Jak wykorzystujemy środki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 24/05/2007 – 11:11 -

zporr-ue
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 213/2004 „Budowa ulicy Unii w Ozorkowie (dla połączenia dróg powiatowych zbiorczych: Maszkowska – Lipowa)”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Całkowita wartość inwestycji – 5 424 682,77 PLN

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 805 6314,07 PLN

Realizacja inwestycji obejmowała budowę ulicy o szerokości jezdni 12-14 m w liniach rozciągających 25-27 m, jednojezdniowej czteropasmowej i dostosowanej w parametrach do przejazdu pojazdów o nacisku na oś do 30 ton. Obok drogi powstał chodnik i ścieżka rowerowa, a także oświetlenie uliczne. Wody deszczowe odprowadzane są z nawierzchni drogi siecią kanalizacji deszczowej. Łączna długość drogi wynosi 560 mb.

Głównym celem inwestycji było odciążenie układu komunikacyjnego poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego i zanieczyszczenia środowiska w historycznym centrum Ozorkowa, a także jednoczesne stworzenie dogodnego połączenia drogowego obszarów rozwoju gospodarczego miasta Ozorkowa z Drogą Krajową Nr 1 oraz węzłem „Emilia” autostrady A-2.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe