Rada DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa zostaAi??a powoAi??ana ZarzAi??dzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez Radke.M dnia 11/06/2015 – 10:13 -

W skAi??ad Rady wchodzAi?? obecnie (ZarzAi??dzenie nr 64/2015 Burmistrza Miasta OzorkA?w z dnia 10 czerwca 2015 oraz nr 47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.):

 1. Pani Iwona Adamczewska ai??i?? Radna Rady Miejskiej w Ozorkowie
 2. Pan PaweAi?? Andrzejczak ai??i?? Radny Rady Miejskiej w Ozorkowie
 3. Pan Piotr Banasiak ai??i?? Radny Rady Miejskiej w Ozorkowie
 4. Pan Jacek Socha ai??i?? Burmistrz Miasta Ozorkowa
 5. Pan JarosAi??aw Sosnowski ai??i?? Skarbnik Miasta Ozorkowa
 6. Pani Magdalena Radke ai??i?? Sekretarz Rady, inspektor w Wydziale OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie
 7. Pani Anna Oliwa ai??i?? ZastAi??pca PrzewodniczAi??cego Rady, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Ludzi CierpiAi??cych na PadaczkAi?? OddziaAi?? A?A?dzki w Ozorkowie
 8. Pani Zenona Chmielecka ai??i?? przedstawiciel Stowarzyszenia SpoAi??eczno-Edukacyjnego JESTEAsMY OddziaAi?? w Ozorkowie
 9. Pani Marieta ChyliAi??ska ai??i?? przedstawiciel Stowarzyszenia PrzyjaciA?Ai?? SzkoAi??y i OsA?b NiepeAi??nosprawnych UmysAi??owo ai??zPrzyjaciele Jedynkiai??? w Ozorkowie
 10. Pan Sylwester KaA?mierczak ai??i?? PrzewodniczAi??cy Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia TrzeA?woAi??ciowego ai??zUlga w Cierpieniuai??? w Ozorkowie
 11. Pan Krzysztof StAi??porek ai??i?? przedstawiciel Stowarzyszenia MONAR OAi??rodka Pomocy BliA?niemu MARKOT w Ozorkowie
 12. lipitor order out of country.

 13. Pan MirosAi??aw DropiAi??ski ai??i?? przedstawiciel Miejskiego Klubu Sportowego ai??zBZURA OzorkA?wai??? w Ozorkowie.

ZarzAi??dzenie nr 47/2016 order clomid online cheap, generic clomid. Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniajAi??ce ZarzAi??dzenie w sprawie powoAi??ania Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa.

Do zadaAi?? Rady naleA?y w szczegA?lnoAi??ci:

1)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? opiniowanie projektu strategii rozwoju miasta w zakresie uA?ytecznoAi??ci publicznej;

2)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? opiniowanie projektA?w uchwaAi?? i aktA?w prawa miejscowego, dotyczAi??cych sfery zadaAi?? publicznych, o ktA?rej mowa w art. 4 ustawy o dziaAi??alnoAi??ci poA?ytku publicznego i o wolontariacie, oraz wspA?Ai??pracy z organizacjami, w tym rocznych programA?w wspA?Ai??pracy z organizacjami;

3)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? wyraA?enie opinii w sprawach dotyczAi??cych funkcjonowania organizacji;

4)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? udzielanie pomocy i wyraA?enie opinii w przypadku sporA?w miAi??dzy organami administracji publicznej a organizacjami;

5)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? wyraA?enie opinii w sprawach dotyczAi??cych zadaAi?? publicznych, w tym zlecenia tych zadaAi?? do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardA?w realizacji zadaAi?? publicznych.

 

UCHWAA?Y RADY DZIAA?ALNOAsCI POAi??YTKU PUBLICZNEGO MIASTA OZORKOWA – kadencja 2015-2017

Uchwala nr 1 w sprawie wyboru PrzewodniczAi??cego Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa

Uchwala nr 2 w sprawie wyboru ZastAi??pcy PrzewodniczAi??cego Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego

Uchwala nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa

UchwaAi??a nr 4 w sprawie zaopiniowania Programu wspA?Ai??pracy Gminy Miasto OzorkA?w z organizacjami pozarzAi??dowymi oraz podmiotami, o ktA?rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaAi??alnoAi??ci poA?ytku publicznego…

UchwaAi??a nr 5 w sprawie zaopiniowania projektu uchwaAi??y w sprawie przyjAi??cia Trybu powoAi??ywania czAi??onkA?w Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa oraz Trybu dziaAi??ania Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa

Ai??UchwaAi??a nr 6 w sprawie przyjAi??cia Regulaminu Organizacyjnego Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa.

UchwaAi??a nr 7 w sprawie odwoAi??ania Sekretarza Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa

UchwaAi??a nr 8 w sprawie wyboru Sekretarza Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe