WydziaAi?? Organizacyjno-Administracyjny

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:48 -

Naczelnik WydziaAi??u
Zenona Dolewka tel. 42 710 31 40 e-mail: Dolewka.Z@umozorkow.pl

Sekretariat
Podinspektor Ewa Tomczyk, Podinspektor Kamila Ratke, Inspektor Dominik Gabrysiak tel. 42 710 31 00

Kamagra Chewable no rx, buy zithromax.

Stanowisko ds. techniczno ai??i?? administracyjnych, administrowania budynkami urzAi??du
Podinspektor Marzena JA?zwiak, Inspektor Bartosz Siuda tel. 42 710 31 49

Stanowisko ds. kadr
Inspektor Agata KaA?mierczak tel. 42 710 31 49

Informatyk
A?ukasz Pietrasik, MichaAi?? Sas tel. 42 710 31 26

 

Do zadaAi?? WydziaAi??u Organizacyjno-Administracyjnego naleA?y:

 • prowadzenie kancelarii ogA?lnej UrzAi??du i rejestrA?w kancelaryjnych zgodnie z instrukcjAi?? kancelaryjnAi??. RozdziaAi?? korespondencji i jej ewidencjonowanie,
 • prowadzenie centralnego rejestru umA?w,
 • prowadzenie rejestru skarg, wnioskA?w wpAi??ywajAi??cych do UrzAi??du,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z obsAi??ugAi?? kancelaryjno ai??i?? technicznAi?? Burmistrza, ZastAi??pcy Burmistrza i Sekretarza Miasta,
 • prowadzenie terminarza spotkaAi?? oraz organizowanie przyjAi??Ai?? interesantA?w i ich kontaktA?w z Burmistrzem, ZastAi??pcAi?? Burmistrza, Sekretarzem i Naczelnikami WydziaAi??A?w,
 • wprowadzanie do elektronicznego obiegu dokumentA?w korespondencji wpAi??ywajAi??cej do UrzAi??du,
 • zamawianie, ewidencjonowanie i kasacja pieczAi??ci urzAi??dowych,
 • obsAi??uga tablic ogAi??oszeAi?? UrzAi??du oraz prenumerata i rozdziaAi?? prasy,
 • prowadzenie spraw osobowych pracownikA?w UrzAi??du oraz dyrektorA?w gminnych jednostek organizacyjnych, z wyAi??Ai??czeniem dyrektorA?w placA?wek oAi??wiatowych, w tym:
 • free online pharmacies with valium 20mg.

 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach zwiAi??zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownikA?w,
 2. przygotowywanie i wydawanie Ai??wiadectw pracy,
 3. ewidencja czasu pracy pracownikA?w,
 4. przygotowywanie materiaAi??A?w umoA?liwiajAi??cych podejmowanie czynnoAi??ci z zakresu prawa pracy,
 • koordynacja spraw zwiAi??zanych z dokonywaniem okresowych ocen pracownikA?w,
 • prowadzenie caAi??oAi??ci spraw zwiAi??zanych z naborami kandydatA?w do prac w UrzAi??dzie na wolne stanowiska urzAi??dnicze oraz naborami na wolne stanowiska dyrektorA?w gminnych jednostek organizacyjnych z wyAi??Ai??czeniem placA?wek oAi??wiatowych oraz spraw zwiAi??zanych z prowadzeniem sAi??uA?by przygotowawczej i organizowaniem egzaminu koAi??czAi??cego sAi??uA?bAi?? przygotowawczAi??,
 • wspA?Ai??dziaAi??anie z Powiatowym UrzAi??dem Pracy w zakresie zatrudniania osA?b bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robA?t publicznych,
 • organizowanie i nadzorowanie praktyk uczniowskich i studenckich oraz nadzA?r staA?y absolwenckich lub przygotowania zawodowego, odbywanych w UrzAi??dzie,
 • prowadzenie spraw z zakresu szkoleAi?? indywidualnych i doskonalenia zawodowego pracownikA?w,
 • prowadzenieAi?? spraw z zakresu ubezpieczeAi?? Gminy Miasta OzorkA?w,
 • administrowanie budynkami UrzAi??du oraz prowadzenie spraw zwiAi??zanych z Ai??Ai??cznoAi??ciAi?? UrzAi??du,
 • zapewnienie napraw i konserwacji sprzAi??tu biurowego oraz urzAi??dzeAi?? dA?wigowych,
 • zlecanie prac remontowych i modernizacyjnych poprawiajAi??cych warunki pracy pracownikA?w UrzAi??du,
 • zapewnienie czystoAi??ci i porzAi??dku w pomieszczeniach UrzAi??du,
 • zaopatrzenie materiaAi??owo ai??i?? techniczne dla potrzeb UrzAi??du i Rady Miejskiej oraz prowadzenie ewidencji zakupionych i rozchodowanych materiaAi??A?w,
 • pharmacy inline with no percription, pharmacy inline with no percription, pharmacy inline with no percription, pharmacy inline with no percription, pharmacy inline with no percription, pharmacy inline with no percription, pharmacy inline with no percription, pharmacy inline with no percription.

 • prowadzenie ewidencji iloAi??ciowej i iloAi??ciowo ai??i?? wartoAi??ciowej Ai??rodkA?w trwaAi??ych bAi??dAi??cych na wyposaA?eniu UrzAi??du oraz wartoAi??ci niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie spraw dotyczAi??cych obsAi??ugi socjalnej pracownikA?w UrzAi??du,
 • sporzAi??dzanie dla potrzeb Rady sprawozdaAi?? Burmistrza z dziaAi??alnoAi??ci miAi??dzy sesjami,
 • prowadzenie rejestrA?w zarzAi??dzeAi?? Burmistrza i uchwaAi?? Rady oraz przekazywanie ich do serwisu internetowego UrzAi??du,
 • ewidencjonowanie interpelacji, wnioskA?w radnych i wnioskA?w komisji Rady kierowanych do Burmistrza i przekazywanie ich do wykonania naczelnikom wydziaAi??A?w lub dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz sporzAi??dzanie projektA?w sprawozdaAi?? z ich realizacji,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z realizacjAi?? zadaAi?? wynikajAi??cych z art. 24h-24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzAi??dzie gminnym (oAi??wiadczenia majAi??tkowe),
 • administrowanie sieciami komputerowymi oraz stacjami roboczymi, nadawanie uprawnieAi?? uA?ytkownikom,
 • rozwiAi??zywanie problemA?w technicznych zwiAi??zanych z funkcjonowaniem sieci komputerowej,
 • zabezpieczenie sieci i posiadanych baz danych,
 • zadania zwiAi??zane z zabezpieczeniem i ochronAi?? danych osobowych przetworzonych w systemie informatycznym UrzAi??du,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania w UrzAi??dzie systemu informatycznego pod wzglAi??dem sprzAi??towym i programowym,
 • budowa i obsAi??uga serwisu informatycznego i Biuletynu Informacji Publicznej,
 • ewidencja systemA?w, programA?w i licencji komputerowych.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe