Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu lub rokowaniach

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:04 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Anna Walczak
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, I piętro, okienko 109
Telefon 042 710 31 22
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Forma wnoszenia podania Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty Rozpoczęcie procedury sprzedaży może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości.
Opłaty Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
Forma załatwienia sprawy Warunkiem uczestniczenia w przetargu lub rokowaniach jest spełnienie wszelkich wymagań określonych w ogłoszeniu o przetargu (rokowań). Warunki, tryb i zasady przeprowadzenia przetargu (rokowań) określa regulamin przetargu (rokowań). W wyniku rozstrzygnięcia przetargu sporządzany jest protokół ustalający osobę nabywcy, cenę nabycia nieruchomości oraz termin i miejsce podpisania aktu notarialnego.
Termin załatwienia sprawy Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Ozorkowie obowiązują terminy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Tryb odwoławczy Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu (rokowań) do Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 6 tygodni poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie. Po upływie terminu wykazu Burmistrz Miasta Ozorkowa ogłasza przetarg poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz w lokalnej prasie.
Osoba, która przetarg wygrała, do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może być rozłożona na raty. Wierzytelności gminy z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Nabywający ponosi również koszty aktu notarialnego i wpisów sądowych.

Bez kategorii | Brak komentarzy »