Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych – odroczenia lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej oraz umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:09 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Dorota Żal, Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213 lub 217
Telefon 042 710-32-33 , 710-32-17
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r Nr 59 poz. 404).
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty Pisemny wniosek o przyznanie ulgi:

  • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej: dowód osobisty, dokumenty (ksero) potwierdzające okoliczności powołane we wniosku oraz obrazujące sytuację materialną wnioskodawcy (m. in.: zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z Urzędu Pracy, świadczenia alimentacyjne, umowy kredytowe, książeczki potwierdzające koszty utrzymania domu).
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: informacja o pomocy publicznej w okresie 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, oświadczenie składane przez przedsiębiorcę, informacje przedsiębiorcy, zeznania podatkowe za ostatni rok, ostatnia deklaracja PIT – 5, dokumenty (ksero) potwierdzające okoliczności powołane we wniosku oraz obrazujące sytuację materialną wnioskodawcy.
  • Osoby prawne: informacja o pomocy publicznej w okresie 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, oświadczenie składane przez przedsiębiorcę, informacje przedsiębiorcy, sprawozdanie finansowe za ostatni rok (rachunek zysków i strat, bilans), sprawozdanie F01 za ostatni kwartał.
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Forma załatwienia sprawy Wydanie decyzji w ciągu 30 dni, a w sprawach szczególnych 2 miesiące.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe