Podatek od nieruchomości

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:05 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Dorota Żal, Kaczmarek Ewa
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213 lub 216
Telefon 42 710-32-33 lub 42 710-32-17
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz.849 z późn. zm.)

Uwaga!!!

W ROKU 2016 STAWKI PODATKOWE NIE ULEGŁY ZMIANIE.

Stawki obowiązujące od roku 2016:

  • Uchwała nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa.
  • Uchwała nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Ozorkowa.

Stawki i druki obowiązujące od roku 2013 do 2015:

  • Uchwała nr XXXIII/274/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa
  • Uchwała nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

Stawki i druki obowiązujące w roku 2012:

  • Uchwała nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa.
  • Uchwała nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

Stawki i druki obowiązujące w roku 2011:

  • Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa.
  • Uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożone przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny. Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Formularze do pobrania Formularze obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku
DN-1pobierz formularz DN-1   IN-1pobierz formularz IN-1                                                                            Formularze za lata 2012 – 2015                                                       DN-1pobierz formularz DN-1   IN-1pobierz formularz IN-1
Forma załatwienia sprawy Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.
W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatek w przypadku osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. W przypadku osób prawnych w 12 ratach – I rata płatna do 31 stycznia pozostałe do 15 każdego miesiąca.
Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości należy dokonywać w Kasie UM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA nr 85 1240 3057 1111 0010 6162 4273.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe