Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:09 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Dorota Żal
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213
Telefon 042 710-32-33
Podstawa prawna
  • Art. 13, 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późn. zm.).
  • Art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty
  • Pisemny wniosek o zastosowanie ulgi.
  • Do wniosku należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Forma załatwienia sprawy Decyzja wydawana jest w terminie do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane i wymagające dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin ten wynosi 2 miesiące.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe:

  • Ulgę podatkową stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  • Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej ulgi w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenie ich na inne cele niż określone w art. 13 ust. 1 cyt. ustawy.
  • Kwota ulgi nie wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.
  • Ulga z tytułu inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe