WydziaAi?? Polityki Przestrzennej

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:51 -

Naczelnik WydziaAi??u
MichaAi?? MiAi??osz tel. 42 710 31 39
e-mail: lipitor sales by year, lipitor sales by year, lipitor sales by year, lipitor sales by year, lipitor sales by year, lipitor sales by year, lipitor sales by year, lipitor sales by year. Milosz.M@umozorkow.pl

Stanowisko ds. ewidencji gruntA?w
Inspektor BeataAi??WiAi??niewska tel. 42 710 31 41

Stanowisko ds. gospodarki gruntami
Inspektor PrzemysAi??aw WiAi??niewski tel. 42Ai??710 31 41

Stanowisko ds. bieA?Ai??cego utrzymania drA?g publicznych
Podinspektor Ludwik CieAi??lak tel. 42 710 31 28

Stanowisko ds. warunkA?w zabudowy
Inspektor Monika KrA?lewiak-SAi??k tel. 42 710 31 37

Stanowisko ds. zajAi??cia pasa drogi oraz dysponowania gruntem
Podinspektor Jakub Jarosik tel. 42 Ai??710Ai?? 31 28

Stanowisko ds. utrzymania porzAi??dku i zieleni w mieAi??cie
Inspektor Anna Sobieraj tel. 42 710 31 37

Stanowisko ds. gospodarki wodnej i energetyki
Inspektor Milena Walczak-A?uczak tel. 42 710 31 41

Stanowisko ds. ochrony Ai??rodowiska
Inspektor Emilia Pokrzeptowicz tel. 42 710 31 37

Stanowisko ds. gospodarki odpadami i rolnictwa
Inspektor Karolina Skrupska tel. 42 710 31 37

Do zadaAi?? WydziaAi??u Polityki Przestrzennej naleA?y:

