Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Ozorkowa wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:16 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Zofia Kałuża
Adres 95-035 Ozorków ul. Wigury 1, I piętro, pokój 101
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 – ze zmianami) i Uchwała Nr XXXVI/360/2001 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Ozorkowa. Ustanawianie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r.
Nr 80, poz 903 późn. zm.).
Forma wnoszenia podania Osobiście Wymagane dokumenty
Opłaty Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
Forma załatwienia sprawy Warunkiem uczestniczenia w przetargu lub rokowaniach jest spełnienie wszelkich wymagań określonych w ogłoszeniu o przetargu (rokowań). Warunki, tryb i zasady przeprowadzenia przetargu (rokowań) określa regulamin przetargu (rokowań). W wyniku rozstrzygnięcia przetargu sporządzany jest protokół ustalający osobę nabywcy, cenę nabycia nieruchomości oraz termin i miejsce podpisania aktu notarialnego.
Termin załatwienia sprawy Po wydaniu zarządzenia przez Burmistrza Miasta Ozorkowa obowiązują terminy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Tryb odwoławczy Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Ozorkowa
Informacje dodatkowe W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które wniosą wadium. Osoba, która przetarg wygrała, do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości (wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia) oraz pierwszą opłatę współużytkowania wieczystego działki gruntu. Nabywający ponosi również koszty aktu notarialnego i wpisów sądowych.

Bez kategorii | Brak komentarzy »