Podatek leAi??ny

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:06 -

generic drugs online from india, generic drugs online from india, generic drugs online from india, generic drugs online from india, generic drugs online from india, generic drugs online from india, generic drugs online from india, generic drugs online from india.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? Finansowy
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Dorota Ai??al
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Wigury 1, II piAi??tro, stanowisko 213
Telefon 42 710-32-33
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 30 paA?dziernika 2002r o podatku leAi??nym (tekst jednolityAi??Dz. U. z 2013r.Ai?? poz. 465 z pA?A?n. zm.)
  • UchwaAi??a Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 paA?dziernika 2015r. w sprawie okreAi??lenia wzorA?w formularzy na podatek leAi??ny obowiAi??zujAi??cych na terenie miasta Ozorkowa.
  • Komunikat Prezesa GAi??A?wnego UrzAi??du Statystycznego z dnia 20 paA?dziernika 2015r. w sprawie Ai??redniej ceny sprzedaA?y drewna, obliczonej wedAi??ug Ai??redniej ceny drewna uzyskanej przez nadleAi??nictwa za pierwsze trzy kwartaAi??y 2015r.
Forma wnoszenia dokumentA?w OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty Informacja w sprawie podatku leAi??nego, sporzAi??dzona na formularzu wedAi??ug ustalonego wzoru dla osA?b fizycznych zAi??oA?ona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoAi??ci uzasadniajAi??cych powstanie albo wygaAi??niAi??cie obowiAi??zku w podatku leAi??nym lub od dnia zdarzenia majAi??cego wpAi??yw na wysokoAi??Ai?? opodatkowania.
Deklaracja na podatek leAi??ny sporzAi??dzona na formularzu wedAi??ug ustalonego wzoru dla osA?b prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spA?Ai??ki nieposiadajAi??cych osobowoAi??ci prawnej, jednostek organizacyjnych LasA?w PaAi??stwowych, jednostek Agencji WAi??asnoAi??ci Rolnej Skarbu PaAi??stwa zAi??oA?ona w terminie do 15 stycznia. W przypadku powstania obowiAi??zku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje naleA?y skAi??adaAi?? w terminie 14 dni od dnia wystAi??pienia okolicznoAi??ci uzasadniajAi??cych powstanie tego obowiAi??zku oraz korygowaAi?? deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
Formularze do pobrania Formularze obowiAi??zujAi??ce od 1 stycznia 2016 rokuAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? IL-1-Ai??pobierz formularz IL-1 DL-1 – pobierz formularz DL-1
Forma zaAi??atwienia sprawy Wydanie decyzji ustalajAi??cej wysokoAi??Ai?? podatku w przypadku opodatkowania lasu bAi??dAi??cego w posiadaniu osA?b fizycznych.
W przypadku osA?b prawnych podatek jest pAi??atny na podstawie zAi??oA?onej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje stronie wniesienia odwoAi??ania do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, w terminie 14 dni od daty jej dorAi??czenia. OdwoAi??anie wnosi siAi?? za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe ObowiAi??zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiAi??ca nastAi??pujAi??cego po miesiAi??cu, w ktA?rym zaistniaAi??y okolicznoAi??ci uzasadniajAi??ce powstanie tego obowiAi??zku. ObowiAi??zek wygasa ostatniego dnia miesiAi??ca, w ktA?rym przestaAi??y istnieAi?? okolicznoAi??ci uzasadniajAi??ce ten obowiAi??zek. W przypadku gdy obowiAi??zek powstaAi?? lub wygasAi?? w ciAi??gu roku, podatek za ten rok ustala siAi?? proporcjonalnie do liczby miesiAi??cy w ktA?rych istniaAi?? obowiAi??zek.
Podatek jest pAi??atny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiAi??zku podatkowego w terminach:Ai?? do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeAi??nia oraz 15 listopada w przypadku osA?b fizycznych,Ai?? cheap paroxetine online, buy clomid online. do dnia 15 kaA?dego miesiAi??ca w przypadku osA?b prawnych.
Podatek leAi??ny za 2016r. wynosi:

  • dla lasA?w – rA?wnowartoAi??Ai?? pieniAi??A?nAi?? 0,220m3 drewna – 42,1894 zAi?? (tj. 0,220m3 x 191,77 zAi??)

legally buy pain medication online, legally buy pain medication online, legally buy pain medication online, legally buy pain medication online, legally buy pain medication online, legally buy pain medication online.
Asrednia cena sprzedaA?y drewna uzyskana przez nadleAi??nictwa za pierwsze trzy kwartaAi??y 2015r. wynosi 191,77 zAi?? za 1m3.
WpAi??aty z tytuAi??u podatku od nieruchomoAi??ci naleA?y dokonywaAi?? w Kasie UM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA superviagra in italia. 85 1240 3057 1111 0010 6162 4273.
NiezapAi??acony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwAi??okAi?? podlega Ai??ciAi??gniAi??ciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe