Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:48 -

Naczelnik Wydziału
Bogusława Trella tel. 42 710 32 34 e-mail: Trella.B@umozorkow.pl

Stanowisko ds. nieruchomości
tel. 42 710 31 22

Stanowisko ds. remontów
Podinspektor Marta Rogalska tel. 42 710 31 22

Stanowisko ds. gospodarki lokalami
Podinspektor Joanna Witek-Augustyniak tel. 42 710 31 21

Stanowisko ds. ewidencji i gospodarowania nieruchomościami
Inspektor Anna Owczarek tel. 42 710 31 21

Stanowisko ds. targowiska miejskiego
Podinspektor Ilona Kmieciak tel. 42 710 32 18

Do zadań Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym należy:

 • nadzór nad administrowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
 • opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej,
 • współpraca z  podmiotem, któremu zlecono zarząd gminnym zasobem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z remontami oraz inwestycjami w komunalnym zasobie lokalowym, a szczególności:
 1. uzgadnianie zakresu rzeczowo – finansowego remontów komunalnego zasobu lokalowego,
 2. uczestniczenie w typowaniu robót remontowych,
 3. zlecanie wykonania robót awaryjnych,
 4. wyłanianie wykonawców na roboty remontowe (oprócz robót awaryjnych) i wykonawców inwestycji w komunalnym zasobie mieszkaniowym oraz zawieranie umów z wykonawcami,
 5. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z umarzaniem wierzytelności pieniężnych związanych z najmem lokali mieszkalnych,
 • przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych, zamiennych i pomieszczeń tymczasowych w szczególności:
 • kontrola merytorycznej poprawności wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego,
 • ewidencja i kompletowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
 • współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową,
 • sporządzanie list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych,
 • wydawanie skierowań do najęcia lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty należności czynszowych lokali mieszkalnych,
 • zamiana lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych,
 • opracowywanie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  na rzecz najemców,
 • opracowywanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 • opracowywanie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi,
 • opracowywanie zasad wydzierżawiania nieruchomości komunalnych,
 • zarząd nieruchomościami wspólnymi,
 • reprezentowanie Burmistrza na zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie wstępowania w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,
 • egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
 • gospodarowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi , w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd, aport oraz przekazywanie na cele szczególne,
 • ustalanie wartości  nieruchomości komunalnych i opłat za korzystanie z nich oraz bieżące przekazywanie do Wydziału Finansowego obciążeń z tego tytułu,
 • organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy,
 • sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w przypadkach określonych przepisami,
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań własnych Gminy Miasta Ozorkowa, w tym korzystanie z przysługującego gminie prawa pierwokupu (oprócz gruntów pod drogi i rowy),
 • zamiana nieruchomości,
 • przyznawanie pomocy publicznej w zakresie wynajmu lokali użytkowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu uwłaszczania osób fizycznych i osób prawnych na zasadach określonych przepisami,
 • prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych wraz z bieżącym przekazywaniem do Wydziału Finansowego wszelkich zmian w zasobie gruntów według grup i rodzajów oraz obciążeń z tego tytułu,
 • prowadzenie i nadzorowanie targowisk miejskich oraz szaletu miejskiego, a w szczególności:
 1. opracowywanie projektów regulaminu korzystania z targowiska miejskiego oraz uchwał i zarządzeń burmistrza w zakresie działania targowiska i szaletu,
 2. przygotowywanie umów rezerwacji placów handlowych na targowisku miejskim,
 3. wystawianie faktur VAT i faktur korygujących oraz not księgowych dotyczących usługi rezerwacji oraz prowadzenie rejestru sprzedaży faktur VAT ,
 4. prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie opłat z tytułu usługi rezerwacji,
 5. bieżąca ewidencja świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy fiskalnej oraz  sporządzanie dziennych i miesięcznych raportów fiskalnych,
 6. zapewnienie właściwego stanu sanitarnego targowiska i szaletu,
 • prowadzenie czynności zmierzających do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 • sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Ozorkowa,
 • realizacja zadań Gminy Miasta Ozorkowa , w tym nadzoru, jako organu założycielskiego jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały,
 • podejmowanie i nadzorowanie niezbędnych działań w postępowaniu przekształceniowym jednostek organizacyjnych miasta,
 • współpraca z wydziałem Polityki Przestrzennej w zakresie opracowywania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Ozorkowa,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych grupy od 0 do 8 (z wyłączeniem ewidencji gruntów pod drogami i rowami).

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe