WydziaAi?? OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:49 -

Naczelnik WydziaAi??u
Dominika Bakalarz tel. 42 710 31 34 e-mail: Bakalarz.D@umozorkow.pl

Stanowisko ds. oAi??wiaty
Inspektor Renata Bartczak tel. 42 710 31 34

Stanowisko ds. oAi??wiaty
Inspektor Monika Kwasiborska tel. 42 710 32 05

Stanowisko ds. spoAi??ecznych, sportu, rekreacji i zdrowia
Inspektor Magdalena Zagozda, Inspektor Magdalena Radke tel. 42 710 32 05

Stanowisko ds. kultury
Podinspektor Sandra Lewandowska, Podinspektor Justyna BendzelAi?? tel. 42 710 32 19

Do zadaAi?? WydziaAi??u OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych naleA?y:

 • sprawowanie nadzoru nad placA?wkami oAi??wiatowymi w zakresie wynikajAi??cym z przepisA?w prawa oAi??wiatowego,
 • wspA?Ai??praca z nadzorem pedagogicznym oraz instytucjami i stowarzyszeniami dziaAi??ajAi??cymi w zakresie oAi??wiaty,
 • przygotowywanie projektA?w uchwaAi?? i zarzAi??dzeAi?? w merytorycznym zakresie pracy wydziaAi??u,
 • wspA?Ai??dziaAi??anie z dyrektorami podlegAi??ych placA?wek oAi??wiatowych,
 • przedkAi??adanie informacji o realizacji zadaAi?? oAi??wiatowych Gminy Miasta OzorkA?w,
 • organizacja i przeprowadzania egzaminA?w na stopieAi?? awansu zawodowego ai??i?? nauczyciela mianowanego,
 • analiza arkuszy (aneksA?w do arkuszy) organizacyjnych roku szkolnego placA?wek oAi??wiatowych, sporzAi??dzanie raportA?w i zestawieAi??,
 • opiniowanie do zatwierdzania arkuszy (aneksA?w do arkuszy) organizacji roku szkolnego placA?wek oAi??wiatowych,
 • opiniowanie nauczania indywidualnego realizowanego w placA?wkach oAi??wiatowych,
 • opiniowanie wnioskA?w o realizacjAi?? innowacji pedagogicznych w placA?wkach oAi??wiatowych prowadzonych przez GminAi?? Miasta OzorkA?w,
 • przygotowywanie procedur konkursowych w celu wyAi??onienia kandydatA?w na dyrektorA?w placA?wek oAi??wiatowych,
 • przeprowadzanie postAi??powania w sprawie dokonania oceny pracy dyrektorA?w placA?wek oAi??wiatowych,
 • koordynacja rekrutacji do przedszkoli, szkA?Ai?? i gimnazjum,
 • przygotowywanie wnioskA?w budA?etowych w zakresie budA?etu wydziaAi??u,
 • opiniowanie wnioskA?w budA?etowychAi?? oAi??wiatowych jednostek organizacyjnych gminy,
 • opracowywanie materiaAi??A?w dla wydziaAi??u Finansowego w zakresie planowania i realizacji budA?etu oAi??wiatowych jednostek organizacyjnych gminy,
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorA?w placA?wekAi?? oAi??wiatowych z terenu miasta Ozorkowa,
 • nadzA?r nad wykorzystaniem urlopA?w przez dyrektorA?w placA?wek oAi??wiatowych,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych zAi?? nagrodami i wyrA?A?nieniami dla uczniA?w za osiAi??gniAi??cia w nauce,
 • nadzA?r nad prawidAi??owym wykorzystaniem Ai??rodkA?w przeznaczonych na fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli,
 • nadzA?r nad organizacjAi?? i prawidAi??owym wykorzystaniem Ai??rodkA?w przeznaczonych na doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • nadzA?r nad prawidAi??owym wykorzystaniem Ai??rodkA?w finansowych z dotacjiAi?? przyznanych dla niepublicznych placA?wek oAi??wiatowych,
 • kontrola prawidAi??owoAi??ciAi?? wykorzystania Ai??rodkA?w pozabudA?etowych otrzymywanych w ramach realizacji programA?w rzAi??dowych,
 • buy Viagra Professional, buy Zoloft.

 • prowadzenie ewidencji niepublicznych placA?wek oAi??wiatowych,
 • przygotowywanie i realizacja porozumieAi?? z innymi gminami zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach Gminy Miasta Ozorkowa,
 • przygotowywanie i realizacja porozumieAi?? z innymi gminami zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenuAi?? miasta Ozorkowa w przedszkolach innych gmin,
 • przygotowywanie i realizacja umA?w z niepublicznymi placA?wkami oAi??wiatowymi zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ozorkowa,
 • realizacja zagadnieAi?? zwiAi??zanych z refundacjAi?? kosztA?w ksztaAi??cenia mAi??odocianych,
 • realizacja zagadnieAi?? zwiAi??zanych ze Ai??wiadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniA?w zamieszkaAi??ych na terenie miasta Ozorkowa,
 • meridia, meridia, meridia, meridia, meridia, meridia, meridia, meridia.

 • realizacja zagadnieAi?? zwiAi??zanych z obowiAi??zkiem gminy zapewnienia transportu do i ze szkoAi??y dla dzieci z orzeczeniem o niepeAi??nosprawnoAi??ci,
 • prowadzenie ewidencji i kontroli speAi??niania obowiAi??zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiAi??zku szkolnego i obowiAi??zku nauki przez uczniA?w z terenu miasta Ozorkowa,
 • egzekucja obowiAi??zku szkolnego lub obowiAi??zku nauki zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oAi??wiaty,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych ze sprawozdawczoAi??ciAi?? w szczegA?lnoAi??ci w zakresieAi?? Systemu Informacji OAi??wiatowej,
 • realizacja zagadnieAi?? medycyny szkolnej,
 • nadzA?r nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzAi??cych dziaAi??alnoAi??Ai?? w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • nadzA?r nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzAi??cych dziaAi??alnoAi??Ai?? w zakresie przeciwdziaAi??ania uzaleA?nieniom,
 • nadzA?r nad funkcjonowaniem gminnej jednostki organizacyjnej prowadzAi??cej dziaAi??alnoAi??Ai?? w zakresie spraw spoAi??ecznych,
 • wspA?Ai??dziaAi??anie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i Ai??rodowiskami dziaAi??ajAi??cymi w zakresie zdrowia,Ai?? pomocy spoAi??ecznej, wypoczynkiem dzieci i mAi??odzieA?y i przeciwdziaAi??ania uzaleA?nieniom,
 • wspA?Ai??dziaAi??anie z RadAi?? Sportu, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami, klubami sportowymi i Ai??rodowiskami zajmujAi??cymi siAi?? sportem i kulturAi?? fizycznAi??,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych ze stypendiami, nagrodami i wyrA?A?nieniami za osiAi??gniAi??cia sportowe,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z ochronAi?? zdrowia na terenie miasta,
 • realizacja zagadnieAi?? w zakresie zapewnienia opieki nad dzieAi??mi doAi?? lat trzech, w tym:
 1. prowadzenie gminnego rejestru A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych,
 2. przeprowadzanie procedury wyboru dziennych opiekunA?w na terenie Gminy Miasta OzorkA?w,
 3. prowadzenie wykazu dziennych opiekunA?w na terenie Gminy Miasta OzorkA?w,
 4. nadzA?r nad A?Ai??obkami, klubami dzieciAi??cymi i dziennymi opiekunami,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursA?w ofert na realizacjAi?? zadaAi?? publicznych gminy w zakresie: zdrowia, przeciwdziaAi??ania uzaleA?nieniom, sportu,Ai?? kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i mAi??odzieA?y, opieki nad dzieAi??mi do lat trzech i pomocy spoAi??ecznej,
 • wspA?Ai??praca z wydziaAi??em Finansowym w zakresie przekazywania Ai??rodkA?w finansowych dlaAi?? organizacji pozarzAi??dowych i innych podmiotA?w realizujAi??cych zadania w obszarze: zdrowia, przeciwdziaAi??ania uzaleA?nieniom, sportu, kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i mAi??odzieA?y, opieki nad dzieAi??mi do lat trzech i pomocy spoAi??ecznej,
 • nadzA?r merytoryczny nad prawidAi??owym wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji udzielanych przez miasto OzorkA?w organizacjom pozarzAi??dowymAi?? i innym podmiotom realizujAi??cym zadania w obszarze: zdrowia, przeciwdziaAi??ania uzaleA?nieniom, sportu i kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i mAi??odzieA?y, opieki nad dzieAi??mi do lat trzech i pomocy spoAi??ecznej,
 • organizacja i zapewnienie opieki nad dzieAi??mi i mAi??odzieA?Ai?? w czasie przewozu organizowanego przez miasto OzorkA?w do i z placA?wki oAi??wiatowej.
 • sprawowanieAi?? nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzAi??cych dziaAi??alnoAi??Ai?? w zakresie kultury wynikajAi??cego z przepisA?w prawa o organizowaniu i prowadzeniu dziaAi??alnoAi??ci kulturalnej,
 • tadalafil soft tabs.

 • Ai??prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury i spraw z tym zwiAi??zanych,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z nagrodami za DziaAi??alnoAi??Ai?? KulturalnAi?? za osiAi??gniAi??cia w dziedzinie twA?rczoAi??ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • wspA?Ai??dziaAi??anie z dyrektorami podlegAi??ych instytucji kultury w zakresie:
  -Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? opracowywania planA?w rozwoju instytucji kultury,
  -Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? podejmowanie dziaAi??aAi?? majAi??cych na celu poprawAi?? bazy materialnej podlegAi??ych instytucji kultury,
 • wspA?Ai??praca z instytucjami i organizacjami pozarzAi??dowymi dziaAi??ajAi??cymi w zakresie kultury i promocji miasta,
 • przygotowanie materiaAi??A?w informacyjno ai??i?? promujAi??cych miasto,
 • organizowanie pobytu delegacji zagranicznych i krajowych oraz wyjazdA?w za granicAi?? oficjalnych delegacji wAi??adz miasta,
 • realizacja umA?w z miastami i regionami partnerskimi oraz nawiAi??zywanie nowych kontaktA?w krajowych i zagranicznych.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe