Podatek od nieruchomoAi??ci

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:05 -

pharm support group medical support, pharm support group medical support, pharm support group medical support, pharm support group medical support, pharm support group medical support, pharm support group medical support, pharm support group medical support, pharm support group medical support.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al, Kaczmarek Ewa
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213 lub 216
Telefon 42 710-32-33 lub 42 710-32-17
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opAi??atach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz.849 z pA?A?n. zm.)

Uwaga!!!

W ROKU 2016 STAWKI PODATKOWE NIE ULEGA?Y ZMIANIE.

Stawki obowiAi??zujAi??ce od roku 2016:

  • UchwaAi??a nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wysokoAi??ci stawek podatku od nieruchomoAi??ci na terenie miasta Ozorkowa.
  • UchwaAi??a nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie okreAi??lenia wzorA?w formularzy na podatek od nieruchomoAi??ci obowiAi??zujAi??cych na terenie miasta Ozorkowa.

Stawki i druki obowiAi??zujAi??ce od roku 2013 do 2015:

  • UchwaAi??a nr XXXIII/274/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 paA?dziernika 2012 roku w sprawie wysokoAi??ci stawek podatku od nieruchomoAi??ci na terenie miasta Ozorkowa
  • UchwaAi??a nr buy sildenafil online, buy zithromax online. XVII/142/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wzorA?w formularzy na podatek od nieruchomoAi??ci.

Stawki i druki obowiAi??zujAi??ce w roku 2012:

  • UchwaAi??a nr what is kamagra chewable tablet. XVI/131/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 paA?dziernika 2011 roku w sprawie wysokoAi??ci stawek podatku od nieruchomoAi??ci na terenie miasta Ozorkowa.
  • UchwaAi??a nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wzorA?w formularzy na podatek od nieruchomoAi??ci.

Stawki i druki obowiAi??zujAi??ce w roku 2011:

  • UchwaAi??a nr II/8/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wysokoAi??ci stawek podatku od nieruchomoAi??ci na terenie miasta Ozorkowa.
  • UchwaAi??a nr II/9/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wzorA?w formularzy na podatek od nieruchomoAi??ci.
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku od nieruchomoAi??ci, sporzAi??dzona na formularzu wedAi??ug ustalonego wzoru zAi??oA?one przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystAi??pienia okolicznoAi??ci uzasadniajAi??cych powstanie obowiAi??zku w podatku od nieruchomoAi??ci, wzglAi??dnie sposobu wykorzystania nieruchomoAi??ci majAi??cego wpAi??yw na wysokoAi??Ai?? opodatkowania. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomoAi??ci naleA?y okazaAi?? do wglAi??du akt notarialny. Deklaracja na podatek od nieruchomoAi??ci sporzAi??dzona na formularzu wedAi??ug ustalonego wzoru zAi??oA?ona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia. W przypadku powstania obowiAi??zku podatkowego po 31 stycznia, deklaracje naleA?y skAi??adaAi?? w terminie 14 dni od dnia wystAi??pienia okolicznoAi??ci uzasadniajAi??cych powstanie tego obowiAi??zku.
Formularze do pobrania Formularze obowiAi??zujAi??ce od 1 stycznia 2016 roku
DN-1 -Ai??pobierz formularz DN-1 Ai?? IN-1pobierz formularz IN-1Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Formularze za lata 2012 – 2015Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai?? DN-1 -Ai??pobierz formularz DN-1 Ai?? IN-1 -Ai??pobierz formularz IN-1
Forma zaAi??atwienia sprawy Wydanie decyzji ustalajAi??cej wysokoAi??Ai?? podatku w przypadku opodatkowania nieruchomoAi??ci bAi??dAi??cej w posiadaniu osA?b fizycznych.
W przypadku osA?b prawnych podatek jest pAi??atny na podstawie zAi??oA?onej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jej dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe ObowiAi??zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym powstaAi??y okolicznoAi??ci uzasadniajAi??ce powstanie tego obowiAi??zku lub zmiany.
ObowiAi??zek wygasa z upAi??ywem miesiAi??ca, w ktA?rym ustaAi??y okolicznoAi??ci uzasadniajAi??ce ten obowiAi??zek.
Podatek w przypadku osA?b fizycznych jest pAi??atny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiAi??zku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeAi??nia oraz 15 listopada. W przypadku osA?b prawnych w 12 ratach – I rata pAi??atna do 31 stycznia pozostaAi??e do 15 kaA?dego miesiAi??ca.
WpAi??aty z tytuAi??u podatku od nieruchomoAi??ci naleA?y dokonywaAi?? w Kasie UM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA nrAi??85 1240 3057 1111 0010 6162 4273.
NiezapAi??acony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwAi??okAi?? podlega Ai??ciAi??gniAi??ciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe