Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:09 -

online pharmacies without prescriptions.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213
Telefon 042 710-32-33
Podstawa prawna
  • Art. 13, 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z pA?A?n. zm.).
  • Art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z pA?A?n. zm.).

purchase depakote, purchase clomid.

Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
  • Pisemny wniosek o zastosowanie ulgi.
  • Do wniosku naleA?y doAi??Ai??czyAi?? zestawienie poniesionych wydatkA?w inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzajAi??cymi wysokoAi??Ai?? tych wydatkA?w.
OpAi??aty Nie podlega opAi??acie skarbowej
Forma zaAi??atwienia sprawy Decyzja wydawana jest w terminie do miesiAi??ca, a sprawy szczegA?lnie skomplikowane i wymagajAi??ce dodatkowego postAi??powania wyjaAi??niajAi??cego termin ten wynosi 2 miesiAi??ce.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jego dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe:

  • UlgAi?? podatkowAi?? stosuje siAi?? od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym zAi??oA?ono wniosek.
  • Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej ulgi w przypadku sprzedaA?y obiektA?w i urzAi??dzeAi??, od ktA?rych przyznana zostaAi??a ta ulga, lub przeznaczenie ich na inne cele niA? okreAi??lone w art. 13 ust. 1 cyt. ustawy.
  • Kwota ulgi nie wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego nastAi??pcA?w, jeA?eli gospodarstwo rolne zostaAi??o nabyte stosownie do przepisA?w o ubezpieczeniu spoAi??ecznym rolnikA?w lub w drodze dziedziczenia.
  • Ulga z tytuAi??u inwestycji nie moA?e byAi?? stosowana dAi??uA?ej niA? 15 lat.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe