Wydawanie decyzji o podziale nieruchomoAi??ci

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:48 -

generic brand for alli.

buy Cialis online cheap, cheap zithromax.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: PrzemysAi??aw WiAi??niewski
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 213
Telefon: (042) 710-31-28
Podstawa prawna: - Art. 96 ust. 1, art.97 ust. 1, 1a, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomoAi??ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pA?A?n. zm.)
- RozporzAi??dzenie Rady MinistrA?w z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziaAi??A?w nieruchomoAi??ci (Dz.U. Nr 268, poz .2663).
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie.
Wymagane dokumenty: accutane 40mg indian pharmacy, accutane 40mg indian pharmacy, accutane 40mg indian pharmacy, accutane 40mg indian pharmacy, accutane 40mg indian pharmacy, accutane 40mg indian pharmacy, accutane 40mg indian pharmacy, accutane 40mg indian pharmacy.
  • Dokumenty stwierdzajAi??ce tytuAi?? prawny do nieruchomoAi??ci,
  • Wypis z katastru nieruchomoAi??ci i kopiAi?? mapy katastralnej obejmujAi??cej nieruchomoAi??Ai?? podlegajAi??cAi?? podziaAi??owi*,
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu*,
  • Pozwolenie wojewA?dzkiego konserwatora zabytkA?w na podziaAi?? nieruchomoAi??ci, w przypadku nieruchomoAi??ci wpisanej do rejestru zabytkA?w
  • WstAi??pny projekt podziaAi??u, z wyjAi??tkiem podziaAi??A?w, o ktA?rych mowa w art.95,
  • ProtokA?Ai?? z przyjAi??cia granic nieruchomoAi??ci,
  • Wykaz zmian gruntowych,
  • Wykaz synchronizacyjny, jeA?eli oznaczenie dziaAi??ek gruntu w katastrze nieruchomoAi??ci jest inne niA? ksiAi??dze wieczystej,
  • Mapa z projektem podziaAi??u,
  • Postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu podziaAi??u nieruchomoAi??ci (jeA?eli jest wymagane)*.

Dokumenty wymienione w punkcie 6-9 powinny byAi?? przyjAi??te do paAi??stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie decyzji o podziale nieruchomoAi??ci – pobierz wniosek
OpAi??aty: NieodpAi??atnie.
Forma zaAi??atwienia sprawy: Decyzja o podziale nieruchomoAi??ci.
Termin zaAi??atwienia sprawy: W terminach przewidzianych w Kodeksie postAi??powania administracyjnego.
Tryb odwoAi??awczy: OdwoAi??anie od decyzji skAi??ada siAi?? do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty jej dorAi??czenia.
Informacje dodatkowe: PodziaAi??u dokonuje siAi?? na wniosek i koszt osoby, ktA?ra ma w tym interes prawny.
JeA?eli nieruchomoAi??Ai?? jest przedmiotem wspA?Ai??wAi??asnoAi??ci lub wspA?Ai??uA?ytkowania wieczystego, podziaAi??u moA?na dokonaAi?? na wniosek wszystkich wspA?Ai??wAi??aAi??cicieli lub wspA?Ai??uA?ytkownikA?w. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje siAi?? odpowiednio.


Bez kategorii | Brak komentarzy »