PostAi??powanie dotyczAi??ce wydawania decyzji o ustaleniu warunkA?w zabudowy

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:48 -

order clomid, order clomid.

oflocet commande, oflocet commande, oflocet commande, oflocet commande, oflocet commande, oflocet commande, oflocet commande, oflocet commande.

buy gabapentin no presctiption.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Monika KrA?lewiak-SAi??k
Adres: 95 ai??i?? 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 208
Telefon: 042 710-31-37
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z pA?A?n. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postAi??powania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pA?A?n. zm.)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub za poAi??rednictwem peAi??nomocnika
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunkA?w zabudowy
  • 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej / kopii mapy katastralnej przyjAi??tych do paAi??stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500 / 1:1000 / 1:2000* (w stosunku do inwestycji liniowych), z okreAi??leniem granic terenu objAi??tego wnioskiem oraz obszaru, na ktA?ry inwestycja bAi??dzie oddziaAi??ywaAi??
  • warunki techniczne, przyAi??Ai??czeniowe do miejskich sieci (wodociAi??gowo ai??i?? kanalizacyjnej, deszczowej ( OPK Sp. z o.o., ul. Ai??wirki 30 w Ozorkowie), gazowej, energetycznej(w zaleA?noAi??ci od obsAi??ugujAi??cego dany teren inwestycyjny usAi??ugodawcy np. A?ZE ul. Wschodnia 1 w Zgierzu, PKP ai??i?? ENERGETYKA ul. Tuwima 28 w A?odzi lub inny gestor sieci)
  • charakterystykAi?? inwestycji w formie opisowej i graficznej zgodnAi?? z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami).
  • peAi??ny ciAi??g peAi??nomocnictw ( m.in. KRS), w tym oryginaAi?? peAi??nomocnictwa wnioskodawcy.
  • pokwitowanie wniesienia opAi??aty skarbowej*

* – z opAi??aty zwolnione sAi?? inwestycje dot. budownictwa mieszkaniowego

Formularze do pobrania: Wniosek o ustalenie warunkA?w zabudowy – pobierz wniosek
OpAi??aty: OpAi??ata skarbowa w wysokoAi??ci: 107,00 zAi??
OpAi??ata skarbowa w wysokoAi??ci: 17,00 zAi?? z tytuAi??u peAi??nomocnictwa
Forma zaAi??atwienia sprawy: Decyzja administracyjna
Termin zaAi??atwienia sprawy: 30 dni (+30 dni w wypadku spraw skomplikowanych) od daty zAi??oA?enia wniosku (z wyAi??Ai??czeniem terminA?w biegnAi??cych w trakcie opiniowania i uzgadniania przez organy wAi??aAi??ciwe uczestniczAi??ce w prowadzeniu niniejszego postAi??powania)
Tryb odwoAi??awczy: Od decyzji przysAi??uguje stronom prawo wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi w terminie 14 dni od daty jej dorAi??czenia za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Informacje dodatkowe: -


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe