Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 03/02/2007 – 12:55 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1
II piętro, pokój 208
Telefon: (42) 710 – 31 -37
Podstawa prawna: Art. 8 , art. 12 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
Forma wnoszenia podania: Osobiście lub pocztą
Wymagane dokument - wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Formularze do pobrania: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – pobierz wniosek
Opłaty: Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych jest bezpłatne, za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty.
Forma załatwienia sprawy: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku.
Termin załatwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoławczy: -

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe