Wydawanie decyzji o podziale nieruchomości

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:48 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Przemysław Wiśniewski
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1 II piętro, pokój 213
Telefon: (042) 710-31-28
Podstawa prawna: - Art. 96 ust. 1, art.97 ust. 1, 1a, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz .2663).
Forma wnoszenia podania: Osobiście.
Wymagane dokumenty:
  • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
  • Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi*,
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu*,
  • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  • Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95,
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • Wykaz zmian gruntowych,
  • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż księdze wieczystej,
  • Mapa z projektem podziału,
  • Postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu podziału nieruchomości (jeżeli jest wymagane)*.

Dokumenty wymienione w punkcie 6-9 powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie decyzji o podziale nieruchomości – pobierz wniosek
Opłaty: Nieodpłatnie.
Forma załatwienia sprawy: Decyzja o podziale nieruchomości.
Termin załatwienia sprawy: W terminach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Informacje dodatkowe: Podziału dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

Bez kategorii | Brak komentarzy »