Podatek rolny

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:06 -

buy prozac no prescription aus.

why does viagra cost so much, why does viagra cost so much, why does viagra cost so much, why does viagra cost so much, why does viagra cost so much, why does viagra cost so much.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al, Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213
Telefon 42 710-32-33 , 710-32-17
Podstawa prawna order Intagra online cheap, generic zithromax.
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z pA?A?n. zm.)
  • UchwaAi??a nr XV/84/15Ai?? Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 paA?dziernika 2015r. w sprawie okreAi??lenia wzorA?w formularzy na podatek rolny obowiAi??zujAi??cych na terenie miasta Ozorkowa.
  • Komunikat Prezesa GAi??A?wnego UrzAi??du Statystycznego z dnia 19 paA?dziernika 2015r. w sprawie Ai??redniej ceny skupu A?yta za okres 11 kwartaAi??A?w bAi??dAi??cej podstawAi?? do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku rolnego, sporzAi??dzona na formularzu wedAi??ug ustalonego wzoru zAi??oA?one przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoAi??ci uzasadniajAi??cych powstanie albo wygaAi??niAi??cie obowiAi??zku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia majAi??cego wpAi??yw na wysokoAi??Ai?? opodatkowania.
Deklaracja na podatek rolny sporzAi??dzona na formularzu wedAi??ug ustalonego wzoru zAi??oA?ona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spA?Ai??ki nieposiadajAi??ce osobowoAi??ci prawnej, jednostki Agencji WAi??asnoAi??ci Rolnej Skarbu PaAi??stwa, a takA?e jednostki organizacyjne LasA?w PaAi??stwowych w terminie do 15 stycznia. W przypadku gdy obowiAi??zek podatkowy powstaAi?? po 15 stycznia, deklaracje naleA?y skAi??adaAi?? w terminie 14 dni od dnia wystAi??pienia okolicznoAi??ci uzasadniajAi??cych powstanie tego obowiAi??zku oraz korygowaAi?? deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
Formularze do pobrania Formularze obowiAi??zujAi??ce od 1 stycznia 2016 roku
IR-1 -Ai??pobierz formularz IR-1Ai?? DR-1 -pobierz formularz DR-1
Ai??Formularze obowiAi??zujAi??ce za lata 2012-2015
IR-1 – pobierz formularz IR-1Ai?? DR-1 -pobierz formularz DR-1
Forma zaAi??atwienia sprawy Wydanie decyzji ustalajAi??cej wysokoAi??Ai?? podatku w przypadku opodatkowania osA?b fizycznych. W przypadku osA?b prawnych podatek jest pAi??atny na podstawie zAi??oA?onej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jej dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe ObowiAi??zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym zaistniaAi??y okolicznoAi??ci uzasadniajAi??ce powstanie tego obowiAi??zku. ObowiAi??zek wygasa ostatniego dnia miesiAi??ca, w ktA?rym przestaAi??y istnieAi?? okolicznoAi??ci go uzasadniajAi??ce. W przypadku gdy obowiAi??zek powstaAi?? lub wygasAi?? w ciAi??gu roku, podatek za ten rok ustala siAi?? proporcjonalnie do liczby miesiAi??cy w ktA?rych istniaAi?? obowiAi??zek.
Podatek jest pAi??atny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiAi??zku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeAi??nia oraz 15 listopada zarA?wno w przypadku osA?b fizycznych jak i prawnych.
Podatek rolny za 2016r. wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntA?w – rA?wnowartoAi??Ai?? pieniAi??A?nAi?? 2,5q A?yta = 134,375zAi?? (tj. 2,5q x53,75zAi??)
  • od 1 ha gruntA?w – rA?wnowartoAi??Ai?? pieniAi??A?nAi?? 5q A?yta = 268,75 zAi?? (tj. 5q x53,75zAi??).

Asrednia cena skupu A?yta za 11 kwartaAi??A?w, bAi??dAi??ca podstawAi?? do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 za 1q. WpAi??aty z tytuAi??u podatku rolnego naleA?y dokonywaAi?? w Kasie UM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA 85 1240 3057 1111 0010 6162 4273
NiezapAi??acony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwAi??okAi?? podlega Ai??ciAi??gniAi??ciu w drodze egzekucji administracyjnej.

taking cipro and flagyl together, taking cipro and flagyl together, taking cipro and flagyl together, taking cipro and flagyl together, taking cipro and flagyl together, taking cipro and flagyl together, taking cipro and flagyl together, taking cipro and flagyl together.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe