Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:48 -

Naczelnik Wydziału
Zenona Dolewka tel. 42 710 31 40 e-mail: Dolewka.Z@umozorkow.pl

Sekretariat
Podinspektor Ewa Tomczyk, Podinspektor Kamila Ratke, Inspektor Dominik Gabrysiak tel. 42 710 31 00

Stanowisko ds. techniczno – administracyjnych, administrowania budynkami urzędu
Podinspektor Marzena Józwiak, Inspektor Bartosz Siuda tel. 42 710 31 49

Stanowisko ds. kadr
Inspektor Agata Kaźmierczak tel. 42 710 31 49

Informatyk
Łukasz Pietrasik, Michał Sas tel. 42 710 31 26

 

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu i rejestrów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Rozdział korespondencji i jej ewidencjonowanie,
 • prowadzenie centralnego rejestru umów,
 • prowadzenie rejestru skarg, wniosków wpływających do Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjno – techniczną Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Miasta,
 • prowadzenie terminarza spotkań oraz organizowanie przyjęć interesantów i ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem i Naczelnikami Wydziałów,
 • wprowadzanie do elektronicznego obiegu dokumentów korespondencji wpływającej do Urzędu,
 • zamawianie, ewidencjonowanie i kasacja pieczęci urzędowych,
 • obsługa tablic ogłoszeń Urzędu oraz prenumerata i rozdział prasy,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych, w tym:
 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 2. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 3. ewidencja czasu pracy pracowników,
 4. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 • koordynacja spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,
 • prowadzenie całości spraw związanych z naborami kandydatów do prac w Urzędzie na wolne stanowiska urzędnicze oraz naborami na wolne stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem placówek oświatowych oraz spraw związanych z prowadzeniem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
 • współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 • organizowanie i nadzorowanie praktyk uczniowskich i studenckich oraz nadzór staży absolwenckich lub przygotowania zawodowego, odbywanych w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw z zakresu szkoleń indywidualnych i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • prowadzenie  spraw z zakresu ubezpieczeń Gminy Miasta Ozorków,
 • administrowanie budynkami Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z łącznością Urzędu,
 • zapewnienie napraw i konserwacji sprzętu biurowego oraz urządzeń dźwigowych,
 • zlecanie prac remontowych i modernizacyjnych poprawiających warunki pracy pracowników Urzędu,
 • zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu,
 • zaopatrzenie materiałowo – techniczne dla potrzeb Urzędu i Rady Miejskiej oraz prowadzenie ewidencji zakupionych i rozchodowanych materiałów,
 • prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo – wartościowej środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących obsługi socjalnej pracowników Urzędu,
 • sporządzanie dla potrzeb Rady sprawozdań Burmistrza z działalności między sesjami,
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady oraz przekazywanie ich do serwisu internetowego Urzędu,
 • ewidencjonowanie interpelacji, wniosków radnych i wniosków komisji Rady kierowanych do Burmistrza i przekazywanie ich do wykonania naczelnikom wydziałów lub dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie projektów sprawozdań z ich realizacji,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z art. 24h-24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe),
 • administrowanie sieciami komputerowymi oraz stacjami roboczymi, nadawanie uprawnień użytkownikom,
 • rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowej,
 • zabezpieczenie sieci i posiadanych baz danych,
 • zadania związane z zabezpieczeniem i ochroną danych osobowych przetworzonych w systemie informatycznym Urzędu,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania w Urzędzie systemu informatycznego pod względem sprzętowym i programowym,
 • budowa i obsługa serwisu informatycznego i Biuletynu Informacji Publicznej,
 • ewidencja systemów, programów i licencji komputerowych.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe