Podatek od Ai??rodkA?w transportowych

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:04 -

instant erection pills over the counter, instant erection pills over the counter, instant erection pills over the counter, instant erection pills over the counter, instant erection pills over the counter, instant erection pills over the counter, instant erection pills over the counter, instant erection pills over the counter.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Karolina Pietrasik
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 215
Telefon 42 710-31-45
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opAi??atach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz.849 z pA?A?n. zm.),

Uwaga!!!

accordo rx canada reviews. W ROKU 2016 STAWKI PODATKOWE NIE ULEGA?Y ZMIANIE.

Stawki i druki obowiAi??zujAi??ce w roku 2016:

 • UchwaAi??a Nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 paA?dziernika 2015r. w sprawieAi?? wysokoAi??ci stawek podatku od Ai??rodkA?w transportowych na terenie miasta Ozorkowa
 • RozporzAi??dzenie Ministra FinansA?w z dnia 03.12.2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od Ai??rodkA?w transportowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2025).

Stawki i druki obowiAi??zujAi??ce w roku 2014 i 2015:

 • UchwaAi??a Nr XLVII/387/13 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 paA?dziernika 2013r. w sprawieAi?? wysokoAi??ci stawek podatku od Ai??rodkA?w transportowych na terenie miasta Ozorkowa
 • RozporzAi??dzenie Ministra FinansA?w z dnia 23.12.2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od Ai??rodkA?w transportowych (Dz. U. z 2011r. Nr. 293, poz. 1731).

Stawki obowiAi??zujAi??ce w roku 2013:

UchwaAi??a Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 paA?dziernika 2012r. w sprawie wysokoAi??ci stawek podatku od Ai??rodkA?w transportowych na terenie miasta Ozorkowa

Stawki obowiAi??zujAi??ce w roku 2012:

UchwaAi??a Nr XVI/132/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 paA?dziernika 2011r. w sprawie wysokoAi??ci stawek podatku od Ai??rodkA?w transportowych na terenie miasta Ozorkowa

Stawki i druki obowiAi??zujAi??ce w roku 2011:

 • UchwaAi??a Nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie okreAi??lenia wysokoAi??ci stawek podatku od Ai??rodkA?w transportowych na terenie miasta Ozorkowa
 • RozporzAi??dzenie Ministra FinansA?w z dnia 23.12.2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od Ai??rodkA?w transportowych (Dz. U. Nr. 205, poz. 1484).
Wymagane dokumenty
 • dowA?d rejestracyjny, umowa (faktura) kupna sprzedaA?y w przypadku zbycia (wyrejestrowania) pojazdu (oryginaAi??y do wglAi??du)
 • decyzja organu rejestrujAi??cego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku zaistnienia takich okolicznoAi??ci)
 • decyzja organu rejestrujAi??cego o trwaAi??ym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajAi??ce osobowoAi??ci prawnej w przypadku zmiany siedziby doAi??Ai??czajAi?? wyciAi??g z Krajowego Rejestru SAi??dowego
Formularze do pobrania Deklaracja na podatek od Ai??rodkA?w transportowych:
Od 1 stycznia 2016 roku
DT-1 -Ai??pobierz formularz DT-1Ai??Ai?? , zaAi??Ai??cznik DT-1/A – pobierz formularz DT-1A
Za lata 2012-2015 Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Ai?? articulo 60, articulo 60, articulo 60, articulo 60, articulo 60, articulo 60. DT-1pobierz formularz ZaAi??Ai??cznik DT-1/Apobierz formularzAi??
OpAi??aty Brak
Forma zaAi??atwienia sprawy ProcedurAi?? rozpoczyna siAi?? od pobrania formularza deklaracji dot. podatku. WypeAi??niony podpisany druk naleA?y zAi??oA?yAi?? w okienku nr 215 (II piAi??tro).
Termin zaAi??atwienia sprawy
 • w ciAi??gu miesiAi??ca
 • sprawy szczegA?lnie skomplikowane w ciAi??gu 2 miesiAi??cy od dnia wszczAi??cia postAi??powania chyba, A?e przepisy ustawy stanowiAi?? inaczej.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie odwoAi??anie do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty dorAi??czenia.
Informacje podatkowe Podatnikami podatku sAi??:
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajAi??ce osobowoAi??ci prawnej w ktA?rych posiadaniu znajdujAi?? siAi?? pojazdy podlegajAi??ce opodatkowaniu.
Podatnicy podatku od Ai??rodkA?w transportowych zobowiAi??zani sAi??, w terminie do 15 lutego, skAi??adaAi?? wAi??aAi??ciwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od Ai??rodkA?w transportowych wedAi??ug ustalonego wzoru.ObowiAi??zuje zasada samoopodatkowania. Podatek od Ai??rodkA?w transportowych jest pAi??atny bez wezwania na rachunek organu podatkowego.
Organ podatkowy nie informuje o koniecznoAi??ci uiszczenia podatku, stawkAi?? okreAi??la Rada Miejska, a podatnik sam wg stawki nalicza podatek. Ustawodawca scedowaAi?? na podatnika koniecznoAi??Ai?? poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaAi??niAi??ciu obowiAi??zku podatkowego, naliczaniu podatku oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postAi??powania podatkowego. Podatek nie uiszczony w terminie pAi??atnoAi??ci podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postAi??powanie podatkowe w celu ustalenia zobowiAi??zania podatkowego. JeA?eli zalegAi??oAi??Ai?? nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentA?w Ai??wiadczAi??cych o zbyciu Ai??rodka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzjAi?? okreAi??lajAi??cAi?? wysokoAi??Ai?? zobowiAi??zania, ktA?ra jest podstawAi?? do wystawienia tytuAi??u egzekucyjnego. Podatek pAi??atny jest w dwA?ch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 wrzeAi??nia danego roku podatkowego.
JeA?eli obowiAi??zek podatkowy powstaAi??:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 wrzeAi??nia roku podatkowego, podatek za ten rok pAi??atny jest w dwA?ch rA?wnych ratach w terminie:
 • w ciAi??gu 14 dni od dnia powstania obowiAi??zku podatkowego – I rata
 • do dnia 15 wrzeAi??nia roku podatkowego – II rata
 • po dniu 1 wrzeAi??nia, podatek jest pAi??atny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiAi??zku podatkowego.

ObowiAi??zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym Ai??rodek transportowy zostaAi?? zarejestrowany lub nabyty, w ktA?rym Ai??rodek transportowy zostaAi?? dopuszczony ponownie do ruchu po upAi??ywie czasu na jaki zostaAi??a wydana decyzja organu rejestrujAi??cego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. ObowiAi??zek podatkowy wygasa z koAi??cem miesiAi??ca, w ktA?rym Ai??rodek transportowy zostaAi?? wyrejestrowany lub wydana zostaAi??a decyzja organu rejestrujAi??cego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
WpAi??at naleA?y dokonywaAi?? w kasie UM lub na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA nr 85 1240 3057 1111 0010 6162 4273

SprzedaA? pojazdu – obowiAi??zek podatkowy w podatku od Ai??rodkA?w transportowych wygasa z koAi??cem miesiAi??ca w ktA?rym:

 • Ai??rodek transportowy zostaAi?? na staAi??e wyrejestrowany
 • nastAi??piAi??o przeniesienie wAi??asnoAi??ci
 • zostaAi??a wydana decyzja organu rejestrujAi??cego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Podatek rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesiAi??cy w ktA?rych pojazd stanowiAi?? wAi??asnoAi??Ai?? podatnika. Nie ma znaczenia w ktA?rym dniu miesiAi??ca zostaAi?? zbyty pojazd. Za kaA?dym razem zapAi??aciAi?? naleA?y za caAi??y miesiAi??c. Podatnik ma obowiAi??zek zAi??oA?enia korekty deklaracji.

Female Cialis online, cheap lioresal.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe