Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:43 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: mgr inż. Beata Wiśniewska
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1 II piętro, pokój 205
Telefon: (42) 710-31-41
Podstawa prawna: - Art. 47a ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125).
Forma wnoszenia podania: Osobiście lub drogą pocztową.
Wymagane dokumenty:
  1. Dokument potwierdzający tożsamość.
  2. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

Do wniosku należy dołączyć:

- jeżeli budynek jest prognozowany do wybudowania – wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy,

- jeżeli budynek jest w trakcie budowy – pozwolenie na budowę oraz mapę lokalizująca usytuowanie projektowanego budynku,

- jeżeli budynek jest wybudowany – mapę lokalizującą istniejący budynek.

Formularze do pobrania: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – Pobierz wniosek (docx), Pobierz wniosek (pdf)
Opłaty: Nieodpłatnie
Forma załatwienia sprawy: Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.
Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.
Tryb odwoławczy: -
Informacje dodatkowe: Burmistrz ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe