Podatek od nieruchomoAi??ci

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:05 -

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al, Kaczmarek Ewa
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213 lub 216
Telefon 42 710-32-33 lub 42 710-32-17
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opAi??atach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz.849 z pA?A?n. zm.)

Uwaga!!!

W ROKU 2016 STAWKI PODATKOWE NIE ULEGA?Y ZMIANIE.

Stawki obowiAi??zujAi??ce od roku 2016:

  • UchwaAi??a nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wysokoAi??ci stawek podatku od nieruchomoAi??ci na terenie miasta Ozorkowa.
  • UchwaAi??a nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie okreAi??lenia wzorA?w formularzy na podatek od nieruchomoAi??ci obowiAi??zujAi??cych na terenie miasta Ozorkowa.

Stawki i druki obowiAi??zujAi??ce od roku 2013 do 2015:

  • UchwaAi??a nr XXXIII/274/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 paA?dziernika 2012 roku w sprawie wysokoAi??ci stawek podatku od nieruchomoAi??ci na terenie miasta Ozorkowa
  • UchwaAi??a nr buy sildenafil online, buy zithromax online. XVII/142/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wzorA?w formularzy na podatek od nieruchomoAi??ci.

Stawki i druki obowiAi??zujAi??ce w roku 2012:

  • UchwaAi??a nr what is kamagra chewable tablet. XVI/131/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 paA?dziernika 2011 roku w sprawie wysokoAi??ci stawek podatku od nieruchomoAi??ci na terenie miasta Ozorkowa.
  • UchwaAi??a nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wzorA?w formularzy na podatek od nieruchomoAi??ci.

Stawki i druki obowiAi??zujAi??ce w roku 2011:

  • UchwaAi??a nr II/8/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wysokoAi??ci stawek podatku od nieruchomoAi??ci na terenie miasta Ozorkowa.
  • UchwaAi??a nr II/9/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wzorA?w formularzy na podatek od nieruchomoAi??ci.
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku od nieruchomoAi??ci, sporzAi??dzona na formularzu wedAi??ug ustalonego wzoru zAi??oA?one przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystAi??pienia okolicznoAi??ci uzasadniajAi??cych powstanie obowiAi??zku w podatku od nieruchomoAi??ci, wzglAi??dnie sposobu wykorzystania nieruchomoAi??ci majAi??cego wpAi??yw na wysokoAi??Ai?? opodatkowania. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomoAi??ci naleA?y okazaAi?? do wglAi??du akt notarialny. Deklaracja na podatek od nieruchomoAi??ci sporzAi??dzona na formularzu wedAi??ug ustalonego wzoru zAi??oA?ona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia. W przypadku powstania obowiAi??zku podatkowego po 31 stycznia, deklaracje naleA?y skAi??adaAi?? w terminie 14 dni od dnia wystAi??pienia okolicznoAi??ci uzasadniajAi??cych powstanie tego obowiAi??zku.
Formularze do pobrania Formularze obowiAi??zujAi??ce od 1 stycznia 2016 roku
DN-1 -Ai??pobierz formularz DN-1 Ai?? IN-1pobierz formularz IN-1Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Formularze za lata 2012 – 2015Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai?? DN-1 -Ai??pobierz formularz DN-1 Ai?? IN-1 -Ai??pobierz formularz IN-1
Forma zaAi??atwienia sprawy Wydanie decyzji ustalajAi??cej wysokoAi??Ai?? podatku w przypadku opodatkowania nieruchomoAi??ci bAi??dAi??cej w posiadaniu osA?b fizycznych.
W przypadku osA?b prawnych podatek jest pAi??atny na podstawie zAi??oA?onej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jej dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe ObowiAi??zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym powstaAi??y okolicznoAi??ci uzasadniajAi??ce powstanie tego obowiAi??zku lub zmiany.
ObowiAi??zek wygasa z upAi??ywem miesiAi??ca, w ktA?rym ustaAi??y okolicznoAi??ci uzasadniajAi??ce ten obowiAi??zek.
Podatek w przypadku osA?b fizycznych jest pAi??atny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiAi??zku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeAi??nia oraz 15 listopada. W przypadku osA?b prawnych w 12 ratach – I rata pAi??atna do 31 stycznia pozostaAi??e do 15 kaA?dego miesiAi??ca.
WpAi??aty z tytuAi??u podatku od nieruchomoAi??ci naleA?y dokonywaAi?? w Kasie UM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA nrAi??85 1240 3057 1111 0010 6162 4273.
NiezapAi??acony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwAi??okAi?? podlega Ai??ciAi??gniAi??ciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe