Wydawanie wypisA?w z rejestru ewidencji gruntA?w i budynkA?w

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:38 -

hydrocortisone, hydrocortisone, hydrocortisone, hydrocortisone, hydrocortisone, hydrocortisone, hydrocortisone, hydrocortisone.

online pharnacy secureil viagra allunga il rapporto, il viagra allunga il rapporto, il viagra allunga il rapporto, il viagra allunga il rapporto, il viagra allunga il rapporto, il viagra allunga il rapporto. .

Malegra DXT buy online, dapoxetine reviews.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: mgr inA?. Beata WiAi??niewska
Adres: 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, pokA?j 205
Telefon: (042) 710-31-41
Podstawa prawna: - Art. 24 ust. 3 pkt. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pA?A?n. zm.),
- Porozumienie z dnia 1 paA?dziernika 2011r. zawarte pomiAi??dzy Powiatem Zgierskim a GminAi?? Miasto OzorkA?w.
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub za poAi??rednictwem peAi??nomocnika lub osoby upowaA?nionej przez wAi??aAi??ciciela (po uprzednim przedAi??oA?eniu stosownego peAi??nomocnictwa lub upowaA?nienia)
Wymagane dokumenty:
  1. Dokument stwierdzajAi??cy toA?samoAi??Ai??,
  2. PeAi??nomocnictwo lub upowaA?nienie w przypadku wystAi??powania w imieniu wAi??aAi??ciciela.
  3. Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntA?w i budynkA?w.
Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntA?w i budynkA?w – Pobierz wniosek (docx), Pobierz wniosek (pdf)
Ai??OpAi??aty: Zasady odpAi??atnoAi??ci za wypisy z operatu ewidencyjnego okreAi??la Tabela nr 11 ujAi??ta w zaAi??Ai??czniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pA?A?n. zm.)NaleA?noAi??Ai?? za sporzAi??dzenie:

- wypisu z rejestru gruntA?w w postaci dokumentu drukowanego za jednAi?? jednostkAi?? rejestrowAi?? gruntA?w wynosi 50,00 zAi??

- wypisu z rejestru gruntA?w bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego za jednAi?? jednostkAi?? rejestrowAi?? gruntA?w wynosi 30,00 zAi??,

- wypisu z rejestru budynkA?w albo wypisu z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego za jednAi?? jednostkAi?? rejestrowAi?? budynkA?w albo jednostkAi?? rejestrowAi?? lokali wynosi 30,00 zAi??,

OpAi??atAi?? pobiera siAi?? przed wykonaniem wypisu.

WysokoAi??Ai?? naleA?nej opAi??aty oraz sposA?b jej wyliczenia utrwala siAi?? w Dokumencie Obliczenia OpAi??aty.

Forma zaAi??atwienia sprawy: Wypis z rejestru gruntA?w.Wypis z rejestru gruntA?w bez danych osobowych.

Wypis z rejestru budynkA?w.

Wypis z rejestru lokali.

Termin zaAi??atwienia sprawy: do 7 dni
Tryb odwoAi??awczy: -
Informacje dodatkowe: Wypisy z operatu ewidencyjnego sAi?? wydawane odpAi??atnie wyAi??Ai??cznie na A?Ai??danie:1) wAi??aAi??cicieli oraz osA?b i jednostek organizacyjnych wAi??adajAi??cych gruntami, budynkami lub lokalami, ktA?rych dotyczy udostAi??pniany wypis,

2) organA?w administracji publicznej albo podmiotA?w niebAi??dAi??cych organami administracji publicznej, realizujAi??cych, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne zwiAi??zane z gruntami, budynkami lub lokalami, ktA?rych dotyczy udostAi??pniany wypis,

3) innych podmiotA?w niA? wymienione w pkt 1 i 2, ktA?re majAi?? interes prawny w tym zakresie.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe