Wydawanie zezwoleAi?? na sprzedaA? napojA?w alkoholowych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 11:18 -

paroxetine hydrochloride high, paroxetine hydrochloride high, paroxetine hydrochloride high, paroxetine hydrochloride high, paroxetine hydrochloride high, paroxetine hydrochloride high, paroxetine hydrochloride high, paroxetine hydrochloride high.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? WspA?Ai??pracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Sylwia StoliAi??ska
Adres: 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro,
Telefon: 42 710-31-42
Podstawa prawna: - Art. 18, art. 181, art. 184 ustawy z dnia 26 paA?dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeA?woAi??ci i przeciwdziaAi??aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.Ai??1356 z pA?A?n. zm.). – Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postAi??powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.Ai??267 z pA?A?n. zm.).
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaA? napojA?w alkoholowych z poniA?szymi zaAi??Ai??cznikami:

 • ZaAi??wiadczenie o wpisie do ewidencji dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiAi??biorcA?w,
 • Dokument potwierdzajAi??cy tytuAi?? prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiAi??cego punkt sprzedaA?y napojA?w alkoholowych,
 • Pisemna zgoda wAi??aAi??ciciela, uA?ytkownika, zarzAi??dcy lub administratora budynku, jeA?eli punkt sprzedaA?y bAi??dzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzja wAi??aAi??ciwego paAi??stwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzajAi??ca speAi??nienie warunkA?w sanitarnych przez punkt sprzedaA?y.
Formularze do pobrania:
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaA? napojA?w alkoholowych – pobierz wniosek
 2. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaA? napojA?w alkoholowych dla PrzedsiAi??biorcy posiadajAi??cego zezwolenie na sprzedaA? napojA?w alkoholowych – buy neurontin online, buy dapoxetine online. pobierz wniosek
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na okres do dwA?ch lat na sprzedaA? napojA?w alkoholowych dla PrzedsiAi??biorcy, ktA?rego dziaAi??alnoAi??Ai?? polega na organizacji przyjAi??Ai?? – pobierz wniosek
 4. OAi??wiadczenie PrzedsiAi??biorcy skAi??adajAi??cego wniosek o sprzedaA? napojA?w alkoholowych – pobierz oAi??wiadczenie
 5. Wniosek o wydanie zaAi??wiadczenia potwierdzajAi??cego uiszczenie opAi??aty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaA? napojA?w alkoholowych – pobierz wniosek
 6. histantil canada.

OpAi??aty:
 • OpAi??atAi?? za korzystanie z zezwoleAi?? na sprzedaA? napojA?w alkoholowych wnosi siAi?? na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokoAi??ci:
  • 525,00 zAi?? na sprzedaA? napojA?w zawierajAi??cych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525,00 zAi?? na sprzedaA? napojA?w zawierajAi??cych powyA?ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjAi??tkiem piwa),
  • 2.100,00 zAi?? na sprzedaA? napojA?w zawierajAi??cych powyA?ej 18% alkoholu.

  OpAi??ata, o ktA?rej mowa wyA?ej dotyczy przedsiAi??biorcA?w rozpoczynajAi??cych dziaAi??alnoAi??Ai?? gospodarczAi?? w tym zakresie.

 • PrzedsiAi??biorcy, prowadzAi??cy sprzedaA? napojA?w alkoholowych w roku poprzednim, sAi?? obowiAi??zani do zAi??oA?enia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oAi??wiadczenia o wartoAi??ci sprzedaA?y poszczegA?lnych rodzajA?w napojA?w alkoholowych w punkcie sprzedaA?y w roku poprzednim.
 • OpAi??atAi??, o ktA?rej mowa w punkcie 2, przedsiAi??biorca prowadzAi??cy sprzedaA? napojA?w alkoholowych w punkcie sprzedaA?y, w ktA?rym roczna wartoAi??Ai?? sprzedaA?y napojA?w alkoholowych w roku poprzednim przekroczyAi??a:
  • 37.500,00 zAi?? dla napojA?w alkoholowych o zawartoAi??ci do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokoAi??ci 1,4% ogA?lnej wartoAi??ci sprzedaA?y tych napojA?w w roku poprzednim,
  • 37.500,00 zAi?? dla napojA?w alkoholowych o zawartoAi??ci od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjAi??tkiem piwa) – wnosi w wysokoAi??ci 1,4% ogA?lnej wartoAi??ci sprzedaA?y tych napojA?w w roku poprzednim,
  • 77.000,00 zAi?? dla napojA?w alkoholowych o zawartoAi??ci powyA?ej 18% alkoholu – wnosi w wysokoAi??ci 2,7% ogA?lnej wartoAi??ci sprzedaA?y tych napojA?w w roku poprzednim.
 • PrzedsiAi??biorcy, ktA?rych roczna wartoAi??Ai?? sprzedaA?y poszczegA?lnych rodzajA?w napojA?w alkoholowych nie przekroczyAi??a wartoAi??ci, o ktA?rych mowa w punkcie 2, wnoszAi?? opAi??atAi?? w wysokoAi??ci okreAi??lonej w punkcie 1.
 • OpAi??ata, o ktA?rej mowa w punkcieAi??2, wnoszona jest na rachunek gminy w kaA?dym roku kalendarzowym objAi??tym zezwoleniem w trzech rA?wnych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrzeAi??nia danego roku kalendarzowego.
 • W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego waA?noAi??ci, opAi??aty, o ktA?rych mowa wyA?ej, dokonuje siAi?? w wysokoAi??ci proporcjonalnej do okresu waA?noAi??ci zezwolenia.
 • WartoAi??Ai?? sprzedaA?y oblicza siAi?? oddzielnie dla kaA?dego rodzaju napojA?w alkoholowych.
Forma zaAi??atwienia sprawy: Organ ewidencyjny wydaje na piAi??mie decyzjAi?? – zezwolenie na sprzedaA? napojA?w alkoholowych.
Termin zaAi??atwienia sprawy: Do 30 dni od daty wpAi??ywu podania na dziennik podawczy tutejszego UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie.
Tryb odwoAi??awczy: OdwoAi??anie od decyzji wnosi siAi?? do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa. OdwoAi??anie wnosi siAi?? w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, w Wydziale WspA?Ai??pracy EuropejskiejAi??i Rozwoju Gospodarczego.
Informacje dodatkowe:
 • Wniosek naleA?y zAi??oA?yAi?? z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed planowanym terminem uzyskania zezwolenia (termin ten dotyczy rA?wnieA? zezwoleAi?? jednorazowych).
 • W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie przedsiAi??biorcy, majAi??cy staAi??e zezwolenia na sprzedaA? napojA?w alkoholowych poza terenem miasta Ozorkowa do wniosku doAi??Ai??cza siAi?? kopiAi?? tego zezwolenia i zaAi??wiadczenie o uiszczeniu opAi??aty za jego korzystanie.
 • Zezwolenia nie podlegajAi?? opAi??acie skarbowej.


Bez kategorii | Brak komentarzy »