Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:47 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Przemysław Wiśniewski
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1 II piętro, pokój 213
Telefon: 042 710-31-28
Podstawa prawna: - Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Forma wnoszenia podania: Osobiście.
Wymagane dokumenty: Dokument stwierdzający tożsamość.
Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku planu – pobierz wniosek
Opłaty: Zasady odpłatności za wypisy i wyrysy z planu określa załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) część I pkt 51, kol. 3.

Należność za sporządzenie:
- wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego wynosi

  • do 5 stron 30,00 zł,
  • powyżej 5 stron 50,00 zł

- wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 wynosi 20,00 zł,
  • nie więcej niż 200,00 zł

W przypadku wydania zaświadczenia wysokość opłaty skarbowej od czynności urzędowej wynosi 17 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) część II pkt 21, kol. 3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Forma załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni,
do 7 dni w przypadku zaświadczenia.
Tryb odwoławczy: -
Informacje dodatkowe: Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe