Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:44 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: mgr inż. Beata Wiśniewska
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1
II piętro, pokój 205
Telefon: (42) 710 – 31 – 41
Podstawa prawna: Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r. poz. 83)
Forma wnoszenia podania: Osobiście lub pocztą
Wymagane dokumenty:
  1. Dokument stwierdzający tożsamość.
  2. Wniosek o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  3. Aktualny odpis z księgi wieczystej.
Formularze do pobrania: Wniosek o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – pobierz wniosek (doc), pobierz wniosek (pdf)
Opłaty: Opłata z tytułu przekształcenia ustalona w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Forma załatwienia sprawy: Decyzja
Termin załatwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe