Lokalizacja infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w pasie drogowym

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:44 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Jakub Jarosik
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro
Telefon: 42 710-31-28
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
- Porozumienie z dnia 8 października 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Ozorkowa zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Ozorkowa w celu realizacji przyjętych zadań (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 329, poz. 2983)
Forma wnoszenia podania: Osobiście lub pocztą
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  • Mapa do celów projektowych lub lokalizacyjnych z naniesionym przedmiotem uzgodnienia
Formularze do pobrania: Pobierz: wniosek o lokalizacje
Opłaty: Brak
Forma załatwienia sprawy: Decyzja
Termin załatwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Informacje dodatkowe: -

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe