Jak wykorzystujemy środki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 11/09/2007 – 13:14 -

Kopia plakatjpg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„BUDZIK”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt systemowy BUDZIK realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie od 2008 r.

W ramach projektu corocznie organizowany jest cykl szkoleń z aktywizacji zawodowej, zapewnione  jest indywidualne doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne i psychologiczne, a także zajęcia o charakterze zawodowym.  

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne z terenu miasta Ozorkowa poprzez udział w szkoleniach motywacyjnych i warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz kursach zawodowych.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe