Wydawanie decyzji o podziale nieruchomoAi??ci

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:48 -

generic brand for alli.

buy Cialis online cheap, cheap zithromax.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: PrzemysAi??aw WiAi??niewski
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 213
Telefon: (042) 710-31-28
Podstawa prawna: - Art. 96 ust. 1, art.97 ust. 1, 1a, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomoAi??ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pA?A?n. zm.)
- RozporzAi??dzenie Rady MinistrA?w z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziaAi??A?w nieruchomoAi??ci (Dz.U. Nr 268, poz .2663).
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie.
Wymagane dokumenty:
  • Dokumenty stwierdzajAi??ce tytuAi?? prawny do nieruchomoAi??ci,
  • Wypis z katastru nieruchomoAi??ci i kopiAi?? mapy katastralnej obejmujAi??cej nieruchomoAi??Ai?? podlegajAi??cAi?? podziaAi??owi*,
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu*,
  • Pozwolenie wojewA?dzkiego konserwatora zabytkA?w na podziaAi?? nieruchomoAi??ci, w przypadku nieruchomoAi??ci wpisanej do rejestru zabytkA?w
  • WstAi??pny projekt podziaAi??u, z wyjAi??tkiem podziaAi??A?w, o ktA?rych mowa w art.95,
  • ProtokA?Ai?? z przyjAi??cia granic nieruchomoAi??ci,
  • Wykaz zmian gruntowych,
  • Wykaz synchronizacyjny, jeA?eli oznaczenie dziaAi??ek gruntu w katastrze nieruchomoAi??ci jest inne niA? ksiAi??dze wieczystej,
  • Mapa z projektem podziaAi??u,
  • Postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu podziaAi??u nieruchomoAi??ci (jeA?eli jest wymagane)*.

Dokumenty wymienione w punkcie 6-9 powinny byAi?? przyjAi??te do paAi??stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie decyzji o podziale nieruchomoAi??ci – pobierz wniosek
OpAi??aty: NieodpAi??atnie.
Forma zaAi??atwienia sprawy: Decyzja o podziale nieruchomoAi??ci.
Termin zaAi??atwienia sprawy: W terminach przewidzianych w Kodeksie postAi??powania administracyjnego.
Tryb odwoAi??awczy: OdwoAi??anie od decyzji skAi??ada siAi?? do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty jej dorAi??czenia.
Informacje dodatkowe: PodziaAi??u dokonuje siAi?? na wniosek i koszt osoby, ktA?ra ma w tym interes prawny.
JeA?eli nieruchomoAi??Ai?? jest przedmiotem wspA?Ai??wAi??asnoAi??ci lub wspA?Ai??uA?ytkowania wieczystego, podziaAi??u moA?na dokonaAi?? na wniosek wszystkich wspA?Ai??wAi??aAi??cicieli lub wspA?Ai??uA?ytkownikA?w. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje siAi?? odpowiednio.


Bez kategorii | Brak komentarzy »