Podatek rolny

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:06 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Dorota Żal, Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213
Telefon 42 710-32-33 , 710-32-17
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.)
  • Uchwała nr XV/84/15  Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny obowiązujących na terenie miasta Ozorkowa.
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku rolnego, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożone przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w terminie do 15 stycznia. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
Formularze do pobrania Formularze obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku
IR-1 - pobierz formularz IR-1  DR-1 -pobierz formularz DR-1
 Formularze obowiązujące za lata 2012-2015
IR-1 – pobierz formularz IR-1  DR-1 -pobierz formularz DR-1
Forma załatwienia sprawy Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych.
Podatek rolny za 2016r. wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5q żyta = 134,375zł (tj. 2,5q x53,75zł)
  • od 1 ha gruntów – równowartość pieniężną 5q żyta = 268,75 zł (tj. 5q x53,75zł).

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 za 1q. Wpłaty z tytułu podatku rolnego należy dokonywać w Kasie UM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA 85 1240 3057 1111 0010 6162 4273
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe