WydziaAi?? Finansowy

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 10:50 -

Naczelnik WydziaAi??u
MirosAi??awa Piotrowska tel. 42 710 31 14
e-mail: Piotowska.M@umozorkow.pl

ZastAi??pca Naczelnika WydziaAi??u
Ewa Kaczmarek tel. 42 710 32 17

Stanowisko ds. ksiAi??gowoAi??ci podatkowej
Podinspektor Marta Pietrzak, Inspektor Karolina Pietrasik
tel. 42 710 31 45

Stanowisko ds. ksiAi??gowoAi??ci budA?etowej i rozliczeAi?? gotA?wkowych (kasjer)
Inspektor Agnieszka Michalska tel. 42 710 31 47

Stanowisko ds. ksiAi??gowoAi??ci budA?etowej
Inspektor MirosAi??awa Stawska tel. 42Ai??710 31 14

Stanowisko ds. podatkA?w i opAi??at
Inspektor Dorota Ai??al, Inspektor Karolina Pietrasik tel. 42 710 32 33

Stanowisko ds. wynagrodzeAi??
Inspektor MaAi??gorzata Janczyk tel. 42 710 31 46

Stanowisko ds. ksiAi??gowoAi??ci budA?etowej
Podinspektor Joanna ZubaAi??a tel. 42 710 31 46

Do zadaAi?? WydziaAi??u Finansowego naleA?y:

 • w zakresie ksiAi??gowoAi??ci budA?etowej:
 1. prowadzenie rachunkowoAi??ci budA?etu jednostki samorzAi??du terytorialnego – Gminy Miasto OzorkA?w w ukAi??adzie syntetycznym i analitycznym,
 2. prowadzenie ksiAi??gowoAi??ci syntetycznej i analitycznej dochodA?w i wydatkA?w budA?etowych jednostki – UrzAi??du,
 3. prowadzenie ksiAi??gowoAi??ci pozabudA?etowej w zakresie Funduszu AswiadczeAi?? Socjalnych i sum depozytowych,
 4. ksiAi??gowanie i aktualizacja planu dochodA?w i wydatkA?w budA?etowych,
 5. prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT, w tym wystawianie faktur VAT, faktur korygujAi??cych, not korygujAi??cych (z wyAi??Ai??czeniem dziaAi??aAi?? dotyczAi??cych opAi??at za rezerwacjAi??), prowadzenie rozliczeAi?? z UrzAi??dem Skarbowym w tym zakresie m.in. sporzAi??dzanie deklaracji podatkowych,
 6. prowadzenie analityki finansowo-ksiAi??gowej dla poszczegA?lnych zadaAi?? inwestycyjnych,
 7. prowadzenie ewidencji ksiAi??gowej wydatkA?w strukturalnych UrzAi??du i sporzAi??dzanie sprawozdaAi?? jednostkowych i zbiorczych w tym zakresie,
 8. naliczanie i ksiAi??gowanie umorzeAi?? Ai??rodkA?w trwaAi??ych,
 9. wycena i rozliczanie inwentaryzacji,
 10. przygotowywanie projektA?w zarzAi??dzeAi?? dotyczAi??cych harmonogramu realizacji dochodA?w i wydatkA?w budA?etowych,
 11. przygotowywanie, na podstawie danych z wydziaAi??A?w merytorycznych ,projektu planu finansowego dochodA?w i wydatkA?w UrzAi??du oraz planu finansowego dochodA?w i wydatkA?w UrzAi??du dostosowanego do uchwalonego budA?etu oraz sporzAi??dzanie zbiorczych dokumentA?w dotyczAi??cych planA?w finansowych jednostek budA?etowych sporzAi??dzonych na podstawie uchwalonego budA?etu,
 12. opracowywanie planA?w finansowych zadaAi?? z zakresu administracji rzAi??dowej oraz innych zadaAi?? zleconych jednostce samorzAi??du terytorialnego odrAi??bnymi ustawami,
 13. przygotowywanie projektA?w zarzAi??dzeAi?? w zakresie zmian budA?etu i planu finansowego dochodA?w i wydatkA?w UrzAi??du i Miasta Ozorkowa,
 14. Silagra without prescription, zithromax without prescription.
  obsAi??uga finansowo-ksiAi??gowa wynagrodzeAi?? i innych wypAi??at z tytuAi??u Ai??wiadczeAi?? osobowych pracownikA?w niezaliczonych do wynagrodzeAi?? oraz diet dla radnych i czAi??onkA?w powoAi??anych komisji, prowadzenie spraw zwiAi??zanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentowym pracownikA?w UrzAi??du, spraw dotyczAi??cych rozliczeAi?? z ZUS, UrzAi??dami Skarbowymi oraz Powiatowym UrzAi??dem Pracy w tym zakresie,
 15. sporzAi??dzanie i przekazywanie sprawozdaAi?? budA?etowych jednostkowych w zakresie UrzAi??du i organu oraz sprawozdaAi?? budA?etowych Ai??Ai??cznych, zbiorczych i skonsolidowanych,
 16. sporzAi??dzanie i przekazywanie sprawozdaAi?? finansowych jednostki budA?etowej UrzAi??du oraz sprawozdania finansowego jednostki samorzAi??du terytorialnego skAi??adajAi??cego siAi?? z bilansu z wykonania budA?etu jst., Ai??Ai??cznego bilansu samorzAi??dowych jednostek budA?etowych, Ai??Ai??cznego rachunku zyskA?w i strat samorzAi??dowych jednostek budA?etowych i Ai??Ai??cznego zestawienia zmian funduszu samorzAi??dowych jednostek budA?etowych,
 17. sporzAi??dzanie i przekazywanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorzAi??du terytorialnego,
 18. sporzAi??dzania i przekazywanie sprawozdaAi??Ai?? dotyczAi??cychAi?? jednostki sektora finansA?w publicznychAi?? w zakresie ogA?Ai??u operacji finansowych, w szczegA?lnoAi??ci w zakresie naleA?noAi??ci i zobowiAi??zaAi?? jednostkowych UrzAi??du i organu oraz sprawozdaAi?? Ai??Ai??cznych jednostek budA?etowych oraz sprawozdaAi?? zbiorczych jednostek posiadajAi??cych osobowoAi??Ai?? prawnAi??, dla ktA?rych Gmina Miasta OzorkA?w jest organem zaAi??oA?ycielskim lub nadzorujAi??cym,
 19. rozliczanie inkasentA?w poboru opAi??aty targowej,
 20. przygotowywanie projektA?w zarzAi??dzeAi?? w zakresie inwentaryzacji ,
 • w zakresie wymiaru podatkA?w i opAi??at, w tym w szczegA?lnoAi??ci:
 1. wymiar Ai??Ai??cznego zobowiAi??zania pieniAi??A?nego, podatku rolnego, leAi??nego, od nieruchomoAi??ci oraz okreAi??lanie wysokoAi??ci naleA?nego podatku od Ai??rodkA?w transportowych, prowadzenie postAi??powaAi?? podatkowych majAi??cych na celu ustalenie wysokoAi??ci zobowiAi??zaAi?? podatkowych,
 2. prowadzenie ewidencji podatnikA?w i dokumentacji wymiarowej,
 3. gromadzenie i kontrola, pod wzglAi??dem legalnoAi??ci oraz zgodnoAi??ci ze stanem faktycznym, deklaracji i informacji podatkowych,
 4. wydawanie zaAi??wiadczeAi?? o stanie majAi??tkowym,
 5. przygotowywanie projektA?w uchwaAi?? Rady w sprawie wprowadzenia i ustalenia podatkA?w lokalnych zastrzeA?onych do wAi??aAi??ciwoAi??ci rad miejskich (podatku od nieruchomoAi??ci, rolnego, leAi??nego oraz podatku od Ai??rodkA?w transportowych) oraz w sprawie wzorA?w deklaracji i informacji podatkowych,
 6. prowadzenie postAi??powaAi?? w sprawach udzielenia ulg uznaniowych w spAi??acie zobowiAi??zaAi?? podatkowych,
 7. prowadzenie postAi??powaAi?? w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiAi??biorcom w zakresie podatkA?w i opAi??at lokalnych o charakterze indywidualnym oraz w ramach programA?w pomocowych, sprawozdawczoAi??Ai?? w tym zakresie,
 8. przygotowywanie postanowieAi?? w zakresie interpretacji przepisA?w podatkowych,
 9. dokonywanieAi?? czynnoAi??ci sprawdzajAi??cych, majAi??cych na celu sprawdzenie wywiAi??zywania siAi?? podatnikA?w z obowiAi??zkA?w wynikajAi??cych z przepisA?w prawa podatkowego: terminowoAi??ci skAi??adania deklaracji i wpAi??acania zadeklarowanych podatkA?w, formalnej poprawnoAi??ci skAi??adanych dokumentA?w, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbAi??dnym do stwierdzenia zgodnoAi??ci z przedstawionymi dokumentami,
 10. przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatnikA?w.
 • w zakresie ksiAi??gowoAi??ci podatkowej, w tymAi?? w szczegA?lnoAi??ci:
 1. prowadzenie prawidAi??owej ewidencji przypisA?w, odpisA?w, wpAi??at, zwrotA?w i zaliczeAi?? nadpAi??at z tytuAi??u podatkA?w, prowadzenie urzAi??dzeAi?? ksiAi??gowo-ewidencyjnych w tym zakresie oraz peAi??nej dokumentacji z zakresu postAi??powaAi?? podatkowych,
 2. prowadzenie urzAi??dzeAi?? ksiAi??gowo-ewidencyjnych w zakresie opAi??aty skarbowej,
 3. prowadzenie kont szczegA?Ai??owych do rozrachunkA?w z tytuAi??u podatkA?w,
 4. sprawdzanie terminowoAi??ci wpAi??at naleA?noAi??ci przez podatnikA?w,
 5. sporzAi??dzanie sprawozdaAi?? w tym zakresie,
 • w zakresie ksiAi??gowoAi??ci naleA?noAi??ci niepodatkowych:
 1. prowadzenie urzAi??dzeAi?? ksiAi??gowo-ewidencyjnych (ewidencji przypisA?w, odpisA?w, wpAi??at, zwrotA?w i zaliczeAi?? nadpAi??at) w zakresie opAi??at za wieczyste uA?ytkowanie, zarzAi??d, dzierA?awAi??, najem lokali, uA?ytkowanie terenA?w, przeksztaAi??cenia prawa wieczystego uA?ytkowania w prawo wAi??asnoAi??ci,
 2. prowadzenie urzAi??dzeAi?? ksiAi??gowo-ewidencyjnych (ewidencji przypisA?w, odpisA?w, wpAi??at, zwrotA?w i zaliczeAi?? nadpAi??at) w zakresie gospodarki nieruchomoAi??ciami ai??i?? m.in. sprzedaA?y skAi??adnikA?w majAi??tkowych, spAi??aty hipoteki,
 3. prowadzenie urzAi??dzeAi?? ksiAi??gowo-ewidencyjnych (ewidencji przypisA?w, odpisA?w, wpAi??at, zwrotA?w i zaliczeAi?? nadpAi??at) w zakresie mandatA?w karnych kredytowych,
 4. mexican valium no prescription.

 5. prowadzenie urzAi??dzeAi?? ksiAi??gowo ai??i?? ewidencyjnych w zakresie opAi??at za ustawienie reklamy, ogAi??oszeAi?? prasowych, sprzedaA?y ai??zWiadomoAi??ci Ozorkowskichai??? (z wyAi??Ai??czeniem szczegA?Ai??owej analityki naleA?noAi??ci z tytuAi??u opAi??at za rezerwacjAi??),
 6. sprawozdawczoAi??Ai?? w/w zakresach,
 7. prowadzenie ksiAi??gi drukA?w Ai??cisAi??ego zarachowania w zakresie kwitariuszy przychodowych i bloczkA?w opAi??aty targowej,
 8. prowadzenie ewidencji wpAi??ywA?w z tytuAi??u decyzji za zajAi??cie pasa drogowegoAi?? na podstawie informacji przekazywanych z wydziaAi??u Polityki Przestrzennej ,
 • w zakresie egzekucji podatkowej i innych naleA?noAi??ci, a w szczegA?lnoAi??ci:
 1. dokonywanie rozliczeAi?? podatnikA?w z tytuAi??u wpAi??at, nadpAi??at i zalegAi??oAi??ci z tytuAi??u podatku od nieruchomoAi??ci, rolnego, leAi??nego, Ai??Ai??cznego zobowiAi??zania pieniAi??A?nego oraz podatku od Ai??rodkA?w transportowych, prowadzenie postAi??powaAi?? w sprawie ulg, zwolnieAi??, nadpAi??at oraz innych ulg w granicach prawa podatkowego,
 2. pobieranie opAi??at i dokonywanie egzekucji zobowiAi??zaAi?? wynikajAi??cych z wydawanych decyzji za zajAi??cie pasa drogowego i innych decyzji wydawanych w oparciu o UstawAi?? o drogach publicznych,
 3. ustalenie na podstawie ewidencji ksiAi??gowej danych potrzebnych do wydawania zaAi??wiadczeAi?? o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajAi??cych stan zalegAi??oAi??ci podatkowych,
 4. wykonywanie czynnoAi??ci zmierzajAi??cych do zastosowania Ai??rodkA?w egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuAi??y wykonawcze w zakresie podatkA?w lokalnych i mandatA?w kredytowych,
 5. wspA?Ai??praca z organami egzekucyjnymi w zwiAi??zku z prowadzonymi postAi??powaniami egzekucyjnymi, rozpatrywanie spraw dotyczAi??cych postAi??powaAi?? egzekucyjnych,
 6. przygotowywanie wnioskA?w w zakresie dokonywania wpisu hipoteki ustawowej dla zobowiAi??zaAi?? podatkowych oraz stosowanie innych form zabezpieczenia tych naleA?noAi??ci,
 7. podejmowanie dziaAi??aAi?? w celu Ai??ciAi??gniAi??cia zalegAi??oAi??ci wymagalnych poprzez wystawianie wezwaAi?? do zapAi??aty, not odsetkowych i potwierdzenia sald w szczegA?lnoAi??ci w zakresie naleA?noAi??ci z tytuAi??u czynszA?w, dzierA?aw, opAi??at za zarzAi??d, wieczyste uA?ytkowanie naleA?noAi??ci z zakresu gospodarki nieruchomoAi??ciami (spAi??aty hipoteki, sprzedaA?y budynkA?w, budowli, lokali i gruntA?w, przeksztaAi??cenia prawa wieczystego uA?ytkowania), ustawionych reklam, sprzedaA?y ai??zWiadomoAi??ci Ozorkowskichai??? i ogAi??oszeAi?? prasowych oraz ai??zrefakturowanychai??? usAi??ug.
 • w zakresie obsAi??ugi kasowej, w tym w szczegA?lnoAi??ci:
 1. obsAi??uga kasowa UrzAi??du i klientA?w zewnAi??trznych w zakresie dokonywanych wpAi??at i wypAi??at,
 2. prowadzenie rozliczeAi?? w formie bezgotA?wkowej i obsAi??uga elektronicznego systemu poAi??Ai??czeAi?? bankowych,
 3. obsAi??uga kasowa Rady Miejskiej oraz kredytA?w, poA?yczek i innych zobowiAi??zaAi?? budA?etu,
 4. dokonywanie kasowych rozliczeAi?? z tytuAi??u uzyskanych dochodA?w w wyniku realizacji zadaAi?? zleconych,
 5. ewidencja sprzedaA?y towarA?w i usAi??ug przy zastosowaniu kasy fiskalnej (z wyAi??Ai??czeniem opAi??at za rezerwacjAi??),
 6. uruchamianie Ai??rodkA?w finansowych dla podlegAi??ych jednostek na realizacje zadaAi?? budA?etowych wAi??asnych, zleconych i powierzonych,
 7. youtubelevitra, youtubelevitra, youtubelevitra, youtubelevitra, youtubelevitra, youtubelevitra.

 8. kontrola prawidAi??owoAi??ci i sprawnoAi??ci funkcjonowania elektronicznego systemu poAi??Ai??czeAi?? bankowych,
 9. transport wartoAi??ci pieniAi??A?nych,
 • kontrola formalno-rachunkowa prawidAi??owoAi??ci wykorzystywania dotacji przyznawanych przez gminAi??,
 • przygotowywanie materiaAi??A?w analitycznych z dochodA?w i wydatkA?w budA?etu Gminy,
 • prowadzenie spraw zwiAi??zanych ze zwrotem czAi??Ai??ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napAi??dowego wykorzystywanego przez producentA?w rolnych do produkcji rolnej.

mometasone furoate ointment usp, mometasone furoate ointment usp, mometasone furoate ointment usp, mometasone furoate ointment usp, mometasone furoate ointment usp, mometasone furoate ointment usp, mometasone furoate ointment usp, mometasone furoate ointment usp.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe