WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:48 -

Naczelnik WydziaAi??u
BogusAi??awa Trella tel. 42 710 32 34 e-mail: Trella.B@umozorkow.pl

Stanowisko ds. nieruchomoAi??ci
tel. 42Ai??710 31 22

Stanowisko ds. remontA?w
Podinspektor Marta Rogalska tel. 42 710 31 22

Stanowisko ds. gospodarki lokalami
Podinspektor Joanna Witek-Augustyniak tel. 42 710 31 21

buy accutane free shipping, buy accutane free shipping, buy accutane free shipping, buy accutane free shipping, buy accutane free shipping, buy accutane free shipping, buy accutane free shipping, buy accutane free shipping.

Stanowisko ds. ewidencji i gospodarowania nieruchomoAi??ciami
Inspektor Anna Owczarek tel. 42 710 31 21

Stanowisko ds. targowiska miejskiego
Podinspektor Ilona Kmieciak tel. 42 710 32 18

Do zadaAi?? WydziaAi??u Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym naleA?y:

 • nadzA?r nad administrowaniem, gospodarowaniem i zarzAi??dzaniem gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomoAi??ciami budynkowymi,
 • opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzAi??cych w skAi??ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej,
 • wspA?Ai??praca zAi?? podmiotem, ktA?remu zlecono zarzAi??d gminnym zasobem nieruchomoAi??ci,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z remontami oraz inwestycjami w komunalnym zasobie lokalowym, a szczegA?lnoAi??ci:
 1. uzgadnianie zakresu rzeczowo – finansowego remontA?w komunalnego zasobu lokalowego,
 2. uczestniczenie w typowaniu robA?t remontowych,
 3. zlecanie wykonania robA?t awaryjnych,
 4. wyAi??anianie wykonawcA?w na roboty remontowe (oprA?cz robA?t awaryjnych) i wykonawcA?w inwestycji w komunalnym zasobie mieszkaniowym oraz zawieranie umA?w z wykonawcami,
 5. sprawdzanie i odbiA?r robA?t budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonywanych robA?t oraz usuniAi??cia wad, kontrolowanie rozliczeAi?? budowy,
 • przygotowywanie dokumentacji zwiAi??zanej z umarzaniem wierzytelnoAi??ci pieniAi??A?nych zwiAi??zanych z najmem lokali mieszkalnych,
 • przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych, zamiennych i pomieszczeAi?? tymczasowych w szczegA?lnoAi??ci:
 • kontrola merytorycznej poprawnoAi??ci wnioskA?w o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego,
 • ewidencja i kompletowanie wnioskA?w o najem lokali mieszkalnych oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
 • wspA?Ai??praca ze SpoAi??ecznAi?? KomisjAi?? MieszkaniowAi??,
 • sporzAi??dzanie list osA?b uprawnionych do zawarcia umA?w najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych,
 • wydawanie skierowaAi?? do najAi??cia lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych z rozkAi??adaniem na raty naleA?noAi??ci czynszowych lokali mieszkalnych,
 • zamiana lokali mieszkalnych, socjalnych i uA?ytkowych,
 • opracowywanie zasad sprzedaA?y lokali mieszkalnychAi?? na rzecz najemcA?w,
 • opracowywanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 • opracowywanie zasad gospodarowania lokalami uA?ytkowymi,
 • opracowywanie zasad wydzierA?awiania nieruchomoAi??ci komunalnych,
 • zarzAi??d nieruchomoAi??ciami wspA?lnymi,
 • reprezentowanie Burmistrza na zebraniach wspA?lnot mieszkaniowych,
 • prowadzenie postAi??powania w sprawie wstAi??powania w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,
 • egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutkA?w samowoli lokalowej,
 • gospodarowanie i zarzAi??dzanie gruntami komunalnymi , w tym ich zbywanie, oddawanie w uA?ytkowanie wieczyste, uA?ytkowanie, dzierA?awAi??, najem, uA?yczenie, trwaAi??y zarzAi??d, aport oraz przekazywanie na cele szczegA?lne,
 • ustalanie wartoAi??ciAi?? nieruchomoAi??ci komunalnych i opAi??at za korzystanie z nich oraz bieA?Ai??ce przekazywanie do WydziaAi??u Finansowego obciAi??A?eAi?? z tego tytuAi??u,
 • organizowanie przetargA?w na zbywanie prawa wAi??asnoAi??ci, prawa uA?ytkowania wieczystego, dzierA?awAi?? nieruchomoAi??ci stanowiAi??cych wAi??asnoAi??Ai?? gminy,
 • viagra online indian pharmacy 5.

 • sprzedaA? i wydzierA?awianie nieruchomoAi??ci w trybie bezprzetargowym w przypadkach okreAi??lonych przepisami,
 • nabywanie nieruchomoAi??ci niezbAi??dnych dla realizacji zadaAi?? wAi??asnych Gminy Miasta Ozorkowa, w tym korzystanie z przysAi??ugujAi??cego gminie prawa pierwokupu (oprA?cz gruntA?w pod drogi i rowy),
 • zamiana nieruchomoAi??ci,
 • przyznawanie pomocy publicznej w zakresie wynajmu lokali uA?ytkowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu uwAi??aszczania osA?b fizycznych i osA?b prawnych na zasadach okreAi??lonych przepisami,
 • prowadzenie ewidencji gruntA?w komunalnych wraz z bieA?Ai??cym przekazywaniem do WydziaAi??u Finansowego wszelkich zmian w zasobie gruntA?w wedAi??ug grup i rodzajA?w oraz obciAi??A?eAi?? z tego tytuAi??u,
 • prowadzenie i nadzorowanie targowisk miejskich oraz szaletu miejskiego, a w szczegA?lnoAi??ci:
 1. opracowywanie projektA?w regulaminu korzystania z targowiska miejskiego oraz uchwaAi?? i zarzAi??dzeAi?? burmistrza w zakresie dziaAi??ania targowiska i szaletu,
 2. przygotowywanie umA?w rezerwacji placA?w handlowych na targowisku miejskim,
 3. wystawianie faktur VAT i faktur korygujAi??cych oraz not ksiAi??gowych dotyczAi??cych usAi??ugi rezerwacji oraz prowadzenie rejestru sprzedaA?y faktur VAT ,
 4. buy Kamagra Flavored, Zoloft reviews.

 5. prowadzenie ksiAi??gowoAi??ci analitycznej w zakresie opAi??at z tytuAi??u usAi??ugi rezerwacji,
 6. bieA?Ai??ca ewidencja Ai??wiadczonych usAi??ug na rzecz osA?b fizycznych nieprowadzAi??cych dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej przy zastosowaniu kasy fiskalnej orazAi?? sporzAi??dzanie dziennych i miesiAi??cznych raportA?w fiskalnych,
 7. zapewnienie wAi??aAi??ciwego stanu sanitarnego targowiska i szaletu,
 • prowadzenie czynnoAi??ci zmierzajAi??cych do aktualizacji opAi??at rocznych z tytuAi??u uA?ytkowania wieczystego,
 • sporzAi??dzanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Ozorkowa,
 • realizacja zadaAi?? Gminy Miasta Ozorkowa , w tym nadzoru, jako organu zaAi??oA?ycielskiego jednostek organizacyjnych oraz spA?Ai??ek prawa handlowego, w ktA?rych miasto posiada udziaAi??y,
 • podejmowanie i nadzorowanie niezbAi??dnych dziaAi??aAi?? w postAi??powaniu przeksztaAi??ceniowym jednostek organizacyjnych miasta,
 • wspA?Ai??praca z wydziaAi??em Polityki Przestrzennej w zakresie opracowywania studium uwarunkowaAi?? i zagospodarowania przestrzennego oraz planA?w zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Ozorkowa,
 • prowadzenie ewidencji Ai??rodkA?w trwaAi??ych grupy od 0 do 8 (z wyAi??Ai??czeniem ewidencji gruntA?w pod drogami i rowami).


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe