zniszczeniem,
 15. realizacja zadaAi?? zwiAi??zanych ze zgromadzeniami, zbiA?rkami publicznymi i imprezami masowymi,
 16. realizacja innych zadaAi?? wynikajAi??cych z przepisA?w prawa.
 • w zakresie zarzAi??dzania kryzysowego:
 1. koordynowanie prac zwiAi??zanych z organizacjAi?? systemu zarzAi??dzania kryzysowego,
 2. opracowywanie i przedkAi??adanie StaroAi??cie Zgierskiemu do zatwierdzenia gminnego planuAi?? zarzAi??dzania kryzysowego ,
 3. realizacja zaleceAi?? do gminnego planu zarzAi??dzania kryzysowego,
 4. nadzA?r nad funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludnoAi??ci,
 5. opracowywanie procedur postAi??powania na wypadek zagroA?eAi??,
 6. wspA?Ai??praca z podmiotami realizujAi??cymi monitoring Ai??rodowiska,
 7. zarzAi??dzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleAi??, Ai??wiczeAi?? i treningA?w z zakresu reagowania kryzysowego,
 8. peAi??nienie caAi??odobowego dyA?uru w celu zapewnienia przepAi??ywu informacji na potrzeby zarzAi??dzania kryzysowego,
 9. przeciwdziaAi??anie skutkom o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 10. wspA?Ai??dziaAi??anie z centrami zarzAi??dzania kryzysowego organA?w administracji publicznej,
 11. wspA?Ai??dziaAi??anie z podmiotami prowadzAi??cymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 12. koordynowanie udziaAi??u oddziaAi??A?w SiAi?? Zbrojnych RP do realizacji zadaAi??Ai?? z zakresu zarzAi??dzania kryzysowego,
 13. prowadzenie spraw organizacyjnych zwiAi??zanych z funkcjonowaniem Miejskiego ZespoAi??u ZarzAi??dzania Kryzysowego,
 14. przyjmowanie i rejestracja zgAi??oszeAi?? o potencjalnym zagroA?eniu z terenu miasta OzorkA?w oraz odpowiednie reagowanie na zaistniaAi??Ai?? sytuacjAi??,
 15. realizacja zadaAi?? w zakresie ochrony przeciwpoA?arowej miasta OzorkA?w w tym wspA?Ai??praca z OSP,
 16. Super Kamagra for sale, order dapoxetine.

 17. realizacja zadaAi?? wynikajAi??cych z ustawy o klAi??sce A?ywioAi??owej,
 18. realizacja innych zadaAi?? wynikajAi??cych z przepisA?w prawa.
 • w zakresie obsAi??ugi wydziaAi??u:
 1. prowadzenie kancelarii wydziaAi??u.


Bez kategorii | Brak komentarzy »