Wpis do ewidencji szkA?Ai?? i placA?wek niepublicznych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 17/07/2007 – 09:59 -

buy baclofen online without prescription, buy lioresal online.

drugmd, drugmd, drugmd, drugmd, drugmd, drugmd, drugmd, drugmd.

viagra vs proviagra.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Barbara Kacprzak
Adres: 95-035 OzorkA?w, ul.Ai??Listopadowa 16,Ai??I piAi??tro
Telefon: 42 710-31-34
Podstawa prawna: - Art. 82 ustawy z dnia 7 wrzeAi??nia 1991 r. o systemie oAi??wiaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pA?A?n. zm.) – Art. 104 i Art. 217 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postAi??powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.Ai?? poz. 267)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lubAi??pocztAi??
Wymagane dokumenty: ZgAi??oszenie do ewidencji zawierajAi??ce:

  • Oznaczenie osoby zamierzajAi??cej prowadziAi?? szkoAi??Ai?? lub placA?wkAi??, jej miejsce zamieszkania lub siedziby,
  • OkreAi??lenie typu i rodzaju szkoAi??y lub placA?wki oraz daty rozpoczAi??cia jej funkcjonowania,
  • Wskazanie miejsca prowadzenia szkoAi??y lub placA?wki oraz informacjAi?? o warunkach lokalowych,
  • Statut szkoAi??y lub placA?wki,
  • Dane dot. kwalifikacji dyrektora i pracownikA?w pedagogicznych , przewidzianych do zatrudnienia,
  • ZobowiAi??zanie do przestrzegania wymagaAi?? okreAi??lonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oAi??wiaty w przypadku szkoAi??y podstawowej i gimnazjum.
Formularze do pobrania: Wniosek o wpis do ewidencji szkA?Ai?? i placA?wek niepublicznych – pobierz wniosek
wraz z wykazem dokumentA?w, ktA?re naleA?y zAi??oA?yAi?? celem uzyskania wpisu do ewidencji szkA?Ai??, placA?wek niepublicznych
OpAi??aty: Brak
Forma zaAi??atwienia sprawy: ZaAi??wiadczenie o wpisie do ewidencji. Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji.
Termin zaAi??atwienia sprawy: 30 dni od daty zgAi??oszenia oraz z urzAi??du dorAi??cza zgAi??aszajAi??cemu zaAi??wiadczenie o wpisie do ewidencji, a kopiAi?? zaAi??wiadczenia przekazuje wAi??aAi??ciwemu kuratorowi oAi??wiaty oraz organowi podatkowemu.
Tryb odwoAi??awczy: Od decyzji przysAi??uguje odwoAi??anie w terminie 14 dni od dnia dorAi??czenia decyzji do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe: DecyzjAi?? o odmowie wpisu do ewidencji wydaje siAi?? jeA?eli:

  • ZgAi??oszenie nie zawiera wymaganych danych i nie zostaAi??o uzupeAi??nione w wyznaczonym terminie,
  • Statut szkoAi??y lub placA?wki jest sprzeczny z obowiAi??zujAi??cym prawem i mimo wezwania nie zostaAi?? zmieniony.


Bez kategorii | Brak komentarzy »