Ulga żołnierska w podatku rolnym

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:11 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Dorota Żal
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213
Telefon 042 710-32-33
Podstawa prawna
  • Art. 13a, ust. 1 pkt 2 i art. 13d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późn. zm.)
  • Art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty
  • Pisemny wniosek o zastosowanie ulgi.
  • Do wniosku należy dołączyć załączniki:
    • zaświadczenie wydatków Jednostki Wojskowej określające termin powołania wydatków termin przewidywanego zwolnienia,
    • zaświadczenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że żołnierz przed powołaniem do służby wojskowej nie pobierał zasiłku dla bezrobotnych.
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Forma załatwienia sprawy Decyzja wydawana jest w terminie do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane i wymagające dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin ten wynosi 2 miesiące.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe
  • Ulgę podatkową stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca , w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.
  • Ulgę żołnierską stosuje się w podatku rolnym w wysokości 60% dla właścicieli gospodarstw oraz 40% dla członków rodzin..

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe