Postępowanie dotyczące wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:48 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Monika Królewiak-Sęk
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1 II piętro, pokój 208
Telefon: 042 710-31-37
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Forma wnoszenia podania: Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy
  • 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej / kopii mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500 / 1:1000 / 1:2000* (w stosunku do inwestycji liniowych), z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
  • warunki techniczne, przyłączeniowe do miejskich sieci (wodociągowo – kanalizacyjnej, deszczowej ( OPK Sp. z o.o., ul. Żwirki 30 w Ozorkowie), gazowej, energetycznej(w zależności od obsługującego dany teren inwestycyjny usługodawcy np. ŁZE ul. Wschodnia 1 w Zgierzu, PKP – ENERGETYKA ul. Tuwima 28 w Łodzi lub inny gestor sieci)
  • charakterystykę inwestycji w formie opisowej i graficznej zgodną z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami).
  • pełny ciąg pełnomocnictw ( m.in. KRS), w tym oryginał pełnomocnictwa wnioskodawcy.
  • pokwitowanie wniesienia opłaty skarbowej*

* – z opłaty zwolnione są inwestycje dot. budownictwa mieszkaniowego

Formularze do pobrania: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy – pobierz wniosek
Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości: 107,00 zł
Opłata skarbowa w wysokości: 17,00 zł z tytułu pełnomocnictwa
Forma załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna
Termin załatwienia sprawy: 30 dni (+30 dni w wypadku spraw skomplikowanych) od daty złożenia wniosku (z wyłączeniem terminów biegnących w trakcie opiniowania i uzgadniania przez organy właściwe uczestniczące w prowadzeniu niniejszego postępowania)
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Informacje dodatkowe: -

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe