SprzedaA? lokali mieszkalnych stanowiAi??cych wAi??asnoAi??Ai?? gminy miasta Ozorkowa wraz z oddaniem gruntu w uA?ytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 15:16 -

bio metronidazole.

Eriacta without prescription, buy dapoxetine online.

nolvadex before and after, nolvadex before and after, nolvadex before and after, nolvadex before and after, nolvadex before and after, nolvadex before and after, nolvadex before and after, nolvadex before and after.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Gospodarowania MajAi??tkiem Komunalnym
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Zofia KaAi??uA?a
Adres 95-035 OzorkA?w ul. Wigury 1, I piAi??tro, pokA?j 101
Telefon 042 710 31 21
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoAi??ciami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 – ze zmianami) i UchwaAi??a Nr XXXVI/360/2001 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaA?y lokali mieszkalnych stanowiAi??cych wAi??asnoAi??Ai?? Gminy Miasta Ozorkowa. Ustanawianie odrAi??bnej wAi??asnoAi??ci lokali w domach wielolokalowych wchodzAi??cych w skAi??ad nieruchomoAi??ci dokonuje siAi?? na zasadach okreAi??lonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 o wAi??asnoAi??ci lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r.
Nr 80, poz 903 pA?A?n. zm.).
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie Wymagane dokumenty
OpAi??aty CzynnoAi??Ai?? nie podlega opAi??acie skarbowej.
Forma zaAi??atwienia sprawy Warunkiem uczestniczenia w przetargu lub rokowaniach jest speAi??nienie wszelkich wymagaAi?? okreAi??lonych w ogAi??oszeniu o przetargu (rokowaAi??). Warunki, tryb i zasady przeprowadzenia przetargu (rokowaAi??) okreAi??la regulamin przetargu (rokowaAi??). W wyniku rozstrzygniAi??cia przetargu sporzAi??dzany jest protokA?Ai?? ustalajAi??cy osobAi?? nabywcy, cenAi?? nabycia nieruchomoAi??ci oraz termin i miejsce podpisania aktu notarialnego.
Termin zaAi??atwienia sprawy Po wydaniu zarzAi??dzenia przez Burmistrza Miasta Ozorkowa obowiAi??zujAi?? terminy okreAi??lone w ustawie o gospodarce nieruchomoAi??ciami.
Tryb odwoAi??awczy Uczestnik przetargu moA?e w terminie 7 dni od dnia ogAi??oszenia wyniku przetargu zaskarA?yAi?? czynnoAi??ci zwiAi??zane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Ozorkowa
Informacje dodatkowe W przetargu mogAi?? uczestniczyAi?? wszystkie osoby, ktA?re wniosAi?? wadium. Osoba, ktA?ra przetarg wygraAi??a, do dnia zawarcia umowy przenoszAi??cej wAi??asnoAi??Ai?? zobowiAi??zana jest do zapAi??aty ceny nieruchomoAi??ci (wpAi??acone wadium zalicza siAi?? na poczet ceny nabycia) oraz pierwszAi?? opAi??atAi?? wspA?Ai??uA?ytkowania wieczystego dziaAi??ki gruntu. NabywajAi??cy ponosi rA?wnieA? koszty aktu notarialnego i wpisA?w sAi??dowych.


Bez kategorii | Brak komentarzy »