WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:48 -

Naczelnik WydziaAi??u
BogusAi??awa Trella tel. 42 710 32 34 e-mail: Trella.B@umozorkow.pl

Stanowisko ds. nieruchomoAi??ci
tel. 42Ai??710 31 22

Stanowisko ds. remontA?w
Podinspektor Marta Rogalska tel. 42 710 31 22

Stanowisko ds. gospodarki lokalami
Podinspektor Joanna Witek-Augustyniak tel. 42 710 31 21

Stanowisko ds. ewidencji i gospodarowania nieruchomoAi??ciami
Inspektor Anna Owczarek tel. 42 710 31 21

Stanowisko ds. targowiska miejskiego
Podinspektor Ilona Kmieciak tel. 42 710 32 18

Do zadaAi?? WydziaAi??u Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym naleA?y:

 • nadzA?r nad administrowaniem, gospodarowaniem i zarzAi??dzaniem gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomoAi??ciami budynkowymi,
 • opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzAi??cych w skAi??ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej,
 • wspA?Ai??praca zAi?? podmiotem, ktA?remu zlecono zarzAi??d gminnym zasobem nieruchomoAi??ci,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z remontami oraz inwestycjami w komunalnym zasobie lokalowym, a szczegA?lnoAi??ci:
 1. uzgadnianie zakresu rzeczowo – finansowego remontA?w komunalnego zasobu lokalowego,
 2. uczestniczenie w typowaniu robA?t remontowych,
 3. zlecanie wykonania robA?t awaryjnych,
 4. wyAi??anianie wykonawcA?w na roboty remontowe (oprA?cz robA?t awaryjnych) i wykonawcA?w inwestycji w komunalnym zasobie mieszkaniowym oraz zawieranie umA?w z wykonawcami,
 5. sprawdzanie i odbiA?r robA?t budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonywanych robA?t oraz usuniAi??cia wad, kontrolowanie rozliczeAi?? budowy,
 • przygotowywanie dokumentacji zwiAi??zanej z umarzaniem wierzytelnoAi??ci pieniAi??A?nych zwiAi??zanych z najmem lokali mieszkalnych,
 • przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych, zamiennych i pomieszczeAi?? tymczasowych w szczegA?lnoAi??ci:
 • kontrola merytorycznej poprawnoAi??ci wnioskA?w o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego,
 • ewidencja i kompletowanie wnioskA?w o najem lokali mieszkalnych oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
 • wspA?Ai??praca ze SpoAi??ecznAi?? KomisjAi?? MieszkaniowAi??,
 • sporzAi??dzanie list osA?b uprawnionych do zawarcia umA?w najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych,
 • wydawanie skierowaAi?? do najAi??cia lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z rozkAi??adaniem na raty naleA?noAi??ci czynszowych lokali mieszkalnych,
 • zamiana lokali mieszkalnych, socjalnych i uA?ytkowych,
 • opracowywanie zasad sprzedaA?y lokali mieszkalnychAi?? na rzecz najemcA?w,
 • opracowywanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 • opracowywanie zasad gospodarowania lokalami uA?ytkowymi,
 • opracowywanie zasad wydzierA?awiania nieruchomoAi??ci komunalnych,
 • zarzAi??d nieruchomoAi??ciami wspA?lnymi,
 • reprezentowanie Burmistrza na zebraniach wspA?lnot mieszkaniowych,
 • prowadzenie postAi??powania w sprawie wstAi??powania w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,
 • egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutkA?w samowoli lokalowej,
 • gospodarowanie i zarzAi??dzanie gruntami komunalnymi , w tym ich zbywanie, oddawanie w uA?ytkowanie wieczyste, uA?ytkowanie, dzierA?awAi??, najem, uA?yczenie, trwaAi??y zarzAi??d, aport oraz przekazywanie na cele szczegA?lne,
 • ustalanie wartoAi??ciAi?? nieruchomoAi??ci komunalnych i opAi??at za korzystanie z nich oraz bieA?Ai??ce przekazywanie do WydziaAi??u Finansowego obciAi??A?eAi?? z tego tytuAi??u,
 • organizowanie przetargA?w na zbywanie prawa wAi??asnoAi??ci, prawa uA?ytkowania wieczystego, dzierA?awAi?? nieruchomoAi??ci stanowiAi??cych wAi??asnoAi??Ai?? gminy,
 • viagra online indian pharmacy 5.

 • sprzedaA? i wydzierA?awianie nieruchomoAi??ci w trybie bezprzetargowym w przypadkach okreAi??lonych przepisami,
 • nabywanie nieruchomoAi??ci niezbAi??dnych dla realizacji zadaAi?? wAi??asnych Gminy Miasta Ozorkowa, w tym korzystanie z przysAi??ugujAi??cego gminie prawa pierwokupu (oprA?cz gruntA?w pod drogi i rowy),
 • zamiana nieruchomoAi??ci,
 • przyznawanie pomocy publicznej w zakresie wynajmu lokali uA?ytkowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu uwAi??aszczania osA?b fizycznych i osA?b prawnych na zasadach okreAi??lonych przepisami,
 • prowadzenie ewidencji gruntA?w komunalnych wraz z bieA?Ai??cym przekazywaniem do WydziaAi??u Finansowego wszelkich zmian w zasobie gruntA?w wedAi??ug grup i rodzajA?w oraz obciAi??A?eAi?? z tego tytuAi??u,
 • prowadzenie i nadzorowanie targowisk miejskich oraz szaletu miejskiego, a w szczegA?lnoAi??ci:
 1. opracowywanie projektA?w regulaminu korzystania z targowiska miejskiego oraz uchwaAi?? i zarzAi??dzeAi?? burmistrza w zakresie dziaAi??ania targowiska i szaletu,
 2. przygotowywanie umA?w rezerwacji placA?w handlowych na targowisku miejskim,
 3. wystawianie faktur VAT i faktur korygujAi??cych oraz not ksiAi??gowych dotyczAi??cych usAi??ugi rezerwacji oraz prowadzenie rejestru sprzedaA?y faktur VAT ,
 4. buy Kamagra Flavored, Zoloft reviews.

 5. prowadzenie ksiAi??gowoAi??ci analitycznej w zakresie opAi??at z tytuAi??u usAi??ugi rezerwacji,
 6. bieA?Ai??ca ewidencja Ai??wiadczonych usAi??ug na rzecz osA?b fizycznych nieprowadzAi??cych dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej przy zastosowaniu kasy fiskalnej orazAi?? sporzAi??dzanie dziennych i miesiAi??cznych raportA?w fiskalnych,
 7. zapewnienie wAi??aAi??ciwego stanu sanitarnego targowiska i szaletu,
 • prowadzenie czynnoAi??ci zmierzajAi??cych do aktualizacji opAi??at rocznych z tytuAi??u uA?ytkowania wieczystego,
 • sporzAi??dzanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Ozorkowa,
 • realizacja zadaAi?? Gminy Miasta Ozorkowa , w tym nadzoru, jako organu zaAi??oA?ycielskiego jednostek organizacyjnych oraz spA?Ai??ek prawa handlowego, w ktA?rych miasto posiada udziaAi??y,
 • podejmowanie i nadzorowanie niezbAi??dnych dziaAi??aAi?? w postAi??powaniu przeksztaAi??ceniowym jednostek organizacyjnych miasta,
 • wspA?Ai??praca z wydziaAi??em Polityki Przestrzennej w zakresie opracowywania studium uwarunkowaAi?? i zagospodarowania przestrzennego oraz planA?w zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Ozorkowa,
 • prowadzenie ewidencji Ai??rodkA?w trwaAi??ych grupy od 0 do 8 (z wyAi??Ai??czeniem ewidencji gruntA?w pod drogami i rowami).


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe