Wydawanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:38 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: mgr inż. Beata Wiśniewska
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, pokój 205
Telefon: (042) 710-31-41
Podstawa prawna: - Art. 24 ust. 3 pkt. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
- Porozumienie z dnia 1 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Zgierskim a Gminą Miasto Ozorków.
Forma wnoszenia podania: Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub osoby upoważnionej przez właściciela (po uprzednim przedłożeniu stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia)
Wymagane dokumenty:
  1. Dokument stwierdzający tożsamość,
  2. Pełnomocnictwo lub upoważnienie w przypadku występowania w imieniu właściciela.
  3. Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków.
Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków – Pobierz wniosek (docx), Pobierz wniosek (pdf)
 Opłaty: Zasady odpłatności za wypisy z operatu ewidencyjnego określa Tabela nr 11 ujęta w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)Należność za sporządzenie:

- wypisu z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego za jedną jednostkę rejestrową gruntów wynosi 50,00 zł

- wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego za jedną jednostkę rejestrową gruntów wynosi 30,00 zł,

- wypisu z rejestru budynków albo wypisu z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego za jedną jednostkę rejestrową budynków albo jednostkę rejestrową lokali wynosi 30,00 zł,

Opłatę pobiera się przed wykonaniem wypisu.

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

Forma załatwienia sprawy: Wypis z rejestru gruntów.Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych.

Wypis z rejestru budynków.

Wypis z rejestru lokali.

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni
Tryb odwoławczy: -
Informacje dodatkowe: Wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane odpłatnie wyłącznie na żądanie:1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany wypis,

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany wypis,

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe