RuszyAi??a budowa kanalizacji

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/08/2010 – 15:55 -

20 sierpnia 2010 r. w siedzibie WojewA?dzkiego Funduszu Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w A?odzi uroczyAi??cie podpisano umowAi?? o dofinansowaniu budowy kanalizacji w poAi??udniowo-wschodniej czAi??Ai??ci Ozorkowa. Koszt inwestycji, realizowanej przez Ozorkowskie PrzedsiAi??biorstwo Komunalne to ponad 24 mln zAi?? netto, dofinansowanie z Funduszu wynosi ponad 14 mln zAi??otych. Ze strony OPK umowAi?? podpisali: prezes ZarzAi??du Krzysztof GawroAi??ski i wiceprezes Jerzy Oleski, natomiast ze strony funduszu ai??i?? prezes ZarzAi??du Andrzej BudzyAi??ski i jego zastAi??pca Barbara Robak.

W uroczystoAi??ci uczestniczyAi?? m.in. burmistrz Piotr GiziAi??ski.

Budowa kanalizacji w rejonie tzw. GA?rek to jedna z najwiAi??kszych ozorkowskich inwestycji. RozpoczAi??Ai??a siAi?? w lipcu budowAi?? kolektora w ul. Granicznej i bAi??dzie kontynuowana w ciAi??gu kolejnych trzech lat: do roku 2013. W sumie powstanie ponad 16 km kanalizacji: w rejonie GA?rek zostanie zbudowane ponad 13 km sieci ai??i?? ok. 9 km kanaAi??u i 4,5 km czyli ponad 700 przykanalikA?w do granic dziaAi??ek i 3 km sieci w ulicach: Praga, Kolejowa i Poprzeczna.

- Inwestycja ta jest jednym z najwaA?niejszych ekologicznych przedsiAi??wziAi??Ai?? realizowanych w Ozorkowie. DziAi??ki tej budowie do kanalizacji bAi??dzie mogAi??o siAi?? podAi??Ai??czyAi?? 3 800 mieszkaAi??cA?w – mA?wiAi?? burmistrz Piotr GiziAi??ski – Bardzo siAi?? cieszAi??, A?e po 40 latach oczekiwania mieszkaAi??cy poAi??udniowo ai??i?? wschodniej czAi??Ai??ci miasta bAi??dAi?? mieli dostAi??p do miejskiej sieci sanitarnej.

who sells amitriptyline by mail, who sells amitriptyline by mail, who sells amitriptyline by mail, who sells amitriptyline by mail, who sells amitriptyline by mail, who sells amitriptyline by mail, who sells amitriptyline by mail, who sells amitriptyline by mail. Revatio without prescription, lioresal reviews.

Kolektor budowany obecnie w ul. Granicznej o dAi??ugoAi??ci blisko pA?Ai?? kilometra bAi??dzie zbieraAi?? Ai??cieki z czAi??Ai??ci ul. Zgierskiej oraz z ulic: Asredniej, Granicznej, Cmentarnej, Zagajnikowej, LiAi??ciastej i pozostaAi??ych ulic znajdujAi??cych siAi?? w tym rejonie.

Przygotowania do realizacji tak duA?ego projektu Ozorkowskie PrzedsiAi??biorstwo Komunalne rozpoczAi??Ai??o w 2008 r. od wykonania mapy do celA?w projektowych. W roku 2009 opracowano caAi??Ai?? dokumentacjAi?? technicznAi?? i pozyskano wszystkie niezbAi??dne zezwolenia konieczne do rozpoczAi??cia inwestycji, a 30 listopada 2009 r. zostaAi?? zAi??oA?ony wniosek do WojewA?dzkiego Funduszu Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w A?odzi o dofinansowanie budowy. Na poczAi??tku tego roku okazaAi??o siAi??, A?e ozorkowski wniosek uzyskaAi?? najwiAi??kszAi?? liczbAi?? punktA?w wAi??rA?d wnioskA?w tego typu w wojewA?dztwie Ai??A?dzkim.

WedAi??ug harmonogramu prac, w tym roku, do poAi??owy listopada, zostanie wybudowany kolektor w ul. Granicznej.

W roku 2011 kanalizacja zostanie poAi??oA?ona w ulicach: Kolejowa, Prosta, Praga, Grzybowa, PodleAi??na, Zagajnikowa, Brzozowa, Klonowa, Aswierkowa, Asrednia, DAi??bowa, LiAi??ciasta, Wiatraczna. W roku 2012 sieAi?? bAi??dzie budowana w ulicach: Cmentarna, Cicha, KrA?tka, Nowokrzeszewska i w czAi??Ai??ci ul. Zgierskiej, a w roku 2013 w ulicach: Wiejska, KiliAi??skiego, Kraszewskiego, JodAi??owa, JaAi??owcowa, Poprzeczna, GA?rna, PartyzantA?w, Piaskowa, Krasickiego.

W ramach inwestycji OPK przebuduje takA?e wodociAi??g w ul. Praga, dobudowana zostanie rA?wnieA? sieAi?? wodociAi??gowa w ul. A?Ai??czyckiej, miAi??dzy ul. KolejowAi?? a bocznicAi?? kolejowAi?? oraz w ul. DziaAi??kowej miAi??dzy ul. AdamA?wek i Sikorskiego.

- Nasz projekt obejmuje budowAi?? kanalizacji w latach 2007 ai??i?? 2013. CzAi??Ai??Ai?? prac juA? wykonaliAi??my, nie wiedzAi??c jeszcze, czy otrzymamy dofinansowanie, poniewaA? bez wzglAi??du na to, czy udaAi??oby siAi?? pozyskaAi?? Ai??rodki unijne czy nie i tak przystAi??pilibyAi??my do budowy kanalizacji ai??i?? wyjaAi??nia Krzysztof GawroAi??ski ai??i?? po prostu bez wsparcia finansowego prace zakoAi??czyAi??yby siAi?? w roku 2020, a nie w 2013.

plavix online no rx.

Do tej pory poAi??oA?ono sieAi?? kanalizacyjnAi?? w ul. KoAi??cielnej ai??i?? 65 m, w ul. StarzyAi??skiego i Placu Jana PawAi??a II – 271 m, w GAi??bickiej ai??i?? 772 m, w Bema ai??i?? 410 m, w ul. Nowy Rynek ai??i?? 188 m. W sumie 2,6 km kanalizacji i 112 przyAi??Ai??czy.

- Po zakoAi??czeniu budowy w roku 2013 sieciAi?? kanalizacyjnAi?? objAi??te zostanie ponad 92 procent gospodarstw domowych ai??i?? mA?wi prezes OPK ai??i?? Dlaczego nie 100 procent? PoniewaA? warunkiem uwzglAi??dnienia danej ulicy we wniosku o dofinansowanie jest liczba mieszkaAi??cA?w, ktA?ra nie moA?e byAi?? mniejsza niA? 120 osA?b na kilometr. Nie wszystkie rejony Ozorkowa speAi??niajAi?? te wymogi. Docelowo my i wAi??adze miasta chcemy skanalizowaAi?? caAi??y OzorkA?w i przystAi??pimy do budowy sieci w tych miejscach w kolejnych latach.

Wielu mieszkaAi??cA?w z rejonA?w, w ktA?rych budowana bAi??dzie kanalizacja, zgAi??asza siAi?? z pytaniami, co naleA?y zrobiAi??, by podAi??Ai??czyAi?? siAi?? do sieci.

- NaleA?y zgAi??osiAi?? siAi?? do nas z wnioskiem o wydanie warunkA?w budowy przyAi??Ai??czAi?? ai??i?? wyjaAi??nia Krzysztof GawroAi??ski – ZAi??oA?enie takiego wniosku jest bezpAi??atne. UdostAi??pnimy teA? naszAi?? mapAi?? projektowAi?? do celA?w lokalizacyjnych. Wykonujemy kserokopiAi?? tego fragmentu, na ktA?rym znajduje siAi?? konkretna nieruchomoAi??Ai??.

Na podstawie tych dokumentA?w moA?na przystAi??piAi?? do wykonania projektu, a nastAi??pnie budowy przyAi??Ai??cza i studzienki kanalizacyjnej.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe