Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:09 -

online pharmacies without prescriptions.

blue pill pfizer vgr 100, blue pill pfizer vgr 100, blue pill pfizer vgr 100, blue pill pfizer vgr 100, blue pill pfizer vgr 100, blue pill pfizer vgr 100, blue pill pfizer vgr 100, blue pill pfizer vgr 100.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213
Telefon 042 710-32-33
Podstawa prawna
  • Art. 13, 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z pA?A?n. zm.).
  • Art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z pA?A?n. zm.).

purchase depakote, purchase clomid.

Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
  • Pisemny wniosek o zastosowanie ulgi.
  • Do wniosku naleA?y doAi??Ai??czyAi?? zestawienie poniesionych wydatkA?w inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzajAi??cymi wysokoAi??Ai?? tych wydatkA?w.
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy Decyzja wydawana jest w terminie do miesiAi??ca, a sprawy szczegA?lnie skomplikowane i wymagajAi??ce dodatkowego postAi??powania wyjaAi??niajAi??cego termin ten wynosi 2 miesiAi??ce.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jego dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe:

  • UlgAi?? podatkowAi?? stosuje siAi?? od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym zAi??oA?ono wniosek.
  • Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej ulgi w przypadku sprzedaA?y obiektA?w i urzAi??dzeAi??, od ktA?rych przyznana zostaAi??a ta ulga, lub przeznaczenie ich na inne cele niA? okreAi??lone w art. 13 ust. 1 cyt. ustawy.
  • Kwota ulgi nie wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego nastAi??pcA?w, jeA?eli gospodarstwo rolne zostaAi??o nabyte stosownie do przepisA?w o ubezpieczeniu spoAi??ecznym rolnikA?w lub w drodze dziedziczenia.
  • Ulga z tytuAi??u inwestycji nie moA?e byAi?? stosowana dAi??uA?ej niA? 15 lat.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe