Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:49 -

Naczelnik Wydziału
Dominika Bakalarz tel. 42 710 31 34 e-mail: Bakalarz.D@umozorkow.pl

Stanowisko ds. oświaty
Inspektor Renata Bartczak tel. 42 710 31 34

Stanowisko ds. oświaty
Inspektor Monika Kwasiborska tel. 42 710 32 05

Stanowisko ds. społecznych, sportu, rekreacji i zdrowia
Inspektor Magdalena Zagozda, Inspektor Magdalena Radke tel. 42 710 32 05

Stanowisko ds. kultury
Podinspektor Sandra Lewandowska, Podinspektor Justyna Bendzel  tel. 42 710 32 19

Do zadań Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych należy:

 • sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa oświatowego,
 • współpraca z nadzorem pedagogicznym oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie oświaty,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w merytorycznym zakresie pracy wydziału,
 • współdziałanie z dyrektorami podległych placówek oświatowych,
 • przedkładanie informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ozorków,
 • organizacja i przeprowadzania egzaminów na stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego,
 • analiza arkuszy (aneksów do arkuszy) organizacyjnych roku szkolnego placówek oświatowych, sporządzanie raportów i zestawień,
 • opiniowanie do zatwierdzania arkuszy (aneksów do arkuszy) organizacji roku szkolnego placówek oświatowych,
 • opiniowanie nauczania indywidualnego realizowanego w placówkach oświatowych,
 • opiniowanie wniosków o realizację innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Ozorków,
 • przygotowywanie procedur konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych,
 • przeprowadzanie postępowania w sprawie dokonania oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,
 • koordynacja rekrutacji do przedszkoli, szkół i gimnazjum,
 • przygotowywanie wniosków budżetowych w zakresie budżetu wydziału,
 • opiniowanie wniosków budżetowych  oświatowych jednostek organizacyjnych gminy,
 • opracowywanie materiałów dla wydziału Finansowego w zakresie planowania i realizacji budżetu oświatowych jednostek organizacyjnych gminy,
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek  oświatowych z terenu miasta Ozorkowa,
 • nadzór nad wykorzystaniem urlopów przez dyrektorów placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z  nagrodami i wyróżnieniami dla uczniów za osiągnięcia w nauce,
 • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków przeznaczonych na fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli,
 • nadzór nad organizacją i prawidłowym wykorzystaniem środków przeznaczonych na doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych z dotacji  przyznanych dla niepublicznych placówek oświatowych,
 • kontrola prawidłowości  wykorzystania środków pozabudżetowych otrzymywanych w ramach realizacji programów rządowych,
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,
 • przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach Gminy Miasta Ozorkowa,
 • przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu  miasta Ozorkowa w przedszkolach innych gmin,
 • przygotowywanie i realizacja umów z niepublicznymi placówkami oświatowymi zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ozorkowa,
 • realizacja zagadnień związanych z refundacją kosztów kształcenia młodocianych,
 • realizacja zagadnień związanych ze świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ozorkowa,
 • realizacja zagadnień związanych z obowiązkiem gminy zapewnienia transportu do i ze szkoły dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • prowadzenie ewidencji i kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów z terenu miasta Ozorkowa,
 • egzekucja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w szczególności w zakresie  Systemu Informacji Oświatowej,
 • realizacja zagadnień medycyny szkolnej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • nadzór nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
 • nadzór nad funkcjonowaniem gminnej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie spraw społecznych,
 • współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i środowiskami działającymi w zakresie zdrowia,  pomocy społecznej, wypoczynkiem dzieci i młodzieży i przeciwdziałania uzależnieniom,
 • współdziałanie z Radą Sportu, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami, klubami sportowymi i środowiskami zajmującymi się sportem i kulturą fizyczną,
 • prowadzenie spraw związanych ze stypendiami, nagrodami i wyróżnieniami za osiągnięcia sportowe,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia na terenie miasta,
 • realizacja zagadnień w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do  lat trzech, w tym:
 1. prowadzenie gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 2. przeprowadzanie procedury wyboru dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Ozorków,
 3. prowadzenie wykazu dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Ozorków,
 4. nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie: zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, sportu,  kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi do lat trzech i pomocy społecznej,
 • współpraca z wydziałem Finansowym w zakresie przekazywania środków finansowych dla  organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania w obszarze: zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, sportu, kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi do lat trzech i pomocy społecznej,
 • nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji udzielanych przez miasto Ozorków organizacjom pozarządowym  i innym podmiotom realizującym zadania w obszarze: zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, sportu i kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi do lat trzech i pomocy społecznej,
 • organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozu organizowanego przez miasto Ozorków do i z placówki oświatowej.
 • sprawowanie  nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury wynikającego z przepisów prawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 •  prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury i spraw z tym związanych,
 • prowadzenie spraw związanych z nagrodami za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • współdziałanie z dyrektorami podległych instytucji kultury w zakresie:
  -        opracowywania planów rozwoju instytucji kultury,
  -        podejmowanie działań mających na celu poprawę bazy materialnej podległych instytucji kultury,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie kultury i promocji miasta,
 • przygotowanie materiałów informacyjno – promujących miasto,
 • organizowanie pobytu delegacji zagranicznych i krajowych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji władz miasta,
 • realizacja umów z miastami i regionami partnerskimi oraz nawiązywanie nowych kontaktów krajowych i zagranicznych.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe