SprzedaA? lub oddanie nieruchomoAi??ci w uA?ytkowanie wieczyste w trybie przetargu lub rokowaniach

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:04 -

salbutamol vs albuterol.

cheap irbesartan hct, cheap irbesartan hct, cheap irbesartan hct, cheap irbesartan hct, cheap irbesartan hct, cheap irbesartan hct, cheap irbesartan hct, cheap irbesartan hct.

buy Tadalis SX, buy dapoxetine.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Anna Walczak
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, I piAi??tro, okienko 109
Telefon 042 710 31 22
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoAi??ciami (tekst jednolity
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty RozpoczAi??cie procedury sprzedaA?y moA?e nastAi??piAi?? na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomoAi??ci.
OpAi??aty CzynnoAi??Ai?? nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Warunkiem uczestniczenia w przetargu lub rokowaniach jest speAi??nienie wszelkich wymagaAi?? okreAi??lonych w ogAi??oszeniu o przetargu (rokowaAi??). Warunki, tryb i zasady przeprowadzenia przetargu (rokowaAi??) okreAi??la regulamin przetargu (rokowaAi??). W wyniku rozstrzygniAi??cia przetargu sporzAi??dzany jest protokA?Ai?? ustalajAi??cy osobAi?? nabywcy, cenAi?? nabycia nieruchomoAi??ci oraz termin i miejsce podpisania aktu notarialnego.
Termin zaAi??atwienia sprawy Po podjAi??ciu uchwaAi??y przez RadAi?? MiejskAi?? w Ozorkowie obowiAi??zujAi?? terminy okreAi??lone w ustawie o gospodarce nieruchomoAi??ciami.
Tryb odwoAi??awczy Uczestnik przetargu moA?e w terminie 7 dni od dnia ogAi??oszenia wyniku przetargu zaskarA?yAi?? czynnoAi??ci zwiAi??zane z przeprowadzeniem przetargu (rokowaAi??) do Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe Wykaz nieruchomoAi??ci przeznaczonych do sprzedaA?y lub oddania w uA?ytkowanie wieczyste w drodze przetargu podaje siAi?? do publicznej wiadomoAi??ci na okres 6 tygodni poprzez umieszczenie na tablicach ogAi??oszeAi?? UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie. Po upAi??ywie terminu wykazu Burmistrz Miasta Ozorkowa ogAi??asza przetarg poprzez umieszczenie na tablicach ogAi??oszeAi?? UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie.
Osoba, ktA?ra przetarg wygraAi??a, do dnia zawarcia umowy przenoszAi??cej wAi??asnoAi??Ai?? zobowiAi??zana jest do zapAi??aty ceny nieruchomoAi??ci. Cena nieruchomoAi??ci sprzedawanej w drodze rokowaAi?? moA?e byAi?? rozAi??oA?ona na raty. WierzytelnoAi??ci gminy z tego tytuAi??u podlegajAi?? zabezpieczeniu hipotecznemu. WpAi??acone wadium zalicza siAi?? na poczet ceny nabycia. NabywajAi??cy ponosi rA?wnieA? koszty aktu notarialnego i wpisA?w sAi??dowych.


Bez kategorii | Brak komentarzy »