 • wykonywanie zadaAi?? z zakresu planowania przestrzennego, w tym:
 1. prowadzenie postAi??powaAi?? w zakresie sporzAi??dzania studium uwarunkowaAi?? i kierunkA?w zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planA?w zagospodarowania przestrzennego,
 2. prowadzenie postAi??powaAi?? w sprawach ustalania warunkA?w zabudowy iAi?? ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. wydawanie wypisA?w i wyrysA?w z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoAi?? oraz studium uwarunkowaAi?? i kierunkA?w zagospodarowania przestrzennego oraz zaAi??wiadczeAi?? o braku planu,
 4. prowadzenie spraw zwiAi??zanych z roszczeniami finansowymi wynikajAi??cymi z ustaleAi?? miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z tytuAi??u spadku wartoAi??ci nieruchomoAi??ci lub ograniczenia w korzystaniu z nieruchomoAi??ci w jej dotychczasowy sposA?b,
 5. prowadzenie spraw zwiAi??zanych z naliczaniem opAi??at z tytuAi??u wzrostu wartoAi??ci nieruchomoAi??ci na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ai??i?? tzw. ai??zrenta planistycznaai???,
 6. prowadzenie postAi??powaAi?? w sprawie zmiany zagospodarowania terenu bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 7. wspA?Ai??dziaAi??anie z innymi organami administracji publicznej w zakresie wynikajAi??cym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane,
 • wykonywanie zadaAi?? z zakresu ustawy o drogach publicznych, a w szczegA?lnoAi??ci:
 1. przygotowywanie projektA?w uchwaAi?? w sprawieAi?? zaliczania ulic do kategorii drA?g gminnych oraz ustalanie ich przebiegu,
 2. prowadzenie ewidencji drA?g i mostA?w oraz innych budowli sAi??uA?Ai??cych drodze,
 3. prowadzenie postAi??powaAi?? w sprawach lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 4. prowadzenie postAi??powaAi?? dotyczAi??cych zajAi??cia pasa drogowego oraz innych postAi??powaAi??Ai?? w oparciu o ustawAi?? o drogach publicznych,
 5. uzgadnianie dokumentacji dotyczAi??cej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym,
 6. koordynowanie prac wykonywanych w obszarze pasa drogowego,
 7. bieA?Ai??ce utrzymanie drA?g na terenie miasta, w tym na podstawie zawartych porozumieAi??,
 8. rozliczanie dotacji otrzymanych na utrzymanie drA?g,
 9. wykonywanie zadaAi?? z zakresu inA?ynierii ruchu, w tym: nadzA?r nad bezpieczeAi??stwem ruchu na lokalnych drogach gminnych, uzgadnianie projektA?w organizacji ruchu, oznakowanie drA?g, lokalizowanie przystankA?w,
 10. utrzymywanie zieleni przydroA?nej, w tym: sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewA?w,
 • opracowywanieAi?? projektA?w planA?w rozwoju sieci drogowej, sieci budowli urzAi??dzeAi?? wodnych i energii elektrycznej oraz bieA?Ai??ce informowanie o tych planach organA?w wAi??aAi??ciwych do sporzAi??dzania miejscowych planA?w zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie projektA?w planA?w finansowych budowy, przebudowy, remontu drA?g publicznych oraz drogowych obiektA?w inA?ynierskich, a takA?e budowli wodnych,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z nadawaniem nazw ulicom i placom, nadawanie numeracji porzAi??dkowej budynkom i kontrola wprowadzenia numeracji w terenie,
 • koordynowanie dziaAi??alnoAi??ci jednostek w zakresie inA?ynierii miejskiej, a w szczegA?lnoAi??ci:
 1. wodociAi??gA?w i kanalizacji,
 2. drogownictwa,
 3. oczyszczania miasta,
 4. komunikacji miejskiej,
 5. zieleni miejskiej,
 6. usAi??ug komunalnych,
 7. gazownictwa,
 8. energetyki,
 9. melioracji,
 • prowadzenie spraw w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania inwestycji, w szczegA?lnoAi??ci:
  Female Cialis buy online, dapoxetine reviews.
 1. przygotowywanie dokumentacji dla inwestycji,
 2. koordynowanie i nadzA?r nad ich realizacjAi??,
 3. peAi??nienie funkcji inwestora,
 4. przekazanie wykonanych i odebranych inwestycji do uA?ytkowania,
 5. uczestnictwo w rozliczaniu finansowo-rzeczowym inwestycji,
 • nadzA?r nad realizacjAi?? inwestycji miejskich, w szczegA?lnoAi??ci w zakresie infrastruktury miejskiej oraz obiektA?w komunalnych,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z udzieleniem, odmowAi?? udzielenia lub cofniAi??cia zezwoleAi?? na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodAi?? i odprowadzenia Ai??ciekA?w,
 • nadzA?r i koordynowanie aktualizacji planu aglomeracji dla potrzeb Krajowego Programu Oczyszczania AsciekA?w Komunalnych,
 • prowadzenie postAi??powaAi?? w sprawie zmian stanu wody na gruncie zgodnie z ustawAi?? Prawo wodne,
 • opracowywanie przedmiotA?w robA?t na bieA?Ai??ce utrzymanie rowA?w odprowadzajAi??cych wody opadowe i roztopowe oraz rowy melioracyjne stanowiAi??ce wAi??asnoAi??Ai?? Gminy Miasta OzorkA?w,
 • nadzorowanie utrzymania naAi??wAi??aAi??ciwym poziomie oAi??wietlenia ulicznego oraz nadzA?r nad rozliczaniem kosztA?w za zuA?ytAi?? energiAi?? elektrycznAi?? na cele oAi??wietlenia miejsc publicznych, placA?w i drA?g,
 • koordynowanie i nadzA?r na projektem zaAi??oA?eAi?? do planu oraz projektem planu zaopatrzenia w ciepAi??o, energiAi?? elektrycznAi?? i paliwa gazowe na podstawie ustawy Prawo energetyczne,
 • prowadzenie ewidencji iloAi??ciowej i iloAi??ciowo-wartoAi??ciowej, w zakresie gruntA?w pod drogami i rowami oraz obiektA?w inA?ynierii lAi??dowej i wodnej, w szczegA?lnoAi??ci wAi?? zakresie drA?g, kanalizacji deszczowej, oAi??wietlenia ulic, parkingA?w i mostA?w.Ai??Zbiorcza sprawozdawczoAi??Ai?? statystyczna w zakresie inwestycji i Ai??rodkA?w trwaAi??ych,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z naliczaniem opAi??at adiacenckich z tytuAi??u wzrostu wartoAi??ci nieruchomoAi??ci powstaAi??ej na skutek wybudowania urzAi??dzeAi?? infrastruktury technicznej,
 • realizowanie zadaAi?? wynikajAi??cych z ustawy o gospodarce nieruchomoAi??ciami w zakresie:
 1. podziaAi??A?w nieruchomoAi??ci,
 2. scalania i podziaAi??A?w nieruchomoAi??ci,
 3. ustalanie opAi??at adiacenckich z tytuAi??u podziaAi??u nieruchomoAi??ci oraz scalenia i podziaAi??u nieruchomoAi??ci,
 4. prowadzenie postAi??powaAi?? w celu ustalenia odszkodowaAi?? za grunty przejAi??te na rzecz Gminy Miasta OzorkA?w na mocy decyzji administracyjnych pod drogi publiczne gminne zwiAi??zanych ze scaleniem, podziaAi??em nieruchomoAi??ci w oparciu o przepisy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • opiniowanie zgodnoAi??ci wstAi??pnego projektu podziaAi??u z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • prowadzenie postAi??powaAi?? o rozgraniczanie nieruchomoAi??ci wynikajAi??cych z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • reprezentowanie gminy jako strony w sprawach ustalenia i przyjAi??cia przebiegu granic w postAi??powaniu podziaAi??owym i rozgraniczeniowym,
 • przyjmowanie zgAi??oszeAi?? i zawiadamianie starosty o zniszczeniu znakA?w geodezyjnych,
 • opiniowanie projektA?w prac geologicznych zgodnie z ustawAi?? Prawo geologiczne i gA?rnicze,
 • buy flagyl use paypal.

 • powadzenie spraw z zakresu zadaAi?? administracji rzAi??dowej w ramach zawartego porozumienia w sprawach objAi??tych ustawAi?? Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczegA?lnoAi??ci:
 1. prowadzenie czAi??Ai??ci opisowej ewidencji gruntA?w i budynkA?w,
 2. wydawanie wypisA?w z rejestru gruntA?w,
 3. prowadzenie spraw zwiAi??zanych z gleboznawczAi?? klasyfikacjAi?? gruntA?w,
 • udostAi??pnianie dokumentacji zwiAi??zanych z aktami uwAi??aszczeniowymi,
 • przygotowywanie dokumentacji w celu potwierdzenia przez WojewodAi?? nabycia z mocy prawa przez GminAi?? Miasta OzorkA?w nieruchomoAi??ci Skarbu PaAi??stwa (tzw. komunalizacja),
 • przygotowywanie dokumentacji w celu potwierdzenia przez WojewodAi?? prawa do gruntA?w zajAi??tych pod drogi publiczne gminne bAi??dAi??ce we wAi??adaniu Gminy Miasta OzorkA?w,
 • kompletowanie dokumentA?w i sporzAi??dzanie wnioskA?w o zasiedzenie gruntA?w bAi??dAi??cych we wAi??adaniu Gminy Miasta OzorkA?w,
 • prowadzenie czynnoAi??ci administracyjnych zwiAi??zanych z przeksztaAi??ceniem prawa uA?ytkowania wieczystego w prawo wAi??asnoAi??ci,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z gospodarkAi?? rolnAi?? w mieAi??cie,
 • prowadzenie postAi??powaAi?? w sprawie oceny oddziaAi??ywania przedsiAi??wziAi??Ai?? na Ai??rodowisko,
 • prowadzenie postAi??powaAi?? w sprawie strategicznej oceny oddziaAi??ywania na Ai??rodowisko,
 • udostAi??pnianie informacji o Ai??rodowisku,
 • prowadzenie publicznego dostAi??pu wykazu danych o ochronie Ai??rodowiska,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami, w tym: sporzAi??dzanie gminnego programu gospodarki odpadami oraz wykonywanie sprawozdaAi?? z jego realizacji,
 • prowadzenie postAi??powaAi?? w celu wydania decyzji nakazujAi??cej usuniAi??cie odpadA?w z miejsc na nie nieprzeznaczonych,
 • zagospodarowywanie wpAi??ywA?w z opAi??aty produktowej,
 • prowadzenie postAi??powaAi?? dotyczAi??cych negatywnego oddziaAi??ywania na Ai??rodowisko spowodowanego dziaAi??alnoAi??ciAi?? osA?b fizycznych,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony Ai??rodowiska, w tym: sporzAi??dzanie gminnego programu ochrony Ai??rodowiska oraz wykonywanie sprawozdaAi?? z jego realizacji,
 • prowadzenie wykazu i rozliczeAi?? w ramach korzystaniaAi?? ze Ai??rodowiska (tylko dla UrzAi??du Miejskiego),
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanychAi?? z realizacjAi?? ustawy o utrzymaniu czystoAi??ci i porzAi??dku w mieAi??cie,
 • wspA?Ai??dziaAi??anie ze StraA?Ai?? MiejskAi?? w zakresie utrzymania porzAi??dku i czystoAi??ci w mieAi??cie,
 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony przyrody, w tym: tworzenie terenA?w zielonych, prowadzenie postAi??powaAi?? zwiAi??zanych z wycinkAi?? drzew i krzewA?w oraz postAi??powaAi?? ochraniajAi??cych A?ywe i martwe pomniki przyrody,
 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony zwierzAi??t, w tym: prowadzenie postAi??powaAi?? w celu usuniAi??cia z terenA?w publicznych bezdomnych zwierzAi??t, wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzAi??t, wydawanie zezwoleAi?? na prowadzenie hodowliAi?? lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywnAi??,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki Ai??owieckiej, w tym: opiniowanie planA?w Ai??owieckich, wspA?Ai??dziaAi??anie z koAi??ami Ai??owieckimi i nadleAi??nictwem w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny, udziaAi?? w szacowaniu szkA?d,
 • wspA?Ai??praca w zakresie tworzenia programA?w i polityk gminnych oraz samorzAi??dowych, ponadgminnych i rzAi??dowych w zakresie szeroko rozumianej ochrony Ai??rodowiska, przyrody i warunkA?w A?ycia mieszkaAi??cA?w,
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamiAi??ci narodowej,
 • prowadzenie Gminnej Ewidencji ZabytkA?w,
 • peAi??nienie nadzoru nad pracAi?? pracownikA?w zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robA?t publicznych.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe