Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:05 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Anna Walczak
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, I piętro, okienko 109
Telefon 042 710 31 22
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami
Forma wnoszenia podania Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty Wniosek osoby fizycznej lub prawnej zainteresowanej nabyciem nieruchomości.
Opłaty Czynność nie podlega opłacie skarbowej
Forma załatwienia sprawy Zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym wyraża Rada Miejska w Ozorkowie podejmując stosowną uchwałę. Warunki zbycia nieruchomości ustala się w negocjacjach przeprowadzanych z nabywcą. Protokół z negocjacji stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości.
Termin załatwienia sprawy Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Ozorkowie obowiązują terminy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Tryb odwoławczy Nie jest przewidywany, ponieważ jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia zgodnych oświadczeń woli przed notariuszem.
Informacje dodatkowe Przypadki, w których może nastąpić sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym określone są w art. 37 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty. Wierzytelności gminy z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu. Nabywający ponosi również koszty aktu notarialnego i wpisów sądowych.

Bez kategorii | Brak komentarzy »