Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 17/07/2007 – 09:59 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Barbara Kacprzak
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16, I piętro
Telefon: 42 710-31-34
Podstawa prawna: - Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Art. 104 i Art. 217 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267)
Forma wnoszenia podania: Osobiście lub pocztą
Wymagane dokumenty: Zgłoszenie do ewidencji zawierające:

  • Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby,
  • Określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
  • Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych,
  • Statut szkoły lub placówki,
  • Dane dot. kwalifikacji dyrektora i pracowników pedagogicznych , przewidzianych do zatrudnienia,
  • Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum.
Formularze do pobrania: Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – pobierz wniosek
wraz z wykazem dokumentów, które należy złożyć celem uzyskania wpisu do ewidencji szkół, placówek niepublicznych
Opłaty: Brak
Forma załatwienia sprawy: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji.
Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe: Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się jeżeli:

  • Zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
  • Statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Bez kategorii | Brak komentarzy »