PostAi??powanie dotyczAi??ce wydawania decyzji ustalajAi??cej lokalizacjAi?? inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:48 -

side effects of flagyl and cipro, side effects of flagyl and cipro, side effects of flagyl and cipro, side effects of flagyl and cipro, side effects of flagyl and cipro, side effects of flagyl and cipro, side effects of flagyl and cipro, side effects of flagyl and cipro.

brand viagra online canada pharmacy.

buy Viagra Gold, zithromax reviews.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Milena Walczak-A?uczak
Adres: 95 ai??i?? 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 213
Telefon: 042 710-31-28
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z pA?A?n. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postAi??powania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pA?A?n. zm.)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub za poAi??rednictwem peAi??nomocnika
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej / kopii mapy katastralnej przyjAi??tych do paAi??stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500 / 1:1000 / 1:2000* (w stosunku do inwestycji liniowych), z okreAi??leniem granic terenu objAi??tego wnioskiem oraz obszaru, na ktA?ry inwestycja bAi??dzie oddziaAi??ywaAi??
  • warunki techniczne, przyAi??Ai??czeniowe do miejskich sieci (wodociAi??gowo ai??i?? kanalizacyjnej, deszczowej ( OPK Sp. z o.o., ul. Ai??wirki 30 w Ozorkowie), gazowej, energetycznej(w zaleA?noAi??ci od obsAi??ugujAi??cego dany teren inwestycyjny usAi??ugodawcy np. A?ZE ul. Wschodnia 1 w Zgierzu, PKP ai??i?? ENERGETYKA ul. Tuwima 28 w A?odzi lub inny gestor sieci)
  • charakterystykAi?? inwestycji w formie opisowej i graficznej zgodnAi?? z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami).
  • peAi??ny ciAi??g peAi??nomocnictw ( m.in. KRS), w tym oryginaAi?? peAi??nomocnictwa wnioskodawcy.
  • pokwitowanie wniesienia opAi??aty skarbowej
Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – pobierz formularz
OpAi??aty: OpAi??ata skarbowa w wysokoAi??ci: 107,00 zAi??
OpAi??ata skarbowa w wysokoAi??ci: 17,00 zAi?? z tytuAi??u peAi??nomocnictwa
Forma zaAi??atwienia sprawy: Decyzja administracyjna
Termin zaAi??atwienia sprawy: 30 dni od daty zAi??oA?enia wniosku (z wyAi??Ai??czeniem terminA?w biegnAi??cych w trakcie opiniowania i uzgadniania przez organy wAi??aAi??ciwe uczestniczAi??ce w prowadzeniu niniejszego postAi??powania)
Tryb odwoAi??awczy: Od decyzji przysAi??uguje stronom prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi w terminie 14 dni od daty jej dorAi??czenia za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Informacje dodatkowe: -


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe