Podatek leśny

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:06 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Dorota Żal
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213
Telefon 42 710-32-33
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 465 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Ozorkowa.
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r.
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku leśnego, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób fizycznych złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa złożona w terminie do 15 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
Formularze do pobrania Formularze obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku                IL-1- pobierz formularz IL-1 DL-1 – pobierz formularz DL-1
Forma załatwienia sprawy Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych.
W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:  do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada w przypadku osób fizycznych,  do dnia 15 każdego miesiąca w przypadku osób prawnych.
Podatek leśny za 2016r. wynosi:

  • dla lasów – równowartość pieniężną 0,220m3 drewna – 42,1894 zł (tj. 0,220m3 x 191,77 zł)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. wynosi 191,77 zł za 1m3.
Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości należy dokonywać w Kasie UM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA 85 1240 3057 1111 0010 6162 4273.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe