Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 11:18 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Współpracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Sylwia Stolińska
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro,
Telefon: 42 710-31-42
Podstawa prawna: - Art. 18, art. 181, art. 184 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.). – Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z poniższymi załącznikami:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Formularze do pobrania:
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – pobierz wniosek
 2. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla Przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – pobierz wniosek
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na okres do dwóch lat na sprzedaż napojów alkoholowych dla Przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć – pobierz wniosek
 4. Oświadczenie Przedsiębiorcy składającego wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych – pobierz oświadczenie
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – pobierz wniosek
Opłaty:
 • Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

  Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 • Opłatę, o której mowa w punkcie 2, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 • Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w punkcie 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w punkcie 1.
 • Opłata, o której mowa w punkcie 2, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 • W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa wyżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 • Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Forma załatwienia sprawy: Organ ewidencyjny wydaje na piśmie decyzję – zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy tutejszego Urzędu Miejskiego w Ozorkowie.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, w Wydziale Współpracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego.
Informacje dodatkowe:
 • Wniosek należy złożyć z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed planowanym terminem uzyskania zezwolenia (termin ten dotyczy również zezwoleń jednorazowych).
 • W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie przedsiębiorcy, mający stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza terenem miasta Ozorkowa do wniosku dołącza się kopię tego zezwolenia i zaświadczenie o uiszczeniu opłaty za jego korzystanie.
 • Zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej.

Bez kategorii | Brak komentarzy »