Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy, w trybie kodeksu cywilnego – art.691

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:07 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Zofia Kałuża
Adres 95-035 Ozorków ul. Wigury 1, I piętro, okienko 106
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity
Forma wnoszenia podania Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty
  • Wniosek (podanie) o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu.
  • Akt zgonu najemcy lokalu (ksero).
  • Dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z najemcą lokalu.
Opłaty Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
Forma załatwienia sprawy Na wniosek zainteresowanego przeprowadzane jest postępowanie potwierdzające fakt nabycia uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu. Potwierdzenie uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego następuje w formie pisemnej.
Termin i sposób załatwienia sprawy 30 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Odwołanie nie przysługuje. W sytuacji, gdy osoba zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu nie zgadza się z zajętym przez wynajmującego stanowiskiem, może wystąpić w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie istnienia stosunku najmu przez właściwy sąd rejonowy.

Bez kategorii | Brak komentarzy »