Podatek od środków transportowych

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:04 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Karolina Pietrasik
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 215
Telefon 42 710-31-45
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz.849 z późn. zm.),

Uwaga!!!

W ROKU 2016 STAWKI PODATKOWE NIE ULEGŁY ZMIANIE.

Stawki i druki obowiązujące w roku 2016:

 • Uchwała Nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie  wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ozorkowa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03.12.2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2025).

Stawki i druki obowiązujące w roku 2014 i 2015:

 • Uchwała Nr XLVII/387/13 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie  wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ozorkowa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011r. Nr. 293, poz. 1731).

Stawki obowiązujące w roku 2013:

Uchwała Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ozorkowa

Stawki obowiązujące w roku 2012:

Uchwała Nr XVI/132/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ozorkowa

Stawki i druki obowiązujące w roku 2011:

 • Uchwała Nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ozorkowa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr. 205, poz. 1484).
Wymagane dokumenty
 • dowód rejestracyjny, umowa (faktura) kupna sprzedaży w przypadku zbycia (wyrejestrowania) pojazdu (oryginały do wglądu)
 • decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku zaistnienia takich okoliczności)
 • decyzja organu rejestrującego o trwałym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w przypadku zmiany siedziby dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
Formularze do pobrania Deklaracja na podatek od środków transportowych:
Od 1 stycznia 2016 roku
DT-1 - pobierz formularz DT-1   , załącznik DT-1/A – pobierz formularz DT-1A
Za lata 2012-2015                                                                    DT-1pobierz formularz Załącznik DT-1/Apobierz formularz 
Opłaty Brak
Forma załatwienia sprawy Procedurę rozpoczyna się od pobrania formularza deklaracji dot. podatku. Wypełniony podpisany druk należy złożyć w okienku nr 215 (II piętro).
Termin załatwienia sprawy
 • w ciągu miesiąca
 • sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Informacje podatkowe Podatnikami podatku są:
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.
Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych według ustalonego wzoru.Obowiązuje zasada samoopodatkowania. Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na rachunek organu podatkowego.
Organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku, stawkę określa Rada Miejska, a podatnik sam wg stawki nalicza podatek. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, naliczaniu podatku oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego. Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu ustalenia zobowiązania podatkowego. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego. Podatek płatny jest w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września danego roku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
 • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata
 • po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Wpłat należy dokonywać w kasie UM lub na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA nr 85 1240 3057 1111 0010 6162 4273

Sprzedaż pojazdu – obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym:

 • środek transportowy został na stałe wyrejestrowany
 • nastąpiło przeniesienie własności
 • została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Podatek rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc. Podatnik ma obowiązek złożenia korekty deklaracji.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe