Rada DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa zostaAi??a powoAi??ana ZarzAi??dzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez Radke.M dnia 11/06/2015 – 10:13 -

W skAi??ad Rady wchodzAi?? obecnie (ZarzAi??dzenie nr 64/2015 Burmistrza Miasta OzorkA?w z dnia 10 czerwca 2015 oraz nr 47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.):

 1. Pani Iwona Adamczewska ai??i?? Radna Rady Miejskiej w Ozorkowie
 2. Pan PaweAi?? Andrzejczak ai??i?? Radny Rady Miejskiej w Ozorkowie
 3. Pan Piotr Banasiak ai??i?? Radny Rady Miejskiej w Ozorkowie
 4. Pan Jacek Socha ai??i?? Burmistrz Miasta Ozorkowa
 5. Pan JarosAi??aw Sosnowski ai??i?? Skarbnik Miasta Ozorkowa
 6. Pani Magdalena Radke ai??i?? Sekretarz Rady, inspektor w Wydziale OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie
 7. Pani Anna Oliwa ai??i?? ZastAi??pca PrzewodniczAi??cego Rady, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Ludzi CierpiAi??cych na PadaczkAi?? OddziaAi?? A?A?dzki w Ozorkowie
 8. Pani Zenona Chmielecka ai??i?? przedstawiciel Stowarzyszenia SpoAi??eczno-Edukacyjnego JESTEAsMY OddziaAi?? w Ozorkowie
 9. Pani Marieta ChyliAi??ska ai??i?? przedstawiciel Stowarzyszenia PrzyjaciA?Ai?? SzkoAi??y i OsA?b NiepeAi??nosprawnych UmysAi??owo ai??zPrzyjaciele Jedynkiai??? w Ozorkowie
 10. Pan Sylwester KaA?mierczak ai??i?? PrzewodniczAi??cy Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia TrzeA?woAi??ciowego ai??zUlga w Cierpieniuai??? w Ozorkowie
 11. Pan Krzysztof StAi??porek ai??i?? przedstawiciel Stowarzyszenia MONAR OAi??rodka Pomocy BliA?niemu MARKOT w Ozorkowie
 12. lipitor order out of country.

 13. Pan MirosAi??aw DropiAi??ski ai??i?? przedstawiciel Miejskiego Klubu Sportowego ai??zBZURA OzorkA?wai??? w Ozorkowie.

ZarzAi??dzenie nr 47/2016 order clomid online cheap, generic clomid. Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniajAi??ce ZarzAi??dzenie w sprawie powoAi??ania Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa.

Do zadaAi?? Rady naleA?y w szczegA?lnoAi??ci:

1)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? opiniowanie projektu strategii rozwoju miasta w zakresie uA?ytecznoAi??ci publicznej;

2)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? opiniowanie projektA?w uchwaAi?? i aktA?w prawa miejscowego, dotyczAi??cych sfery zadaAi?? publicznych, o ktA?rej mowa w art. 4 ustawy o dziaAi??alnoAi??ci poA?ytku publicznego i o wolontariacie, oraz wspA?Ai??pracy z organizacjami, w tym rocznych programA?w wspA?Ai??pracy z organizacjami;

3)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? wyraA?enie opinii w sprawach dotyczAi??cych funkcjonowania organizacji;

4)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? udzielanie pomocy i wyraA?enie opinii w przypadku sporA?w miAi??dzy organami administracji publicznej a organizacjami;

5)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? wyraA?enie opinii w sprawach dotyczAi??cych zadaAi?? publicznych, w tym zlecenia tych zadaAi?? do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardA?w realizacji zadaAi?? publicznych.

 

UCHWAA?Y RADY DZIAA?ALNOAsCI POAi??YTKU PUBLICZNEGO MIASTA OZORKOWA – kadencja 2015-2017

Uchwala nr 1 w sprawie wyboru PrzewodniczAi??cego Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa

Uchwala nr 2 w sprawie wyboru ZastAi??pcy PrzewodniczAi??cego Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego

Uchwala nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa

UchwaAi??a nr 4 w sprawie zaopiniowania Programu wspA?Ai??pracy Gminy Miasto OzorkA?w z organizacjami pozarzAi??dowymi oraz podmiotami, o ktA?rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaAi??alnoAi??ci poA?ytku publicznego…

UchwaAi??a nr 5 w sprawie zaopiniowania projektu uchwaAi??y w sprawie przyjAi??cia Trybu powoAi??ywania czAi??onkA?w Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa oraz Trybu dziaAi??ania Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa

Ai??UchwaAi??a nr 6 w sprawie przyjAi??cia Regulaminu Organizacyjnego Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa.

UchwaAi??a nr 7 w sprawie odwoAi??ania Sekretarza Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa

UchwaAi??a nr 8 w sprawie wyboru Sekretarza Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa e.d pills online, e.d pills online, e.d pills online, e.d pills online, e.d pills online, e.d pills online, e.d pills online, e.d pills online.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe