Podatek rolny

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:06 -

buy prozac no prescription aus.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al, Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213
Telefon 42 710-32-33 , 710-32-17
Podstawa prawna order Intagra online cheap, generic zithromax.
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z pA?A?n. zm.)
  • UchwaAi??a nr XV/84/15Ai?? Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 paA?dziernika 2015r. w sprawie okreAi??lenia wzorA?w formularzy na podatek rolny obowiAi??zujAi??cych na terenie miasta Ozorkowa.
  • Komunikat Prezesa GAi??A?wnego UrzAi??du Statystycznego z dnia 19 paA?dziernika 2015r. w sprawie Ai??redniej ceny skupu A?yta za okres 11 kwartaAi??A?w bAi??dAi??cej podstawAi?? do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku rolnego, sporzAi??dzona na formularzu wedAi??ug ustalonego wzoru zAi??oA?one przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoAi??ci uzasadniajAi??cych powstanie albo wygaAi??niAi??cie obowiAi??zku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia majAi??cego wpAi??yw na wysokoAi??Ai?? opodatkowania.
Deklaracja na podatek rolny sporzAi??dzona na formularzu wedAi??ug ustalonego wzoru zAi??oA?ona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spA?Ai??ki nieposiadajAi??ce osobowoAi??ci prawnej, jednostki Agencji WAi??asnoAi??ci Rolnej Skarbu PaAi??stwa, a takA?e jednostki organizacyjne LasA?w PaAi??stwowych w terminie do 15 stycznia. W przypadku gdy obowiAi??zek podatkowy powstaAi?? po 15 stycznia, deklaracje naleA?y skAi??adaAi?? w terminie 14 dni od dnia wystAi??pienia okolicznoAi??ci uzasadniajAi??cych powstanie tego obowiAi??zku oraz korygowaAi?? deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
Formularze do pobrania Formularze obowiAi??zujAi??ce od 1 stycznia 2016 roku
IR-1 -Ai??pobierz formularz IR-1Ai?? DR-1 -pobierz formularz DR-1
Ai??Formularze obowiAi??zujAi??ce za lata 2012-2015
IR-1 – pobierz formularz IR-1Ai?? DR-1 -pobierz formularz DR-1
Forma zaAi??atwienia sprawy Wydanie decyzji ustalajAi??cej wysokoAi??Ai?? podatku w przypadku opodatkowania osA?b fizycznych. W przypadku osA?b prawnych podatek jest pAi??atny na podstawie zAi??oA?onej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jej dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe ObowiAi??zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym zaistniaAi??y okolicznoAi??ci uzasadniajAi??ce powstanie tego obowiAi??zku. ObowiAi??zek wygasa ostatniego dnia miesiAi??ca, w ktA?rym przestaAi??y istnieAi?? okolicznoAi??ci go uzasadniajAi??ce. W przypadku gdy obowiAi??zek powstaAi?? lub wygasAi?? w ciAi??gu roku, podatek za ten rok ustala siAi?? proporcjonalnie do liczby miesiAi??cy w ktA?rych istniaAi?? obowiAi??zek.
Podatek jest pAi??atny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiAi??zku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeAi??nia oraz 15 listopada zarA?wno w przypadku osA?b fizycznych jak i prawnych.
Podatek rolny za 2016r. wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntA?w – rA?wnowartoAi??Ai?? pieniAi??A?nAi?? 2,5q A?yta = 134,375zAi?? (tj. 2,5q x53,75zAi??)
  • od 1 ha gruntA?w – rA?wnowartoAi??Ai?? pieniAi??A?nAi?? 5q A?yta = 268,75 zAi?? (tj. 5q x53,75zAi??).

Asrednia cena skupu A?yta za 11 kwartaAi??A?w, bAi??dAi??ca podstawAi?? do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 za 1q. WpAi??aty z tytuAi??u podatku rolnego naleA?y dokonywaAi?? w Kasie UM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA 85 1240 3057 1111 0010 6162 4273
NiezapAi??acony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwAi??okAi?? podlega Ai??ciAi??gniAi??ciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe